Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 36 Next Page
Page Background

5

Pro Medico

grudzień 2017 / styczeń 2018

„Pro Memoria”

6 listopada 2017 r. już po raz trzynasty odbył się w Domu Lekarza

koncert„Pro Memoria”, zorganizowany przez Komisję ds. Kultury.

Relacja na str. 27.

Tajemnica lekarska

po zmianie przepisów

Fot. Aleksandra Wilk, SUM

Fot. Wojciech Ziółkowski

Paweł Strzelec podczas wykładu „Tajemnica lekarska – zakres, skutki

naruszenia”.

Tematyka konferencji była zajmująca zarówno dla lekarzy, jak i prawników.

Już po raz trzeci, 17 listopada 2017 r., w gościnnych progach

Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, odbyła

się tytułowa Konferencja. Jej współorganizatorami byli: Uni-

wersytet Śląski, Śląski Uniwersytet Medyczny, Samorząd Dok-

torantów SUM oraz Okręgowa Rada Adwokacka w Katowicach.

Podobnie jak przy dwu poprzednich edycjach, w gronie organi-

zatorów znalazła się także Śląska Izba Lekarska.

Po raz pierwszy Konferencja poprzedzona była seminarium

naukowym pt.

„Lekarze – Prawnicy, debata młodych naukowców”,

stanowiąc preludium do odbywającego się następnego dnia

wydarzenia głównego. W trakcie debaty poruszono zagadnienia

związane z tematem przewodnim Konferencji. Wspólnie z

Patry-

cją Makarską

(z Kancelarii OROZ) autorka miała możliwość

zaprezentowania wykładu „Zakażenie WZW typu C w placów-

kach medycznych – kilka uwag na temat dowodzenia”. Wygło-

szone referaty, jak również przeprowadzona dyskusja, stanowi-

ły dobrą zapowiedź dnia następnego.

Poruszone w trakcie Konferencji zagadnienia podzielone zosta-

ły na odpowiednie bloki tematyczne. W pierwszej części przed-

stawiono wystąpienia dotyczące chorób zakaźnych, z uwzględ-

nieniem tych przenoszonych drogą płciową. Omówione zostały

aspekty kliniczne zakażeń chorobami odzwierzęcymi, w tym

popularnej obecnie boreliozy z Lyme. Uwagę poświęcono także

zasadom diagnostyki i leczenia wirusowego zapalenia wątroby

typu C oraz gruźlicy. Obalono, przedstawiając naukową argu-

mentację, liczne mity, które wiązane są z ww. chorobami zakaź-

nymi. W części dotyczącej chorób wenerycznych zwrócono

szczególną uwagę na edukację seksualną, adresowaną – jak

się obecnie okazuje – do coraz młodszego grona dzieci i mło-

dzieży. Podkreślono konieczność stosowania odpowiednich

zabezpieczeń, tak aby uniknąć możliwości zakażenia się cho-

robą przenoszoną drogą płciową oraz przedstawiono możliwe

u dorosłych ryzykowne zachowania seksualne (co notabene

wzbudziło niemałe zainteresowanie zgromadzonych na sali

uczestników). Wskazano również, kto aktualnie jest potencjal-

nie najbardziej zagrożony wirusem HIV i kto winien się poddać

terapii antyretrowirusowej. Omawiając aspekty prawne i etycz-

ne chorób zakaźnych przedstawiono zagadnienie z perspekty-

wy konstytucyjnej, zakreślając płaszczyzny konfliktów wartości,

jakie przy okazji tego tematu mogą się ujawnić. Przedstawiono

także temat chorób zakaźnych w ujęciu karnym (omawiając

wady i zalety obowiązującego ustawodawstwa) oraz cywilnym

(wskazując kierunki w dochodzeniu roszczeń z tytułu zakażeń

szpitalnych, poparte bogatym orzecznictwem z tego zakresu).

Część druga Konferencji poświęcona była szczepieniom, oma-

wianym także w aspekcie medycznym i prawnym. Zaprezento-

wano korzyści płynące z wysokiego poziomu wyszczepialności

społeczeństwa. Zaproponowano także możliwe drogi postępo-

wania wobec osób, które uchylają się od szczepień obowiązko-

wych. Analizowano także problem czy społeczeństwu XXI wie-

ku grożą epidemie, w jakich obszarach globu mogą się ujaw-

nić oraz w jaki sposób i czasie będą się one rozprzestrzeniać.

Przedstawiono także argumentację opowiadającą się za stoso-

waniem szczepionek przeciwko wirusowi HPV oraz podjęto się

próby obalenia mitów na temat tego wirusa. Analizując aspekt

prawny szczepień zwrócono uwagę na zagadnienie obowiąz-

kowych szczepień u małoletnich, z uwzględnieniem problema-

tyki władzy rodzicielskiej. Oprócz wątku cywilnego, szczepienia

zostały przedstawione z perspektywy karnej oraz zaprezento-

wano wymiar etyczny szczepień i potrzebę nowego spojrzenia

na ten wycinek naszego życia.

Po wystąpieniach uznanych i cenionych przedstawicieli nauki,

odbyła się także interesująca dyskusja, która w dużej mierze

skoncentrowała się na obowiązkowych szczepieniach ochron-

nych i konieczności prowadzenia dialogu pomiędzy zwolenni-

kami i przeciwnikami szczepionek.

III Śląska Konferencja

Medyczno-Prawna

z działań samorządu

16 listopada 2017 r. w Auli im. prof. Zahorskiego w Katowicach-

Ligocie odbyła się II edycja konferencji, zorganizowana w ramach

porozumienia zawartego pomiędzy SUM, ŚIL, TowarzystwemUbez-

pieczeń INTER Polska SA oraz samorządem studenckimSUM.

Wykładowcy: mec.

Paweł Strzelec

, dr

Gabriela Muś

, dr

Bogusław

Zapart

oraz mgr

Małgorzata Perlak

przygotowali wystąpienia

na tematy:

„Tajemnica lekarska – zakres, skutki naruszenia

”,

„Tajemni-

ca lekarska jako trwała wartość kanonu etyki lekarskiej”, „Konieczność

zachowywania tajemnicywzawodachmedycznych”, „Granice tajemni-

cy lekarskiej w relacji lekarz – pacjent”.

W konferencji uczestniczyli, prorektor ds. studiów i studentów SUM

prof. dr hab. n. med.

Joanna Lewin-Kowalik

, prorektor ds. kształ-

cenia podyplomowego i ustawicznego SUM prof. dr hab. n. farm.

Stanisław Boryczka

, prezes Zarządu TU INTER Polska S.A.

Janusz

Szulik

, dyrektor Oddziału Katowice INTER Polska

Małgorzata Ziół-

kowska

oraz prezes ORL.

(inf. własna oraz mat. prasowe SUM)

Nasze dzieła powstają ze wspólnej pracy, badań, wysiłków, idei

nie tylko ludzi z tytułami, ale też laborantek, pielęgniarek, admini-

stracji. Dziękuję bardzo

– podsumował Profesor.

Jego słowa zostały przyjęte brawami uczestników wykładu

na stojąco. Podziękowania

„za udzielaną chorym i potrzebującym

pomoc oraz opiekę medyczną, traktowane nie tylko jako realizację

służbowego obowiązku, ale także jako ważne powołanie”

złożył

w imieniu ŚIL prezes ORL

Jacek Kozakiewicz

.

KBF

(na podstawie materiałów prasowych Centrum Onkologii)