Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 40 Next Page
Page Background

Pro Medico

maj 2017

10

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy

naryjnej

Ireneusz Gewald

, członek Zarzą-

du Głównego PTL

Małgorzata Dosiak

,

prezes o/Śląskiego Katolickiego Stowa-

rzyszenia Lekarzy Polskich

Elżbieta Kor-

tyczko

, przewodniczący Zarządu Regio-

nu Śląskiego Ogólnopolskiego Związku

Zawodowego Lekarzy

Maciej Niwiński

,

prezes o/Śląskiego STOMOZ

Lidia Kwie-

cińska-Bożek

, przewodniczący Związku

Pracodawców Ochrony Zdrowia Woje-

wództwa Śląskiego Porozumienia Zielo-

nogórskiego

Mariusz Wójtowicz

oraz

przedstawiciele Towarzystw Naukowych

Delegaci i goście.

Poczet sztandarowy ŚIL.

Najwyższe wyróżnienie ŚIL, Wawrzyn Lekarski, po raz pierw-

szy przyznano w 2007 r. na mocy uchwały Okręgowej Rady

Lekarskiej w Katowicach. Ideą, która przyświecała jego twór-

com, było uhonorowanie osób, których działalnośćw różnych

dziedzinach, nie tylkomedycznych, kwalifikuje się do katego-

rii osiągnięć wybitnych.

LAUREATKI TEGOWYRÓŻNIENIAW2017 R.:

Prof. dr hab. n.med.

KrystynaKarczewska

–absolwentkaŚlą-

skiej Akademii Medycznej. Specjalista pediatrii i gastroentero-

logii. Wieloletni pracownik naukowy Katedry i Kliniki Pediatrii

w Zabrzu. Od 1990 r. kieruje pracami I Katedry Pediatrii oraz

Kliniki Gastroenterologii, Alergologii i ZaburzeńRozwojowych

Wieku Dziecięcego. Przewodniczyła komitetom naukowym

i organizacyjnymmiędzynarodowych sympozjów i konferen-

cji naukowych. W pracy naukowo-badawczej koncentrowała

się przede wszystkim na zagadnieniach cukrzycy dziecięcej,

celiakii, wad wrodzonych i nieprawidłowości rozwoju soma-

tycznego u dzieci, epidemiologii zakażeń bakteryjnych, lecze-

Wawrzyn

Lekarski 2017

o/Śląskie: przewodnicząca PT Okulistycz-

nego

Katarzyna Michalska-Małecka

,

przewodniczący PT Medycyny Sądowej

i Kryminologii

Christian Jabłoński

, prze-

wodniczący PT Psychiatrycznego

Krzysz-

tof Krysta

, przewodniczący PT Medycyny

Pracy

Ryszard Szozda

i przewodniczą-

cy PT Ginekologicznego prof.

Andrzej

Witek

.

W pierwszej części spotkania uchwalo-

no regulamin i przyjęto porządek obrad.

Decyzją delegatów przewodniczącym

Zjazdu został dr

Rafał Kiełkowski.

W skład Prezydium weszli: dr

Gabrie-

la Muś

(sekretarz) oraz dr

Jan Cieślicki

i dr

Wojciech Drozd

.

Delegaci wybrali również Komisje Zjaz-

dowe: mandatową, regulaminową oraz

wniosków i uchwał.

Po krótkiej przerwie miało miejsce wystą-

pienie prezesa ORL Jacka Kozakiewicza.

W swoim wystąpieniu zatytułowanym

„Nasze nadzieje wobec zagrożeń dlawspół-

nia interferonem alfa przewlekłych zapaleń wątroby u dzieci.

Wniosła ogromny wkład w rozwój gastroenterologii dziecię-

cej poprzez wieloletnie badania zaburzeń wchłaniania. Opra-

cowała małoinwazyjny test diagnostyczny celiakii. Jest autor-

ką lub współautorką 124 artykułów, 122 doniesień publiko-

wanych zjazdowych, 15 rozdziałów wydawnictw zwartych

oraz ogólnopolskiego podręcznika dla lekarzy rodzinnych.

Prof. dr hab. n. med.

Bogna Pogorzelska-Stronczak

– absol-

wentka Akademii Lekarskiej w Rokitnicy. Specjalista chirurgii

szczękowej. Wieloletni kierownik I Katedry i Kliniki Chirurgii

Szczękowo-Twarzowej ŚlAM. Pełniła funkcję prodziekana

Wydziału Lekarskiego w Zabrzu ds. stomatologii oraz kon-

sultanta regionalnego w zakresie chirurgii stomatologicznej

i szczękowej. W pracy naukowej zajmowała się m.in. radio-

logią stomatologiczną. Zainicjowała wykorzystanie spiralnej

tomografii komputerowej do badania przemieszczeń zła-

manych wyrostków kłykciowych żuchwy oraz endoskopii

zatok szczękowych dla celów diagnostyczno-leczniczych.

Prowadziła badania dotyczące rzadkich schorzeń tkanek jamy

ustnej i okołoszczękowych, zapalenia kości szczęk etc. Wie-

le czasu poświęciła tematyce leczenia złamań żuchwy oraz

opracowaniu własnej metody osteosyntezy. Zaproponowa-

ła wiele nowatorskich technologii w zakresie traumatologii

szczękowej, z wykorzystaniem biomateriałów węglowych.

Wniosła ogromny wkład w rozwój chirurgii stomatologicznej

dzieci oraz ortodoncji.

Oprac. G.O. i B.B.

Fot. Joanna Wójcik

Fot. Joanna Wójcik