Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 36 Next Page
Page Background

Pro Medico

grudzień 2017 / styczeń 2018

4

z działań samorządu

Urodziny Profesora

Zygmunta Górki

Uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych lekarzom spe-

cjalistom było również okazją do złożenia gratulacji z okazji

Jubileuszu 90. rocznicy urodzin,

„wyjątkowemu, niezwykłemu

lekarzowi, który jest dumą i chlubą medycznej społeczności”

prof.

Zygmuntowi Górce

. Postać gościa specjalnego przybliżył

jego znakomity uczeń prof.

Paweł Lampe

. Prezes

Jacek Koza-

kiewicz

w imieniu śląskiego samorządu podziękował Profesoro-

wi za wielkie zaangażowanie w tworzenie śląskiego samorządu

lekarskiego i czas poświęcony na pracę w Okręgowej Radzie

Lekarskiej, jak również reprezentowanie Izby w Naczelnej Radzie

Lekarskiej i na Krajowym Zjeździe Lekarzy. Do gratulacji przyłą-

czyli się między innymi prof.

Jacek Gawrychowski

– przewod-

niczący Oddziału Śląskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich,

prof.

Krzysztof Ziaja

i dr

Jan Kalaciński

.

(KBF)

Jubileusz 70 lat Instytutu

im. Marii Skłodowskiej-Curie

w Gliwicach

Uroczystość odbyła się 26-27 października w Centrum Edukacji

i Biznesu „Nowe Gliwice” i została objęta honorowym patrona-

tem Prezydenta RP

Andrzeja Dudy

oraz uświetniona konferen-

cją naukową „

Postępy onkologii gliwickiej, polskiej i światowej”

i VIII Zjazdem Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicz-

nej. WCentrumOnkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Cu-

rie pracuje obecnie 22 profesorów, 19 doktorów habilitowanych

i 129 doktorów. Gliwicki Instytut przoduje w kraju pod wzglę-

dem liczby chorych leczonych promieniami, operacji z rekon-

strukcjami chirurgicznymi, ilości przeszczepów szpiku kostnego.

Tu znajduje się Europejskie Centrum Doskonałości Nowotworów

Endokrynnych, Centrum Badań Translacyjnych, cyklotron produ-

kujący nowoczesne radiofarmaceutyki.

Pod względem oferty medycznej, onkologicznej, nie odstajemy

od najlepszych szpitali na świecie

– powiedział dyrektor Centrum

Onkologii prof. dr hab. n. med.

Krzysztof Składowski

podczas

konferencji prasowej.

Wykład jubileuszowy

„Korzenie gliwickiej onkologii: ludzie, fakty,

wspomnienia”

wygłosił prof.

Mieczysław Chorąży

– nestor pol-

skiej onkologii, związany z gliwickim instytutem przez ponad 66

lat.

Profesor Chorąży opowiadał m.in. o początkach onkologii w Gli-

wicach – powstaniu w 1947 r. Państwowego Instytutu Przeciw-

rakowego (PIP) w Gliwicach i jego twórcy – dr.

Stanisławie Byli-

nie

. Profesor to jeden z pionierów badań nad mutagenezą śro-

dowiskową oraz epidemiologią molekularną, do dziś uznawany

za autorytet w tym obszarze.

Fot. Katarzyna Zaremba

Fot. Katarzyna Zaremba

Fot. archiwum COI

Od lewej: prof. K. Składowski, prof. A. Kawecki, zastępca dyrektora

ds. klinicznych w COI Warszawa, prof. M. Chorąży.

Jubilat serdecznie dziękował za pamięć. Od lewej: dr J. Kalaciński,

dr Z. Wawrzynek, prezes ORL, prof. P. Lampe, prof. J. Gawrychowski.

Dr Włodzimierz Majewski: Zasłużony Nauczyciel Lekarzy (od lewej

dr Z. Wawrzynek i prezes ORL).

Nowi specjaliści i kierownicy ich

specjalizacji

25 października br. w Domu Lekarza odbyła się uroczystość wrę-

czenia listów gratulacyjnych lekarzom, którzy w jesiennej sesji

egzaminów specjalizacyjnych uzyskali tytuł specjalisty z wielu

dziedzin medycznych. W tej sesji było ich 166. Szkolenie specja-

lizacyjne członków naszego samorządu nadzorowało 154 kie-

rowników specjalizacji – wspaniałych nauczycieli zawodu,

dydaktyków i praktyków. To dzięki nim śląskie placówki ochrony

zdrowia wzbogaciły się o doskonale przygotowanych do zawo-

du lekarzy specjalistów w dziedzinach lekarskich i lekarsko-den-

tystycznych. Zaproszenie na uroczystość przyjęli m.in.:

Jolanta

Wrońska

– kierownik Oddziału ds. Kształcenia Podyplomowego

Pracowników w Ochronie Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódz-

kiego; dr dr

Jerzy Dosiak

– przewodniczący Zarządu Oddziału

Polskiego Towarzystwa Lekarskiego i wiceprzewodniczący ZG

PTL; prof.

Grzegorz Cieślar

– konsultant wojewódzki w dziedzi-

nie balneologii i medycyny fizykalnej, przewodniczący Oddziału

ŚląskiegoTowarzystwa Internistów Polskich,

Krzysztof Olejnik

konsultant wojewódzki wdziedzinie anestezjologii i intensywnej

terapii,

Jadwiga Pyszkowska

– konsultant wojewódzki w dzie-

dzinie medycyny paliatywnej,

Ireneusz Szymczyk

– konsultant

wojewódzki w dziedzinie medycyny rodzinnej,

Ryszard Szozda

– przewodniczący Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa

Medycyny Pracy. Listy gratulacyjne lekarzom i lekarzom denty-

stom wręczali: prezes ORL

Jacek Kozakiewicz

, wiceprezes ORL

Rafał Kiełkowski

oraz członkowie Prezydium ORL: dr dr

Danuta

Korniak

,

Jan Cieślicki

,

Grzegorz Góral

i prof.

Krystyn Sosada

.

Podczas uroczystości doktorowi

Włodzimierzowi Majewskie-

mu

wręczono Wyróżnienie Zasłużony Nauczyciel Lekarzy.