Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  24 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 24 / 40 Next Page
Page Background

Pro Medico

maj 2017

22

Seniorzy

Moje koleżanki i koledzy tak mówią

o udziale w programie:

„Otwiera się przed nami szansa poznania

wspaniałych ludzi, pięknych umysłów,

silnych osobowości i charakterów, któ-

re udowadniają błędność założeń kultu

młodości. Odkrywamy, że tak naprawdę

to my potrzebujemy kontaktu z seniora-

mi bardziej, niż oni z nami. Podczas gdy

zapewniamy im odrobinę swojego cza-

su, oni dzielą z nami doświadczeniami

prywatnymi i zawodowymi całego życia.

Zaskakuje nas czasami ich promienny

uśmiech i napawa optymizmem. To moty-

wuje do dalszej pracy i wysiłków. Tak zwy-

czajnie pomaga pokonać codziennie trud-

ności w drodze do uzyskania dyplomu.”

„Uważam, że to wspaniała inicjatywa,

korzystna zarówno dla seniorów, jak

i studentów. Starsi ludzie, pomijając fakt,

że często nie są w stanie sami zrobić zaku-

pów, zwyczajnie potrzebują towarzystwa

i serdecznej rozmowy. Chcemy myśleć,

że nasze spotkania staną się zalążkiem

wspaniałych przyjaźni międzypokolenio-

wych.”

„Nie dla szkoły, lecz dla życia się uczymy”–

tego uczą nas swoim przykładem lekarze-

seniorzy podczas spotkań. Intencją poro-

zumienia i naszej działalności jest budowa

międzypokoleniowego mostu oraz nauka

poprzez wymianę doświadczeń zawodo-

wych, nabywanie umiejętności społecz-

nych, dzielenie się mądrością życiową.

To także lekcja pokory dla nas – przyszłej

generacji lekarzy. Warunkiem koniecznym

prawidłowo funkcjonującego społeczeń-

stwa jest poznanie potrzeb najliczniejszej

jego grupy – a dziś to bez wątpienia nesto-

rzy. Chcemy poznać ich refleksje na temat

otaczającego świata, pomysły na aktyw-

ność fizyczną i intelektualną. My – studen-

ci – chętnie pomożemy w ich zainicjowa-

niu oraz realizacji. Pamiętamy, że coraz

dłuższy czas życia napędza konieczność

dbania o jego jakość, a troska o seniorów

jest troską o dobro przyszłych pokoleń.”

Notował Paweł Kiczmer,

koordynator działań studenckich

ZACHĘCAMY I ZAPRASZAMY

DO ZGŁASZANIA UDZIAŁU

WTYM PROGRAMIE

Samorząd studentów SUM prosi o zgło-

szenia lekarzy seniorów, którzy są zainte-

resowani kontaktem ze studentami medy-

cyny w ramach realizacji porozumienia

zawartego pomiędzy SUM i ŚIL, dotyczą-

cego upowszechniania, propagowania

oraz organizowania przez studentów kie-

runku lekarskiego i lekarsko-dentystycz-

nego różnych form pomocy dla seniorów

– członków ŚIL. Z seniorami, którzy zgło-

szą akces do tego projektu, skontaktuje się

koordynator działań studenckich – Paweł

Kiczmer, celem omówienia szczegółowe-

go planu współpracy i wsparcia.

Do uczestnictwa w projekcie zgłosiło się

20 młodych wolontariuszy – członków

Samorządu Studenckiego SUM. Zgłosze-

nia przyjmuje Bogusława Blecharz z biura

ŚIL, nr tel. 32 60 44 262.

Prof. dr. hab. n. med. dr hc

Mieczysław Chorąży,

wybitny uczony i lekarz-onkolog,

wieloletni kierownik Zakładu Biologii Nowotworów w Centrum Onkologii w Gliwicach,

oddziale Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie z Instytutu Onkologii w Gliwicach,

został odznaczony 3 maja br. Orderem Orła Białego„w uznaniu znamienitych zasług dla

rozwoju polskiej medycyny, za osiągnięcia w pracy badawczej”.

Prezydent

Andrzej Duda

, podkreślając zasługi Profesora w rozsławianiu Polski na świe-

cie, zwrócił uwagę na Jego wielki dorobek naukowy, mozolną pracę lekarza i naukowca

oraz„dziesiątki tysięcy przedłużonych, uratowanych ludzkich istnień”. Profesor Chorąży,

członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek Polskiego Komitetu ds. UNESCO,

jest doktorem honoris causa m.in. Śląskiej Akademii Medycznej. Za konspiracyjną dzia-

łalność w AK i udział w PowstaniuWarszawskim został odznaczony dwukrotnie Krzyżem

Walecznych, Krzyżem Armii Krajowej i Warszawskim Krzyżem Powstańczym.

Między pokoleniami

W ramach porozumienia Śląskiej Izby Lekarskiej ze Śląskim Uniwersytetem Me-

dycznym funkcjonuje program odwiedzin lekarzy – seniorów przez studentów

SUM. Celem programu, oprócz pomocy, jest zacieśnienie więzi między najmłod-

szym i najbardziej doświadczonym pokoleniem lekarzy.

z sukcesów śląskich lekarzy

Order Orła Białego

dla prof. dr. hab. n. med.

dr hc Mieczysława Chorążego

Aleksandra Romanek i Paweł Kiczmer – studenci SUM biorący udział w projekcie.

To najstarsze i najwyższe odznaczenie państwowe

Rzeczypospolitej Polskiej

Fot. Grażyna Ogrodowska