Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  19 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 40 Next Page
Page Background

17

Pro Medico

maj 2017

Sprawozdanie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności

Zawodowej w Katowicach za okres 1.01.-31.12.2016 r.

1. W 2016 r. wpłynęło do Okręgowego

Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

w Katowicach – 256 spraw

2. Pozostało z okresu poprzedniego – 215

spraw

3. Razem rozpatrywano – 471 spraw

4. Zakończono w omawianym okresie –

239 spraw, w tym poprzez:

–– odmowę wszczęcia postępowania

wyjaśniającego – 68 spraw

–– umorzenie postępowania – 122 spraw

–– skierowanie do Okręgowego Sądu

Lekarskiego – 32 spraw

–– w inny sposób (np. polubownie, wyco-

fanie) – 17 spraw

Pozostało na następny okres – 232 sprawy

5. Sprawy skierowane do Mediatora ŚIL –

9 spraw

6. Ilość złożonych odwołań od decyzji

OROZ do OSL – 55 spraw, w tym 13 decyzji

OROZ zostało uchylonych do ponownego

rozpatrzenia.

Nawiązując do powyższych danych licz-

bowych, należy dodatkowo wskazać,

że do organu Okręgowego Rzecznika Odpo-

wiedzialności Zawodowej w 2016 r. wpłynę-

ło 61 skarg i wniosków, które zostały przeka-

zane, zgodnie z kompetencjami, do innych

instytucji – dyrektorom szpitali i poradni,

okręgowym inspektoratom służby więzien-

nej, Rzecznikowi PrawPacjentawWarszawie,

Śląskiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu NFZ

w Katowicach, konsultantomwojewódzkim,

a także Naczelnemu Rzecznikowi Odpowie-

dzialności Zawodowej w Warszawie oraz

właściwym okręgowym rzecznikom odpo-

wiedzialności zawodowej.

W 32 wnioskach o ukaranie skierowanych

do OSL występowało 32 lekarzy w charakte-

rze lekarzy obwinionych.

Wśród skarg, które napłynęły w 2016 r.,

w zakresie rodzaju przewinienia nadal naj-

większą grupę stanowiły skargi dotyczące

uszkodzenia ciała i powikłań chorobowych

(ok. 40%) oraz szeroko pojętego nieetycz-

nego postępowania (ok. 40%). Odnosząc

się natomiast do specjalizacji – przeważały

skargi z zakresu chorób wewnętrznych oraz

szeroko pojętych czynności zabiegowych

i operacyjnych (w tym również stomatolo-

gicznych) – ok. 50%.

Nadal do rzecznika były kierowane zawiado-

mienia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny

Pracy w Katowicach dotyczące lekarzy, któ-

rzy prowadzą działalność w tym zakresie bez

stosownych uprawnień lub bez zgłoszenia

placówki (NZOZ, indywidualna praktyka)

do właściwego rejestru, a także prowadzą-

cych dokumentację medyczną niezgodnie

z obowiązującymi przepisami (brak umów

z pracodawcą, brak wpisów do rejestru

badań itp.) odnotowano zwiększenie wpły-

wu ilości zawiadomień do 8%.

Zauważa się również tendencję wskazują-

cą na wzrost skarg, których podstawą był

konflikt interpersonalny między pacjentem

i lekarzem oraz między samymi lekarza-

mi. Prowadzone postępowania wykazują,

że brak porozumienia i dialogu w konkret-

nym procesie diagnostycznym lub tera-

peutycznym staje się przyczyną eskalacji

emocji, co przekłada się na ilość skarg skła-

danych do rzecznika. Podkreślenia wyma-

ga fakt, że prowadzone postępowania nie

wykazują zwykle przesłanek wskazujących

na wystąpienie błędu lekarskiego.

Jednocześnie analizaprowadzonychpostę-

powań wykazuje coraz większy stopień ich

skomplikowania, co wydłuża trwające pro-

cedury i zwiększa koszty ich prowadzenia.

