Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  23 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 40 Next Page
Page Background

21

Pro Medico

maj 2017

prawo medyczne

miot udzielający świadczeń, w tym leka-

rza mającego praktykę. Dokumentację

medyczną w takiej sytuacji przejmie

podmiot, który przejął zadania podmiotu

zaprzestającego wykonywania działalno-

ści leczniczej, a w przypadku braku pod-

miotu przejmującego:

–– podmiot tworzący lub sprawujący nad-

zór – dot. podmiotu leczniczego niebę-

dącego przedsiębiorcą albo instytutu

badawczego;

–– podmiot udzielający świadczeń zdro-

wotnych, z którym podmiot zaprzestają-

cy wykonywania działalności leczniczej

zawarł umowę o przechowywanie doku-

mentacji medycznej –wprzypadku pod-

miotu leczniczego innego niż określony

w pkt 1 oraz praktyki zawodowej w rozu-

mieniu art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia

2011 r. o działalności leczniczej;

–– właściwa okręgowa izba lekarska albo

okręgowa izba pielęgniarek i położnych

– w przypadku śmierci odpowiednio

lekarza albo pielęgniarki lub położnej,

wykonujących zawód w formie praktyki

zawodowej w rozumieniu art. 5 ustawy

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

leczniczej.

W przypadku, gdy nie będzie możliwe

ustalenie podmiotu odpowiedzialne-

go za przechowywanie dokumentacji

medycznej, po zaprzestaniu wykonywania

działalności leczniczej za przechowywa-

nie dokumentacji medycznej odpowiadać

będzie wojewoda.

W przypadku śmierci lekarza mającego

praktykę, odpowiedzialnym za przecho-

wywanie i udostępnianie dokumentacji

medycznej będzie właściwa okręgowa

izba lekarska. Zobowiązanie nałożo-

ne na izbę ograniczone jest wyłącznie

do śmierci lekarza i nie dotyczy innych

przypadków, z powodu których praktyka

lekarska podlega wykreśleniu.

W nowelizacji przewidziano również,

że za niedopełnienie obowiązków doty-

czących postępowania z dokumentacją

medyczną po zaprzestaniu wykonywania

działalności leczniczej nakładana będzie

przez organ prowadzący rejestr podmio-

tów wykonujących działalność leczni-

czą na ostatniego kierownika podmiotu

udzielającego świadczeń zdrowotnych,

likwidatora lub syndyka kara pieniężna

w wysokości do trzykrotności przeciętne-

go wynagrodzenia.

Katarzyna Różycka

radca prawny

Zespół Radców Prawnych ŚIL

Śląska Izba Lekarska w Katowicach

zaprasza

na

KURSY I KONFERENCJE

2.06.2017 (piątek) godz. 15.30

Kurs doskonalący

(wymagany formularz

zgłoszeniowy)

LEKARZ W SYTUACJI KONFLIKTU – UMIE-

JĘTNOŚCI NEGOCJACJI

Warsztaty poprowadzi dr hab. n. hum.

prof. UŚ Alicja Gałązka

6.06.2017 (wtorek) godz. 10.00

Konferencja

SZCZEPIENIA – TO TWOJE ZDROWIE

Kierownik naukowy

Prof. dr hab. n. med. Leszek Szenborn

Współpraca Wojewódzka Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna w Katowicach

7.06.2017 (środa) godz. 15.30

Kurs doskonalący

(wymagany formularz

zgłoszeniowy)

RÓŻNE OBLICZA DEPRESJI W PRACY

LEKARZA

Warsztaty poprowadzi

dr hab. n. hum. prof. UŚ Alicja Gałązka

8.06.2017 (czwartek) godz. 15.30

Kurs doskonalący

(wymagany formularz

zgłoszeniowy)

DIAGNOSTYKA ULTRASONOGRAFICZNA

JAMY BRZUSZNEJ W TEORII I PRAKTYCE

– KURS PODSTAWOWY

Czas trwania: wykład – 4 godziny dydak-

tyczne, ćwiczenia – 3 spotkania po 5 godzin

dydaktycznych.

Wykład odbędzie się w Domu Lekarza

w Katowicach. Ćwiczenia odbędą się

w Szpitalu Miejskim w Rudzie Śląskiej Biel-

szowicach.

Kurs kierowany jest do lekarzy bez doświad-

czenia w diagnostyce USG

Koszt uczestnictwa – 30 zł

Kierownik naukowy dr Marek Potempa

21.06.2017 (środa) godz. 15.30

Kurs doskonalący na poziomie podsta-

wowym – warsztaty praktyczne

* (wyma-

gany formularz zgłoszeniowy)

NAGŁE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA

Z

PRZYCZYN

SERCOWO-NACZYNIO-

WYCH

Jest to jednodniowy kurs w formie warsz-

tatów praktycznych przeplatanych pre-

lekcjami. Dostępny dla wszystkich lekarzy,

ale przygotowany szczególnie dla lekarzy

bez znaczących doświadczeń w leczeniu

nagłych stanów zagrożenia życia. Liczne

instruktaże i symulacje zdarzeń w trakcie

warsztatów pozwolą na opanowanie i pro-

fesjonalizm w realnych zdarzeniach.

Koszt uczestnictwa – 50 zł

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych

Kierownik naukowy

dr n. med. Wojciech Rychlik

Koordynator kursówz RKO i stanównagłych

w Śląskiej Izbie Lekarskiej

dr Janusz Michalak

22.06.2017 – 24.06.2017

Konferencja

XXXIII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZY-

STWA ANATOMICZNEGO

Kierownik naukowy prof. Grzegorz Bajor

szczegóły i rejestracja na stronie:

www.zjaz- danatomiczny2017.pl

27.06.2017 (wtorek) godz. 15.30

Kurs doskonalący na poziomie podsta-

wowym – warsztaty praktyczne*

(wyma-

gany formularz zgłoszeniowy)

NAGŁE STANY ZAGROŻENIA ŻYCIA

Z

PRZYCZYN

SERCOWO-NACZYNIO-

WYCH

Jest to jednodniowy kurs w formie warsz-

tatów praktycznych przeplatanych prelek-

cjami.

Dostępny dla wszystkich lekarzy, ale przy-

gotowany szczególnie dla lekarzy bez zna-

czących doświadczeń w leczeniu nagłych

stanów zagrożenia życia. Liczne instruktaże

i symulacje zdarzeń w trakcie warsztatów

pozwolą na opanowanie i profesjonalizm

w realnych zdarzeniach.

Koszt uczestnictwa – 50 zł

Czas trwania: 7 godzin dydaktycznych

Kierownik naukowy

dr n. med. Wojciech Rychlik

Koordynator kursówz RKO i stanównagłych

w Śląskiej Izbie Lekarskiej

dr Janusz Michalak

30.09.2017 (sobota) godz. 10.00

Konferencja

CHOROBA ALZHEIMERA W PRAKTYCE

LEKARZA RODZINNEGO, INTERNISTY

I GERIATRY – ROZPOZNAWANIE PIERW-

SZYCH OBJAWÓW, DIAGNOSTYKA

Kierownik naukowy

dr n. med. Gabriela Kłodowska

7.10.2017 (sobota) godz. 9.30

Kurs doskonalący

WARSZTATY EKG LEKARZY RODZINNYCH

Wykład poprowadzi

prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka

Kursy i konferencje odbędą sięwDomu LekarzawKatowicach przy ul. Grażyńskiego 49a. Kursy dostępne dlawszystkich zainteresowanych członków

ŚIL. Liczbamiejsc ograniczonamożliwościami technicznymi sali wykładowej – zachęcamy dowstępnego zgłaszania zamiaru uczestnictwa. Oudziale

decyduje kolejność przybycia na szkolenie doDomu Lekarza. Możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego zdobycie punktówedukacyjnych.

Dodatkowe informacje dostępne pod numeremtelefonu: 32 60 44 225 lub drogą elektroniczną:

kursy@izba-lekarska.org.pl

kursy i konferencje