Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  18 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 40 Next Page
Page Background

Pro Medico

maj 2017

16

Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej

w Katowicach, sporządzone 13.03.2017 r.

dla XXXVII Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Okręgowa Komisja Rewizyjna w składzie:

1. Przewodniczący – Piotr Grzesik

2. Zastępcy Przewodniczącego:

– Krzysztof Olejnik

– Wiesława Dulęba

3. Sekretarz – Maciej Kubicz

4. Członkowie – Barbara Goering-Pierożek

– Magdalena Rączka-Czech

– Władysław Łoś

w obecności:

1. Prezesa ORL – Jacka Kozakiewicza

2. Skarbnika ORL – Jerzego Rdesa

3. Dyrektor Biura ŚIL – Renaty Wrońskiej

4. Głównej Księgowej ŚIL – Joanny Majerczyk

zapoznała się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Śląskiej

Izby Lekarskiej w 2016 roku, a także preliminarzem budżeto-

wym na rok 2017.

Na podstawie informacji złożonej przez Skarbnika ORL oraz

przedstawionych dokumentów OKR stwierdziła, że gospodarka

finansowa Okręgowej Rady Lekarskiej w 2016 roku była realizo-

wana zgodnie z założeniami budżetu. W budżecie tym dokona-

no kilku przesunięć w tabelach, przy zachowaniu kwot uchwa-

lonych dla poszczególnych działów. Przesunięcia te zyskały

akceptację Komisji na posiedzeniu w dniu 10 października 2016

roku.

Przychody zaplanowane na 13.300.920 zł zrealizowano

w 95,79% uzyskując 12.741.089,74 zł.

Jedynym powodem nieuzyskania planowanych przychodów

był brak pełnej refundacji kosztów poniesionych na realizację

przez Izbę zadań przejętych od administracji państwowej.

Pozytywnym efektem starań o pełną refundację był wzrost kwo-

ty uzyskanej refundacji do 43% ponoszonych kosztów.

W pozostałych pozycjach, z wyjątkiem dotacji z NIL, przychody

znacznie przekroczyły planowane. Komisja odnotowała wzrost

bieżącej ściągalności składek.

Okręgowa Komisja Rewizyjna szczegółowo przeanalizowała

koszty działalności ŚIL w 2016 roku, które przewidziano w wyso-

kości 12.606.588,00 zł – wydano natomiast 10.512.767,36 zł.

We wszystkich pozycjach kosztowych – poza innymi kosztami

ORL – uzyskano oszczędności.

Rok 2016 Śląska Izba Lekarska zamknęła dodatnim

wynikiem finansowym w wysokości 2.228.322,38 zł.

Zdaniem OKR świadczy to o rozważnym gospodaro-

waniu finansami ŚIL.

Komisja z zadowoleniem przyjęła informację o korzystaniu

z indywidualnego dysponowania częścią składki na cele wspie-

rania indywidualnych form doskonalenia zawodowego suge-

rując podanie w „Pro Medico” wielkości środków możliwych

do wykorzystania na ten cel.

Okręgowa Komisja Rewizyjna zapoznała się ze stanem kont ban-

kowych oraz środków finansowych stanowiących majątek ŚIL.

Majątek ŚIL na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawia się nastę-

pująco:

Nieruchomości i środki trwałe:

11.341.589,67 zł

w tym:

– nieruchomości, budynki:

9.994.121,79 zł

– grunty:

102.138,00 zł

– wartości niematerialne i prawne:

7.963,94 zł

– pozostały sprzęt:

679.234,46 zł

– środki trwałe w budowie:

558.131,48 zł

Bank PKO SA O/KATOWICE:

– konto podstawowe:

646.770,87zł

– konto pożyczek:

43.227,31zł

– konto bioetyki:

163.200,63 zł

– konto Baza Noclegowa Warszawa:

5.089,76 zł

– konto Komisja Kształcenia:

1.059,28 zł

Bank Śląski O/Katowice

– konto podstawowe:

495.717,69 zł

– konto pożyczek na kształcenie:

11.998,69 zł

– konto funduszu socjalnego:

775,28 zł

– konto oszczędnościowe OKO:

5.080.214,41 zł

– konto Pro Medico:

84.756,62 zł

– konto gabinety:

12.964,82 zł

Bank PeKaO O/Katowice:

– lokaty:

10.125.944,04 zł

Środki pieniężne w kasie:

– kasa podstawowa:

3.447,39 zł

– kasa gabinety:

5.464,00 zł

– kasa pożyczkowa:

7.883,00 zł

– kasa ZFŚS:

226,00 zł

Łącznie środki pieniężne w bankach i kasie ŚIL wynoszą:

16.688.739,79 zł, w tym w bankach: 16.671.719,40 zł.

Okręgowa Komisja Rewizyjna zapoznała się również z projektem

budżetu na rok 2017 nie dostrzegając zagrożeń dla jego realizacji.

Okręgowa Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z przedstawio-

nymi materiałami, wysłuchaniu wyjaśnień Prezesa i Skarbnika

ORL podjęła uchwałę o następującej treści:

Okręgowa Komisja Rewizyjna:

pozy

tywnie ocenia realizację uchwalonego przez XXXVI

OZL budżetu na rok 2016,

z uznaniem odnosi się do gospodarki finansowej ORL,

pozytywnie ocenia plan budżetu na rok 2017,

wnio

skuje do XXXVII OZL o udzielenie Okręgowej

Radzie Lekarskiej absolutorium za 2016 rok.

Przewodniczący

Okręgowej Komisji Rewizyjnej

Piotr Grzesik

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy