Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  17 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 40 Next Page
Page Background

15

Pro Medico

maj 2017

Zgodnie z kalendarzem, rozpoczęto przygotowania do wyborów

do samorządu lekarskiego VIII kadencji w 2018 roku.

W okresie sprawozdawczym ORL podjęła 63 uchwały, w tym:

–– 9 uchwał w sprawach finansowych,

–– 1 uchwałę w sprawie zwołania Okręgowego Zjazdu Lekarzy,

–– 1 uchwałę w sprawie zmiany uchwały w sprawie zobowią-

zania lekarza do odbycia przeszkolenia w związku z przerwą

w wykonywaniu zawodu,

–– 1 uchwałę w sprawie zobowiązania lekarza do odbycia prze-

szkolenia w związku z przerwą w wykonywaniu zawodu,

–– 1 uchwałę w sprawie stwierdzenia odbycia przeszkolenia

w związku z ponad 5-letnią przerwą w wykonywaniu zawodu,

–– 7 uchwał w sprawie powołania specjalnych komisji stwierdza-

jących zdolność lekarza do wykonywania zawodu,

–– 1 uchwałę w sprawie odmowy uzupełnienia uchwały w spra-

wie powołania specjalnej komisji stwierdzającej zdolność

lekarza do wykonywania zawodu

–– 1 uchwałę w sprawie umorzenia postępowania mającego

na celu stwierdzenie niezdolności lekarza do wykonywania

zawodu,

–– 9 uchwał związanych ze Spółką„Dom Lekarza”,

–– 8 uchwał w sprawie powołania komisji i zespołów problemo-

wych ORL oraz składu osobowego komisji,

–– 1 uchwałę w sprawie zawieszenia w prawie wykonywania

zawodu,

–– 4 uchwały w sprawie wykreślenia wpisu indywidualnej prak-

tyki lekarskiej z rejestru,

–– 1 uchwałę w sprawie odmowy zawieszenia postępowania

w przedmiocie wykreślenia wpisu indywidualnej praktyki

lekarskiej z rejestru,

–– 2 uchwały w sprawie powołania zespołu wizytacyjnego dla

oceny wykonywania zawodu przez lekarza wykonującego

zawód w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej wraz

ze zmianą uchwały w tym zakresie,

–– 1 uchwałę w sprawie odmowy uchylenia uchwały w sprawie

zawieszenia w prawie wykonywania zawodu lekarza,

–– 1 uchwałę w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zawiesze-

nia w prawie wykonywania zawodu lekarza,

–– 1 uchwałę w sprawie liczby członków rejonów wyborczych

uprawnionych do wyboru 1 delegata oraz minimalnej i mak-

symalnej liczby członków rejonu wyborczego,

–– 13 uchwał w sprawach innych.

Przyjęto:

–– apel w sprawie czasu pracy lekarzy w ramach kontraktów

z NFZ w odniesieniu do wielkości kontraktu,

–– stanowisko w sprawie działań Śląskiego Oddziału Wojewódz-

kiego NFZ w stosunku do świadczeniodawców udzielających

świadczeń z zakresu leczenia stomatologicznego,

–– stanowisko w sprawie możliwości zatrudniania lekarza przez

lekarza w praktyce lekarskiej.

PrezydiumOkręgowej Rady Lekarskiej podjęło 329 uchwał, w tym:

–– 8 uchwał w sprawie wyboru przedstawicieli i przewodniczą-

cych do komisji konkursowych na stanowiska ordynatora,

zastępcy kierownika podmiotu leczniczego,

–– 89 uchwał w sprawach finansowych,

–– 175 uchwał w sprawie dokonania wpisu do rejestru ŚIL

podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy

i lekarzy dentystów,

–– 26 uchwał w sprawie realizacji kształcenia podyplomowego,

–– 21 uchwał w sprawie kierowania na staż podyplomowy,

–– 10 uchwał w sprawach innych oraz na wniosek Komisji ds. Reje-

stracji Lekarzy, PrawaWykonywania Zawodu, Lekarzy Cudzo-

ziemców i Współpracy z Zagranicą uchwały w sprawie wydania:

–– 2 duplikatów prawa wykonywania zawodu dla lekarzy i leka-

rzy dentystów,

–– 3 praw wykonywania zawodu,

–– 397 ograniczonych praw wykonywania zawodu dla lekarzy

i lekarzy dentystów kierowanych na staże podyplomowe,

–– 330 praw wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty

po stażu,

–– 1 prawa wykonywania zawodu dla lekarza z UE,

–– 1 ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza i leka-

rza dentysty w celu odbycia stażu podyplomowego dla leka-

rzy z UE,

–– 9 praw wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty dla

cudzoziemców.

ORL wypełniała swoje zadania zgodnie z zapisami Ustawy

o Izbach Lekarskich oraz Regulaminem działania Rady. Efek-

tywnie i zgodnie współpracowała z pozostałymi organami izby.

Komisje problemowe ORL realizowały swoje cele zgodnie z usta-

lonymi zasadami.

Sukcesów, wielu dobrych i bardzo dobrych wyników w pracy

na rzecz środowiska lekarskiego, nie osiągnięto by bez profesjo-

nalizmu, poświęcenia, zaangażowania, obowiązkowości, życzli-

wości wszystkich zaangażowanych w funkcjonowanie samorzą-

du lekarskiego.

Składamy serdeczne podziękowania Okręgowemu Rzeczniko-

wi Odpowiedzialności Zawodowej i szerokiemu gronu zastęp-

ców OROZ, a także przewodniczącemu OSL oraz jego członkom

za współpracę i dialog na rzecz rozwiązywania najważniejszych

problemów środowiska. Wśród adresatów podziękowań nie

może zabraknąć Okręgowej Komisji Rewizyjnej ani Okręgowej

Komisji Wyborczej.

Podziękowania za wzorową współpracę i pełnienie ważnej

medialnej roli przekazujemy redakcji pisma„Pro Medico”.

Szczególne słowa uznania kierujemy do wszystkich pracowników

biura ŚIL, zespołu prawnego, a także pracowników Sp. DL za pro-

fesjonalizm i wykonaną pracę dla uzyskania najwyższego pozio-

mu świadczeń służących interesowi lekarzy i lekarzy dentystów.

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach składa ponadto serdecz-

ne podziękowania wszystkim pozostałym P.T. Osobom i instytu-

cjom, dzięki którym możliwe było osiągnięcie takich wyników.

Zwracamy się z prośbą o dalszą owocną współpracę do wszyst-

kich, którym dobro samorządu nie jest obojętne.

Sekretarz ORL

Krystian Frey

Okręgowa Komisja Wyborcza w roku 2016 spotkała się jeden raz.

Spotkanie dotyczyło podjęcia uchwały w sprawie wniosku do

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach o ustalenie liczby

członków rejonu wyborczego uprawnionych do wyboru jednego

delegata oraz minimalnej i maksymalnej liczby członków rejonu

wyborczego.

Stanisław Borysławski

Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej

Sprawozdanie

z działalności Okręgowej

Komisji Wyborczej

za rok 2016

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy