Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  22 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 22 / 40 Next Page
Page Background

Pro Medico

maj 2017

20

prawo medyczne

„Aby kraj mógł żyć, trzeba, aby żyły prawa”

Adam Mickiewicz

„Temida” – ze zbiorów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach

Zmiany w prawie, o których

lekarz wiedzieć powinien

Prawa pacjenta

23 marca 2017 r. została uchwalona

ustawa o zmianie ustawy o prawach

pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

oraz niektórych innych ustaw

(Dz.U.

z 2017 r. poz. 836). Nowelizacja wchodzi

w życie z dniem 11 maja 2017 r. Porządku-

je kwestie związane z niektórymi z przy-

sługujących pacjentom praw,

wprowa-

dza kilka istotnych zmian w zakresie

prowadzenia i udostępniania doku-

mentacji medycznej oraz jej przecho-

wywania, jak również kwestie związa-

ne z prowadzeniem postępowań przed

wojewódzkimi komisjami do spraw

orzekania o zdarzeniach medycznych.

Z uwagi na ograniczone ramy artyku-

łu, zachęcam do lektury ustawy. Poniżej

przedstawiam najważniejsze ze zmian,

które dotyczą następujących obszarów:

PRAWA PACJENTA

Regulując zakres prawa pacjenta do infor-

macji wprowadzono zapis, że informacje

o stanie zdrowia oraz proponowanych

i możliwych metodach diagnostycznych

i leczniczych udzielane są przez osoby

wykonujące zawód medyczny, a nie – jak

dotychczas – wyłącznie przez lekarza,

w zakresie udzielanych przez te osoby

świadczeń zdrowotnych oraz zgodnie

z posiadanymi uprawnieniami.

W zakresie prawa pacjenta do poszano-

wania intymności i godności, wprowa-

dzono zapis, że każdy pacjent ma prawo

do leczenia bólu. Dotychczas ustawowo

zagwarantowane prawo łagodzenia bólu

i innych cierpień przysługiwało jedynie

pacjentom w stanie terminalnym. Roz-

szerzając grupę pacjentów, zobowiązano

podmioty udzielające świadczeń zdro-

wotnych do określania stopnia natężenia

bólu, jego leczenia oraz monitorowania

skuteczności tego leczenia.

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

Nowelizacja wprowadza ustawowe defi-

nicje pojęć: wyciąg, odpis i kopia oraz

jednoznacznie doprecyzowuje, że oso-

by wykonujące zawód medyczny, w tym

lekarze, mają dostęp do dokumenta-

cji medycznej z uwagi na wykonywany

zawód i nie jest potrzebne jakiekolwiek

upoważnienie. W przypadku pozostałych

osób, tj. wykonujących czynności pomoc-

nicze przy udzielaniu świadczeń zdrowot-

nych (np. panie rejestratorki, asystentki);

czynności związane z utrzymaniem syste-

mu teleinformatycznego, w którym prze-

twarzana jest dokumentacja medyczna

(np. informatycy) – konieczne jest upo-

ważnienie udzielone przez administrato-

ra danych, tj. lekarza mającego praktykę

lekarską, podmiot leczniczy.

Ponadto dodano przepis, którym przesą-

dzono, że do treści zgłoszeń alarmowych,

w tym nagrań rozmów telefonicznych, nie

będą stosowane przepisy o dokumentacji

medycznej.

Nowelizacją uzupełniono także wystę-

pującą lukę w przepisach, dookreślając,

że po śmierci pacjenta dokumentacja

medyczna dostępna jest nie tylko osobie

upoważnionej przez pacjenta za życia,

ale także osobie, która w chwili zgonu

pacjenta była jego przedstawicielem usta-

wowym (dotyczy to zwłaszcza pacjentów

małoletnich czy ubezwłasnowolnionych).

W katalogu podmiotów, które upraw-

nione są do występowania z wnioskiem

o udostępnienie dokumentacji medycz-

nej, wyraźnie w zakresie organów władzy

publicznej przewidziano Rzecznika Praw

Pacjenta. Do grona osób uprawnionych

do dostępu do dokumentacji medycznej

dodano także członków zespołów kontroli

zakażeń szpitalnych, w zakresie niezbęd-

nym do wykonywania swoich zadań.

Uregulowano także dostęp do dokumen-

tacji medycznej studentów kierunków

medycznych i związanych z kształceniem

osób wykonujących zawody medycz-

ne, przesądzając, że jest on ograniczony

zakresem realizacji celów dydaktycznych.

W części dotyczącej sposobu udostęp-

niania dokumentacji medycznej wprowa-

dzono, że udostępniając dokumentację

do wglądu – równocześnie zapewnia się

pacjentowi lub innym uprawnionym pod-

miotom lub organom możliwość sporzą-

dzania notatek lub zdjęć. W zakresie wyda-

wania oryginału dokumentacji medycznej

zawężono krąg podmiotów – udostępnie-

nie dokumentacji medycznej w taki spo-

sób będzie możliwe wyłącznie na żądanie

organów władzy publicznej albo sądów

powszechnych, a także w przypadku,

gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji

mogłaby spowodować zagrożenie życia

lub zdrowia pacjenta. Możliwe będzie

również dokonanie skanu dokumentacji

medycznej prowadzonej w postaci papie-

rowej i przekazanie jej za pośrednictwem

środków komunikacji elektronicznej albo

na informatycznym nośniku danych,

z zastrzeżeniem, że taki sposób udostęp-

niania przewiduje regulamin organiza-

cyjny podmiotu udzielającego świadczeń

zdrowotnych (np. regulamin organizacyj-

ny praktyki lekarskiej). Dodatkowo wpro-

wadzono obowiązek prowadzenia wyka-

zu obejmującego informacje nt. udostęp-

nień dokumentacji medycznej.

Utrzymano zasadę, że za udostępnienie

dokumentacji medycznej poprzez wyda-

nie wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,

na informatycznym nośniku danych oraz

za sporządzenie skanu podmiot udziela-

jący świadczeń zdrowotnych może pobie-

rać opłatę. Zmniejszono maksymalną

opłatę za jedną stronę kopii albo wydruku

dokumentacji medycznej – wynosi ona

obecnie 0,00007 przeciętnego wynagro-

dzenia, ogłaszanego przez Prezesa GUS (tj.

0,30 zł).

Wprowadzono także szczególny termin

przechowywania skierowań na bada-

nia lub zleceń lekarza w przypadku, gdy

świadczenie zdrowotne nie zostało udzie-

lone z powodu niezgłoszenia się pacjenta

w ustalonym terminie – wynosi on dwa

lata, licząc od końca roku kalendarzowego,

w którym wystawiono skierowanie, chyba

że pacjent skierowanie odebrał. Doda-

no także do ustawy o prawach pacjenta,

powtarzając rozwiązanie przewidziane

z rozporządzenia o dokumentacji medycz-

nej, że dokumentacja medyczna przezna-

czona do zniszczenia (na skutek upływu

wymaganego okresu przechowywania)

może być wydana pacjentowi, jego przed-

stawicielowi ustawowemu lub osobie

upoważnionej przez pacjenta.

Nowelizacja określa także sposób postę-

powania z dokumentacją medyczną

w związku z zaprzestaniem wykonywa-

nia działalności leczniczej przez pod-