Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 36 Next Page
Page Background

Pro Medico

grudzień 2017 / styczeń 2018

6

z działań samorządu

Najnowszy numer „Czasypisma”

powstał we współpracy z ŚIL

„CzasyPismo” to historycz-

ny periodyk wydawany

od pięciu lat przez Oddział

Instytutu Pamięci Narodo-

wej w Katowicach. Partne-

rem najnowszego numeru

jest Śląska Izba Lekarska,

która pomogła przy opra-

cowaniu części materia-

łu. Z prezesem

Jackiem

Kozakiewiczem

– redak-

torzy periodyku przepro-

wadzili wywiad o strate-

giach upamiętniania histo-

rii medycyny w regionie.

Wynikiem tej współpracy

było też przekazanie histo-

rii opowiedzianych w cyklu „Dziedzictwo Hippokratesa” przez

kilku wybitnych, nieżyjących już lekarzy, uhonorowanych Waw-

rzynem Lekarskim. Swoje wspomnienia z przełomowych lat 1956

i 1980/1981 przedstawili dr

Zygfryd Wawrzynek

i prof.

Woj-

ciech Pluskiewicz

, dowodząc, że lekarz może być także aktyw-

nym uczestnikiem wydarzeń społeczno-politycznych. Innym

przykładem takiego zaangażowania była postawa działacza„Soli-

darności”,

Ignacego Pietruszki

, lekarza z centrum rehabilitacji

„Repty”. W numerze także wspomnienie o doktorze

Bronisławie

Hagerze

oraz relacja gliwickiej lekarki

Angeli Kluber

z drama-

tycznego 1945 r. Przypomniano twórcę gliwickiej onkologii

Sta-

nisława Bylinę

, „amerykańskie” początki piekarskiej „urazówki”

oraz odważną postawę lekarzy i pielęgniarek podczas pacyfikacji

kopalni„Wujek”. Ponad 200 stron„CzasyPisma”to jednak nie tylko

tematyka medyczna, ale też szereg innych esejów i szkiców o XX-

wiecznej historii naszego regionu.

Oprac. Redakcja

„CzasyPismo/o historii Górnego Śląska” 2017, nr 1 (11),

wydawca Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Katowicach.

ŚIL na Kongresie Nauk Sądowych

18 listopada w Warszawie odbył się III Kongres Nauk Sądowych.

Udział w nim wzięło ponad 300 osób z całej Polski – biegłych

różnych specjalności – w tym lekarzy. ŚIL reprezentowali człon-

kowie Zespołu ds. orzekania i opiniowania sądowo-lekarskiego

w sprawach cywilnych orz pracy i ubezpieczeń: dr dr

Ryszard

Szozda

,

Jolanta Rynowska-Wiśniewska

,

Urszula Urbanowicz

.

Dr Szozda wygłosił referat „

Szkolenia biegłych – doświadczenia

Śląskiej Izby Lekarskiej”

– o wielokierunkowych szkoleniach bie-

głych sądowych i kandydatów na biegłych sądowych. Do tej

pory przeszkolono już kilkuset lekarzy o różnych specjalizacjach

(szerzej o aktualnych problemach biegłych w wydaniu interne-

towym„Pro Medico Post Scriptum” – wrzesień 2017 r., w zakład-

ce„Pro Medico”).

Na podstawie art. 15 ust. 6 pkt 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt

5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j.

Dz.U. z 2016 r. poz. 522 ze zm.), §5 ust. 1 i §45 ust. 3 Regu-

laminu wyborów do organów izb lekarskich, na stano-

wiska w organach i trybu odwoływania członków tych

organów i osób zajmujących stanowiska w tych orga-

nach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego

załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy

z dnia 29 stycznia 2010 r. oraz §3 ust. 1 pkt 12 Regulami-

nu okręgowej komisji wyborczej stanowiącego załącznik

do uchwały Nr 15 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29

stycznia 2010 r., uchwala się, co następuje:

§1

Stwierdza się, że wygasł mandat zastępcy Okręgowego

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach

w związku ze śmiercią dr Marka Kelma.

§2

Zobowiązuje się Przewodniczącego Okręgowej Komi-

sji Wyborczej do ogłoszenia i opublikowania w formie

obwieszczenia w biuletynie Śląskiej Izby lekarskiej oraz

na stronie internetowej ŚIL informacji o wygaśnięciu

mandatu zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowie-

dzialności Zawodowej w Katowicach.

Okręgowej Komisji Wyborczej w Katowicach

z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie: wygaśnięcia mandatu zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności

Zawodowej w Katowicach dr. Marka Kelma

Uchwała nr 8/2017

Sekretarz

Okręgowej Komisji Wyborczej

Marek Gmerczyński

Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej

Stanisław Borysławski

Uwzględniając, że Organizatorzy Konferencji dokonując wybo-

ru tematu tegorocznej Konferencji zdecydowali się poruszyć tak

interesujące zagadnienia, pozostaje mieć przekonanie, że kolej-

na edycja będzie równie zajmująca dla szerokiego grona odbior-

ców, tak lekarzy, jak i prawników.

Katarzyna Różycka

radca prawny, Zespół Radców Prawnych ŚIL

Zwracamy się z prośbą o przekazywanie na potrze-

by Ośrodka Dokumentacji Historycznej ŚIL archi-

waliów po zmarłych zasłużonych lekarzach i leka-

rzach

dentystach dokumentujących ich życie zawodo-

we, osiągnięcia naukowe, wspomnienia lub biografie.

Może w Państwa zasobach znajdują się dokumenty

o walorach historycznych, ważne wycinki prasowe,

kroniki, fotografie lub nagrania audialne i adiowizual-

ne? Jeśli tak, prosimy o kontakt ze Śląską Izbą Lekarską

pod numerem telefonu: 32 604 42 61, e-mail:

a.wi- sniowska@izba-lekarska.org.pl

Szanowni Państwo!