Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 40 Next Page
Page Background

9

Pro Medico

maj 2017

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy

Wiosna kojarzy się z nadziejami i trudno

jest w wiosenny dzień nie mówić o nadzie-

jach, ale te nadzieje rozpatrujemy na tle

zagrożeń współczesnej medycyny. Pol-

scy

lekarze

wielokrotnie

pokazywali,

że są w stanie wiele pokonać, choć te zagro-

żenia dotyczą innych spraw, niż te, z który-

mi mierzyli się nasi Mistrzowie i Nauczycie-

le. Te zagrożenia wynikają dziś m.in. z prze-

rostu biurokracji, z papierowego potopu,

który oddziela lekarzy od pacjentów. Choć

ta zwykła rzeczywistość lekarska nie jest

tak łatwa, to jestem pewien, że jak zwykle

sprostamy temu zadaniu

– tymi słowami

powitał delegatów i gości zaproszonych

na XXXVII Zjazd Lekarzy, prezes ORL

Jacek Kozakiewicz

.

Zaproszenie na Zjazd przyjęli: Archidie-

cezjalny Duszpasterz Służby Zdrowia

ks.

Łukasz Stawarz

, Biskup Diecezjalny

Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego ks.

Marian Niemiec

, przewodnicząca Komi-

sji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia

Sejmiku Województwa Śląskiego

Halina

Bieda

, zastępca prezydenta Sosnowca

Krzysztof Haładus

, naczelnik Wydziału

Zdrowia i Opieki Społecznej UM w Zabrzu

CzesławaWinecka

, prezes Naczelnej Izby

Lekarskiej

Maciej Hamankiewicz

, prze-

wodnicząca Okręgowej Rady Pielęgnia-

rek i Położnych

Anna Janik

, prezes Ślą-

skiej Izby Aptekarskiej

Piotr Brukiewicz

,

Rzecznik Dyscyplinarny Okręgowej Rady

Adwokackiej

Marcin Nowak

, przewodni-

czący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inży-

nierów Budownictwa

Franciszek Buszka

,

wiceprezes Śląskiej Izby Lekarsko-Wetery-

STANOWISKO NR 2

XXXVII Okręgowego Zjazdu

Lekarzy w Katowicach

z dnia 8 kwietnia 2017 r.

w sprawie poparcia

obywatelskiego projektu

ustawy o warunkach

zatrudnienia

w ochronie zdrowia

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Kato-

wicach popiera obywatelski projekt usta-

wy o warunkach zatrudnienia w ochronie

zdrowia przygotowany przez Ogólnopol-

ski Związek Zawodowy Lekarzy poprzez

aktywny i zorganizowany udział w akcji

zbierania pod nim podpisów.

Przewodniczący

XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Rafał Kiełkowski

Sekretarz

XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Gabriela Muś

STANOWISKO NR 1

XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy

w Katowicach

z dnia 8 kwietnia 2017 r.

w sprawie„sieci szpitali”

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach wyraża głębokie zanie-

pokojenie nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych wprowadzającą„sieć szpitali”.

Przyjęta ustawa wprowadza radykalne zmiany w zakresie organizacji

zarówno opieki szpitalnej, jak i poradni specjalistycznych oraz nocnej

i świątecznej opieki zdrowotnej. Proponowane rozwiązania mogą

mieć również wpływ na zmianę zasad finansowania udzielanych

świadczeń. Powyższe działania mogą doprowadzić do chaosu w opie-

ce nad pacjentem oraz faktycznie zmniejszyć dostępność do udziela-

nych świadczeń.

Zjazd negatywnie ocenia pominięcie w nowelizacji kryteriów jakości,

efektywności oraz przeprowadzenia badania pilotażowego. Pominię-

cie ww. kryteriów w sposób istotny wpłynie na jakość udzielanych

świadczeń.

Zjazd stoi również na stanowisku, żewprowadzone zmianywww. usta-

wie nie mogą zachwiać równości prywatnych podmiotów leczniczych

w ubieganiu się o publiczne środki przeznaczone na finansowanie

opieki zdrowotnej z zachowaniem równowagi w wypełnianiu przez

wszystkie podmioty takich samych obowiązków.

Przewodniczący

XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Rafał Kiełkowski

Sekretarz

XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Gabriela Muś

Nasz samorząd

Fot. Joanna Wójcik

Prezes ORL podczas zjazdowej prezentacji.