UCHWAŁA 380/2012 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 380/2012
PREZYDIUM OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W KATOWICACH
z dnia 07.11.2012 r.


w sprawie potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy i wpisu organizatora kształcenia do rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów

Na podstawie art. 26 ust. 3 w zw. z art. 25 pkt 15 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), w związku z art. 19 ust. 3 i art. 19c ust. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2005 r. Nr 226 poz. 1943, Nr 175 poz. 1461, Nr 117 poz. 790, Nr 191 poz. 1410, Nr 220, poz. 1600, z 2006 r.) i § 5 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 239, poz. 1739) oraz art. 107 kpa - po rozpatrzeniu wystąpienia Katowicki Instytut Psychoterapii z siedzibą w Katowicach
ul. Franciszkańska 25 o potwierdzenie spełniania warunków do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów i wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów, uchwala się, co następuje:

§ 1
Potwierdza się warunki do prowadzenia kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów określone w art. 19 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty w terminie od 1.10.2012 r. do 30.09.2014 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w przedmiocie i zakresie obejmującym w przedmiocie i zakresie obejmującym kursy medyczne-warsztaty dydaktyczne, w dziedzinach: psychologii lekarskiej, komunikacji lekarz-pacjent o tematyce:
1. „Cognosce te ipsum " (poznaj samego siebie) — zasoby lekarza,
2. „Audi multa" (słuchaj dużo) — budowanie kontaktu lekarz-pacjent,
3. „Errare humanum est" (błądzić jest rzeczą ludzką) — pacjent i jego rodzina —ujęcie systemowe procesu leczenia,
4. „Medicus homo est" (lekarz jest tylko człowiekiem) — radzenie sobie ze stresem w pracy
i nie tylko,
5. „Modus vivendi" (sposób życia) — jak radzić sobie z wypaleniem zawodowym?,
6. „Aurea mediocritas " (złoty środek) — współpraca lekarz-psycholog (po co? jakie może przynieść korzyści w leczeniu?),
7. „Verba veritatis" (słowa prawdy) — jak przekazywać informacje o chorobie?,
8. „Memento mori (pamiętaj o śmierci) — jak przekazywać rodzinie informację o umieraniu i śmierci pacjenta?,
9. „Memento vita" (pamiętaj o życiu) — jak towarzyszyć pacjentowi choremu terminalnie
i jego rodzinie?,
10. „Fortes fortuna adiuvat" (śmiałym szczęście sprzyja). Autoprezentacja — jak prezentować, jak tworzyć dobrą prezentację,
11. „Per aspera Lid astro " (przez trudy do gwiazd). Coaching kariery lekarza,
12. „Gemma gemmarum" (klejnot nad klejnotami). Efektywność lekarza”,
na podstawie przedłożonego planu (programu) kształcenia, realizowanego w określonych planem formach i trybie kształcenia, przez osoby stanowiące planowaną kadrę dydaktyczną, prowadzonego we wskazanej, posiadanej bazie do prowadzenia kształcenia, oraz podlegającego, po jego zrealizowaniu, ocenie w ramach posiadanego wewnętrznego systemu oceny jakości kształcenia - przez Katowicki Instytut Psychoterapii z siedzibą w Katowicach ul. Franciszkańska 25

§ 2
Wpisuje się organizatora kształcenia - Katowicki Instytut Psychoterapii z siedzibą w Katowicach
ul. Franciszkańska 25 do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, pod numerem 55-000096-003-0001.

§ 3
Wydaje się zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów oznaczone numerem wymienionym w § 2.

§ 4
1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania od uchwały do Naczelnej Rady Lekarskiej za pośrednictwem Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Katowicach w terminie 14 dni od jej otrzymania.
2. Uchwała podlega wykonaniu z dniem podjęcia, jako w całości uwzględniająca wniosek.
3. Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a organ odstąpił od sporządzania uzasadnienia uchwały jako uwzględniającej żądanie strony w całości.

 

              Sekretarz                                                                             Wiceprezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej

        Andrzej Postek                                                                   Halina Borgiel-Marek
 


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Halina Borgiel-Marek 2012-11-07
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-01-27
Ilość odsłon artykułu 5167