Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 36 Next Page
Page Background

Pro Medico

grudzień 2017 / styczeń 2018

10

prawo medyczne

z działań samorządu

KATOWICE

(SPSK im. A.Mielęckiego+pracownicy

ŚUM + Zesp. Woj. Przych. Spec.+ZLA

„Moja Przychodnia” + OLK) – DENTYŚCI

1. Irena Jachimiak

2. Zbigniew Puszczewicz

KATOWICE

prywatne praktyki + niewykonujący

zawodu + wykonujący zawód poza

granicami RP) – DENTYŚCI

1. Alina Gutry

2. Marcin Mazur

3. Ewa Solarska-Słonicz

MIKOŁÓW + POWIAT MIKOŁOWSKI

– DENTYŚCI

1. Joanna Brawańska-Gołuch

RACIBÓRZ + POWIAT RACIBORSKI –

DENTYŚCI

1. Norbert Prudel

RYBNIK + POWIAT RYBNICKI +

RYDUŁTOWY + RADLIN + PSZÓW +

KNURÓW + PILCHOWICE – DENTYŚCI

1. Barbara Goering-Pierożek

2. Rafał Kiełkowski

3. Ewa Paszek

4. OlgierdWieczorek

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE – DENTYŚCI

1. Halina Borgiel-Marek

SOSNOWIEC

(prywatne praktyki + niewykonujący

zawodu + wykonujący zawód poza

granicami RP)

– DENTYŚCI

1. Paweł Gucze

2. Józef Krupiński

3. Krzysztof Sroka

TARNOWSKIE GÓRY + PIEKARY ŚLĄ-

SKIE (GMINYI) – DENTYŚCI

1. Maria Hoinkis

2. Jacek Wróbel

ZAWIERCIE + POWIAT ZAWIERCIAŃ-

SKI – DENTYŚCI

1. Wiesława Dulęba

2. Adam Jurczak

NZOZ OPIFER

1. Włodzimierz Majewski

2. Antoni Marczyński

„Aby kraj mógł żyć, trzeba, aby żyły prawa”

Adam Mickiewicz

„Temida” – ze zbiorów ORA w Katowicach

Zmiany w prawie,

o których lekarz

wiedzieć powinien

W ostatnim okresie uchwalono i ogłoszono następujące akty

prawne, wprowadzające zmiany w następujących obszarach:

LEKARSKI EGZAMINKOŃCOWY I LEKARSKO-DENTYSTYCZ-

NY EGZAMIN KOŃCOWY

W dniu 9 października 2017 r. opublikowano rozporządze-

nie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie

Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego

Egzaminu Końcowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1877). Wskazany akt

prawny zastępuje rozporządzenie z 30 lipca 2012 r. W nowym

rozporządzeniu dookreślono kwestie porządkowe związane

z organizacją egzaminów, wprowadzając możliwą współpracę

pomiędzy CEM a wojewodą co do sal egzaminacyjnych, prawa

i obowiązki zdających oraz możliwość weryfikacji, czy zdający

nie posiada urządzenia do kopiowania bądź przekazywania

i odbioru informacji.

Dodatkowo poszerzono przepisy dot. wydawania świadectwa

zdania LEK i L-DEK, uzyskiwania odpisów i duplikatów oraz moż-

liwości korekty błędów. Rozporządzenie określa także wysokość

opłaty przy drugim i kolejnym przystępowaniu do egzaminu –

opłata wynosi 100 zł albo 340 zł – gdy LEK/L-DEK składany jest

w języku obcym. Rozporządzenie ustala także obowiązki prze-

wodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego i wysokości wyna-

grodzeń dla przewodniczącego (500 zł) oraz członków Zespo-

łu Egzaminacyjnego (250 zł). Rozporządzenie weszło w życie

z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

WYNAGRODZENIE REZYDENTÓW

30 października 2017 r. opublikowano rozporządzenie Ministra

Zdrowia z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wysokości

zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy

dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury

(Dz.U. z 2017 r. poz. 2017). Rozporządzenie określa nowe stawki

wynagrodzenia dla lekarzy odbywających szkolenie specjaliza-

cyjne w trybie rezydentury, z podziałem na dwie grupy lekarzy.

Pierwszą stanowią rezydenci zakwalifikowani do odbywania spe-

cjalizacji w pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym w 2017

roku oraz we wcześniejszych postępowaniach, a drugą grupę

– lekarze zakwalifikowani w drugim postępowaniu kwalifika-

cyjnym w 2017 r. i w kolejnych postępowaniach. Rozporządze-

nie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia,

z mocą od dnia 1 lipca 2017 r.

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI MEDYCZNYMI

24 listopada 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra

Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego

sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017 r.

poz. 1975). Rozporządzenie określa postępowanie z odpadami

medycznymi powstałymi w wyniku udzielania świadczeń zdro-

wotnych wmiejscu wezwania, postępowanie przy gromadzeniu

odpadówmedycznych w pojemnikach lub workach wmiejscach

ich powstawania oraz przy wstępnymmagazynowaniu, jak rów-

nież warunki transportu wewnętrznego odpadów medycznych

w obiektach, w których udziela się świadczeń zdrowotnych lub

prowadzi badania i doświadczenia naukowe w zakresie medy-

cyny.

Dodatkowo rozporządzenie przewiduje, że w terminie 18 mie-

sięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia dostosowuje

się do wymagań wynikających z powołanego rozporządze-

nia pomieszczenia do wstępnego magazynowania odpadów

medycznych, a także pomieszczenia i miejsca do dezynfekcji,

mycia i przechowywania środków transportu wewnętrznego