Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 40 Next Page
Page Background

Pro Medico

maj 2017

8

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy

APEL NR 2

XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy

w Katowicach

z dnia 8 kwietnia 2017 r.

do Ministra Zdrowia

w sprawie

elektronicznej dokumentacji

medycznej

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach apeluje

do Ministra Zdrowia o nieodpłatne opracowanie, udo-

stępnienie i aktualizowanie podmiotom zobowiązanym

do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycz-

nej, jednolitego oprogramowania służącego temu celo-

wi, spełniającego wymagania określone w przepisach

prawa. Udostępnienie oprogramowania powinno nastą-

pić z odpowiednio wczesnym, co najmniej kilkumie-

sięcznym, wyprzedzeniem przed wprowadzeniem obo-

wiązku jego stosowania.

Przewodniczący

XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Rafał Kiełkowski

Sekretarz

XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Gabriela Muś

APEL NR 1

XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy

w Katowicach

z dnia 8 kwietnia 2017 r.

do Ministra Zdrowia w sprawie

zwiększenia liczby miejsc rezydenckich

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach, w związ-

ku z małą liczbą przyznanych miejsc rezydenckich m.in.

w sesji wiosennej 2017 roku w województwie śląskim,

zwraca się do Ministra Zdrowia o ich zwiększenie zgod-

nie ze zgłoszonymi przez Wojewodę Śląskiego potrze-

bami niezbędnymi dla zapewnienia właściwej ochrony

zdrowia mieszkańców.

Podjęcie powyższych działań umożliwi większej liczbie

lekarzy i lekarzy dentystów zdobycie specjalizacji, czyli

jednej z podstawowych form doskonalenia zawodowe-

go. Przyznanie większej liczby miejsc specjalizacyjnych

w trybie rezydenckim pozwoli także na wypełnienie

luki pokoleniowej obecnej w określonych dziedzinach

medycyny.

Przewodniczący

XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Rafał Kiełkowski

Sekretarz

XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Gabriela Muś

APEL NR 3

XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy

w Katowicach

z dnia 8 kwietnia 2017 r.

do Okręgowej Rady Lekarskiej

w Katowicach

w sprawie wsparcia

praktyk lekarskich

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach apeluje

do Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach o opraco-

wanie zasad wsparcia praktyk lekarskich, na które nakła-

da się nowe obowiązki administracyjne niezwiązane

z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Przewodniczący

XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Rafał Kiełkowski

Sekretarz

XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Gabriela Muś

APEL NR 4

XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy

w Katowicach

z dnia 8 kwietnia 2017 r.

do Naczelnej Rady Lekarskiej

o podjęciu działań zmierzających

do zmiany przepisów w sprawie

obowiązku wyposażenia gabinetów

stomatologicznych

w separatory amalgamatu

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach, w związ-

ku z projektem zmian w obowiązujących przepisach

dotyczących obowiązkowego wyposażenia gabinetów

stomatologicznych w separatory amalgamatu, zwraca

się do NRL o podjęcie działań zmierzających do tego,

by zapis ten nie został wprowadzony w proponowanym

zakresie.

Przewodniczący

XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Rafał Kiełkowski

Sekretarz

XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Gabriela Muś