W 2016 r., w porozumieniu z innymi orga-

nami Izby, została podjęta decyzja o ure-

gulowaniu kwestii związanej z zaległo-

ściami składkowymi członków naszego

samorządu. Obowiązujące przepisy prawa

nakazują interpretowanie zaległości skład-

kowych jako nieetycznego postępowania

na gruncie odpowiedzialności zawodowej,

co może skutkować prowadzeniem postę-

powań przed rzecznikiem i sądem lekar-

skim wobec lekarzy i lekarzy dentystów,

którzy nie regulują swoich zobowiązań

finansowych wobec samorządu.

W 2016 r. odbyły się dwa szkolenia dosko-

nalące rzeczników i członków OSL ŚIL

w Katowicach – szkolenia dotyczyły bie-

żących zagadnień prawnych związanych

z pełnieniem funkcji rzeczników oraz

członków sądu lekarskiego. Na spotkanie

zaproszono również okręgowych rzeczni-

ków i przewodniczących sądów lekarskich

ościennych izb lekarskich – z Opola, Krako-

wa, Częstochowy, Bielska-Białej. Natomiast

jesienne szkolenie odbywało się jednocza-

sowo z dorocznym spotkaniem okręgo-

wych rzeczników i pracowników Kancelarii

OROZ wraz z obsługą prawną z całego kra-

ju.

Kontynuowane są prace nad ujednolice-

niem zasad rozliczenia kosztów postępo-

wań prowadzonych przez rzeczników mię-

dzy izbami na terenie całego kraju, w chwili

obecnej trwają konsultacje w tym zakresie

między izbami lekarskimi.

W 2016 r. odnotowano znaczne zwiększe-

nie wpływu korespondencji od prokuratu-

ry różnego szczebla (rejonowa, okręgowa,

regionalna) wnioskującej o udzielanie infor-

macji w zakresie ewentualnie toczących się

postępowań w przedmiocie odpowiedzial-

ności zawodowej w sprawach już prowadzo-

nych na gruncie odpowiedzialności karnej.

Powyższe skutkowało wszczęciem wielu

postępowań w naszej Izbie, ponieważ doty-

czą one podejrzenia popełnienia tzw. błędu

lekarskiego.

W 2016 r. została podjęta inicjatywa współ-

pracy naukowo-dydaktycznej z Wydziałem

Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

wKatowicach, której celem jest prowadzenie

programu praktyk dla studentów oraz dok-

torantów Wydziału w organach naszej izby:

w Kancelarii OROZ oraz OSL, jak również roz-

poczęcia współpracy naukowej związanej

z dotychczasową aktywnością OROZ i OSL.

Trwają prace nadopracowaniem jej szczegó-

łowych zasad.

Bardzo serdecznie dziękuję Prezesowi,

Okręgowej Radzie Lekarskiej ŚIL w Kato-

wicach oraz jej Komisjom za kolejny rok

owocnej współpracy.

Bardzo dziękuję Przewodniczącemu oraz

członkom Okręgowego Sądu Lekarskiego,

a także Kancelarii OSL za wspólną realiza-

cję zadań wynikających z ustawy o izbach

lekarskich.

Podziękowania składam również na ręce

dr Doroty Rzepniewskiej – pełnomocnika ds.

zdrowia lekarzy i lekarzydentystówORL, któ-

ra wspiera codzienną pracę rzecznika.

Równie serdecznie dziękuję Kancelarii

Radców Prawnych Niczpan, Trefon, Kozik

s.c., ze szczególnym uwzględnieniem Pani

mec. Katarzyny Różyckiej oraz Pani apli-

kant Ewy Bebłot – za prezentowany profe-

sjonalizm i staranność zawodową.

W tym miejscu składam podziękowa-

nia całemu zespołowi Zastępców OROZ

za zaangażowanie w codzienną pracę

na rzecz naszej izby i śląskiej społeczności

lekarzy i lekarzy dentystów, a także pra-

cownikom Kancelarii za pełne zaangażo-

wanie i wywiązywanie się z powierzonych

obowiązków.

Okręgowy Rzecznik

Odpowiedzialności Zawodowej

dr n. med. Tadeusz Urban

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy