Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  26 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 26 / 40 Next Page
Page Background

Pro Medico

maj 2017

24

stomatologia

Na całym świecie 20 marca br. odbyły się

obchody Światowego Dnia Zdrowia Jamy

Ustnej. Publiczne prelekcje, biegi, koncer-

ty i wiele innych atrakcji, organizowanych

przez towarzystwa dentystyczne i partne-

rów/sponsorów, pod egidą FDI, podkreślały

znaczenie zdrowia jamy ustnej dla zdro-

wia ogólnego. Komisja Stomatologiczna

NRL zorganizowała z tej okazji konferencję

naukowo-prasową. Uczestniczyli w niej

przedstawiciele organizacji branżowych

(dr

Leszek Dudziński

przewodniczący

Komisji Stomatologicznej NRL, dr

Anna

Lella

prezydent ERO-FDI), reprezentanci

świata nauki (prof.

Dorota Olczak

-

Kowal-

czyk

, prof.

Maria Borysewicz-Lewicka

,

prof.

Marzena Dominiak

, prof.

Honorata

Shaw

), a i nie zabrakło również (pośród słu-

chaczy) pracownika Ministerstwa Zdrowia.

O ZDROWIU JAMY USTNEJWG FDI

Obchody Światowego Dnia Zdrowia Jamy

Ustnej stały się okazją, by zaprezentować

słuchaczom szereg komunikatów. Dotyczy-

ły one statystyki, wyników badań nauko-

wych, ale także prezentowałymyśli – klucze,

promowane przez FDI. Światowa Federacja

Stomatologiczna ogłosiła nową definicję

zdrowia jamy ustnej. Dzisiaj to coś więcej

niż piękny uśmiech. To integralna część

zdrowia ogólnego i dobrostanu. Choroby

jamy ustnej wpływają bowiem na każdy

aspekt naszego życia (na relacje interper-

sonalne, czerpanie przyjemności ze spoży-

wanych posiłków, zwiększanie ryzyka wielu

chorób ogólnych). Dlatego też w dwójna-

sób konieczne jest, by: ,,

Prowadzić świat

do optymalnego zdrowia jamy ustnej’’!

FDI rozumie tę globalnąmyśl poprzez lokal-

ne działania (codzienną pracę każdego

z nas, stomatologów) zmierzające do:

W Międzyzdrojach 17 i 18 marca br. odbyła się XVIII Ogólno-

polska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa i trzecia edycja

„Najnowsze Trendy w Stomatologii”, zorganizowana przez

Komisję Stomatologiczną ORL w Szczecinie.

Wzięło w niej udział ponad dwieście osób. Tematyka tej edycji

została skonstruowana w oparciu o zgłaszane propozycje przez

uczestników poprzedniej konferencji.

To ważny element strategii przygotowania programu naukowego

– podkreślali organizatorzy.

Zaproszenie do wygłoszenia wykładów przyjęli, m.in.: dr n.

med.

Wojciech Bednarz

, dr hab. n. med.

Elżbieta Dembowska

,

prof. dr hab.

Marzena Dominiak

, prof. dr hab. n. med.

Katarzy-

na Emerich

, prof.

Tomasz Gedrange

, prof.

Mariusz Lipski

, dr n.

med.

Piotr Okoński

, dr n. med.

Marleta Zienkiewicz

. Podczas

konferencji odbyła się też debata samorządowa z udziałem sena-

torów i posłów województwa zachodniopomorskiego, przedsta-

wicieli środowisk akademickich i naukowych oraz samorządów

lekarskich z całej Polski (obecne były reprezentacje z Rzeszowa,

Krakowa, Torunia, Częstochowy i Śląska) Nie zabrakło konsultan-

tów wojewódzkich i oczywiście, samych stomatologów.

Ciekawe wykłady, gorące dyskusje, przekazywane nam istotne

informacje (od ilości miejsc specjalizacyjnych, po aspekty prawne

procedur stomatologicznych) to jednak nie wszystko.

Zadbano też o szczytny cel: wsparcie wychowanków domów

dziecka, którymi od lat opiekuje się OIL w Szczecinie oraz

o relaks: oprawę muzyczną w gorących, brazylijskich klimatach.

Jak się okazało, gdy chodzi o wysoki poziom naukowy i wspania-

łą atmosferę – nawet duża odległość nie jest dla stomatologów

przeszkodą, by wziąć udział w takim wydarzeniu.

Oprac. G.O.

na podstawie relacji dr Aliny Stępnik-Mardzyńskiej

z Komisji Stomatologicznej ORL

,,Mądrze Dbaj o Zdrowie Jamy Ustnej!’’

Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej

Edukacja, dyskusje, informacje – i muzyka

– posiadania przez seniorów przynajmniej

20 zębów własnych u schyłku życia,

– posiadania przez dzieci w okresie dzieciń-

stwa wszystkich 20 zębówmlecznych,

– posiadania przez zdrowych dorosłych

wszystkich 32 zębów, bez ubytków próch-

niczych.

,,MĄDRZE DBAJ O ZDOWIE

JAMY USTNEJ PRZEZ CAŁE ŻYCIE’’

Mądrze dbać o zdrowie jamy ustnej,

to, zgodnie z hasłem tegorocznych obcho-

dów, podejmować takie decyzje, które

pozwolą chronić ją u wszystkich członków

rodziny. To mieć świadomość, jak ważna

jest prawidłowa higiena i zapobieganie

chorobom (próchnicy, chorobom dziąseł,

nowotworom).

Niezdrowa dieta (zwłaszcza z dużym udzia-

łem cukru), konsumpcja wyrobów tytonio-

wych, nadużywanie alkoholu i niedosta-

teczna higiena jamy ustnej to te z czynni-

ków ryzyka, które możemy zmienić, wpro-

wadzić pozytywne zachowania i poprawić

stan zdrowia jamy ustnej. Nigdy nie będzie

za późno na poznanie zagrożeń i zerwanie

ze szkodliwymi nawykami.

ZDROWA STAROŚĆ ZACZYNA SIĘ

WDZIECIŃSTWIE

Podczas Konferencji w Naczelnej Izbie

Lekarskiej przypomniano także, iż aktual-

na sytuacja demograficzna, czyli globalny

trend starzenia się społeczeństw jest faktem.

A zdrowie jamy ustnej liczy się w każdym

wieku. Przestrzeganie zasad higieny i zacho-

wanie rozsądnej diety w dzieciństwie pro-

centować będzie do późnej starości i końca

życia. Szczególnie, żewraz zwiekiemwzrasta

ryzyko utraty zębów, chorób dziąseł, nowo-

tworów, pojawiają się problemy z protezami

zębowymi, właściwym żywieniem. Docho-

dzi także dyskomfort dotyczący suchości

w ustach. Opiekowanie się swoją jamą ustną

przez całe życie pozwoli zapewnić komfort

i zdrowie w każdymwieku.

WNIOSEK

Podsumowanie tegorocznych obchodów

Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej,

można więc streścić w jednym zdaniu: bez

względu nawiek: przestrzegaj zasad higieny,

unikaj czynników ryzyka, regularnie odwie-

dzaj stomatologa!

dr n. med. Agnieszka A.Pawlik

Światowa Federacja Stomatologiczna ogłosiła

nową definicję zdrowia jamy ustnej.

Dzisiaj to coś więcej niż piękny uśmiech.

To integralna część zdrowia ogólnego i dobrostanu.