Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  27 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 27 / 40 Next Page
Page Background

25

Pro Medico

maj 2017

konferecnje

Fot. Dr Przemysław Bereza

Fot. Dr Przemysław Bereza

21 kwietnia br. w Katowicach odbyło się

II Międzynarodowe Sympozjum Trauma-

tologiczne, które tym razem poświęciliśmy

„Urazom kończyny górnej – od A do Z”.

Orga-

nizatorem merytorycznym była Katedra

i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu

Ruchu Wydziału Lekarskiego w Katowicach

SUM. Patronat nad tym istotnym wyda-

rzeniem objęli: wojewoda śląski –

Jaro-

sław Wieczorek

, marszałek województwa

śląskiego –

Wojciech Saługa

, prezydent

Katowic –

Marcin Krupa

, rektor SUM –

Przemysław Jałowiecki

, prezes Okręgo-

wej Rady Lekarskiej w Katowicach –

Jacek

Kozakiewicz

oraz dyrektor Górnośląskie-

go Centrum Medycznego SUM –

Klaudia

Rogowska

.

Do udziału w spotkaniu zaprosiliśmy wybit-

ne autorytety w tej dziedzinie, między inny-

mi profesorów:

Sergeya Vasilievicha

Ser-

geeva

z Moskwy,

Goetza Roedera

z Ulm,

Wojciecha Marczyńskiego

i

Stanisława

Pomianowskiego

z Warszawy,

Jana Bla-

chę

z Lublina,

Mariusza Bonczara

z Kra-

kowa,

Leszka Romanowskiego

z Pozna-

nia i

Sławomira Snelę

z Rzeszowa. Wielu

wykładowców z czołowych ośrodków orto-

pedyczno-urazowych w kraju, w tym sied-

miu asystentów z GCM-SUM, przedstawiło

swoje doświadczenia, dokonania i wyniki

leczenia urazów obręczy barkowej, stawu

łokciowego i ręki, często z zastosowaniem

nowatorskich

i

niekonwencjonalnych

metod.

Rzeczowe i konstruktywne dyskusje po każ-

dej z sesji wykazały, jak ważne są to proble-

my i jak bardzo potrzebna była możliwość

stworzenia takiego forum wymiany poglą-

dów. Szczególnie cieszy duża frekwen-

cja oraz uczestnictwo ordynatorów wielu

oddziałów, nie tylkowojewództwa śląskiego,

ale i całej Polski, młodych lekarzy różnych

specjalności, studentów i pielęgniarek.

Pamiętaliśmy także o zaproszeniu naszych

Seniorów, między innymi dr dr

Franciszka

Chmielaka

,

Zbigniewa Kalamata, Marka

Łagodzińskiego, Wiesława Maronia, Ada-

ma Materny, Jerzego Nowickiego, Adama

Śliwińskiego

i

HenrykaWojtaszka

.

Wydarzeniu towarzyszyła bardzo miła

i życzliwa atmosfera, a międzypokolenio-

wy charakter obrad z pewnością przyczy-

ni się do wypracowania i ujednolicenia

standardów postępowania operacyjnego,

zgodnie z najnowszymi wytycznymi świa-

towymi oraz własnymi zasobami wiedzy

tematycznej.

Prof. dr hab. n. med. Damian Kusz

koordynator merytoryczny Sympozjum

Harmonogram szkoleń/kursów

organizowanych przezWojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

w Katowicach w I półroczu 2017 r.

Szkolenia dla lekarzy wykonujących zadania służby medycyny pracy

„Choroby alergiczne pochodzenia zawodowego – astma, choroby skóry, nieżyt nosa”

Termin kursu: 14.06.2017 r. – godz. 10.00; Wykładowca: lek. Anna Horn

Szkolenia/kursy są jednodniowe, bezpłatne. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie

WOMP Katowice w Katowicach przy ul. Warszawskiej 42. Uczestnicy otrzymują punk-

ty edukacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Chrześcijańskie

Stowarzyszenie Medyczne

zaprasza

19.10-22.10. 2017 r. na wykłady

„Dobra praktyka medyczna

– chrześcijański punkt widzenia”,

do Ośrodka„Leśna Radość”

(Jastrząb, koło Poraja, Jura

Krakowsko-Częstochowska)

Szczegóły na

www.chsm.org.pl

.

II Międzynarodowe

Sympozjum Traumatologiczne

Urazy kończyny górnej: doświadczenia, dokonania i wyniki leczenia urazów obrę-

czy barkowej, stawu łokciowego i ręki, z zastosowaniem nowatorskich i niekon-

wencjonalnych metod.

Cieszyła duża frekwencja i zainteresowanie Sympozjum.

Prof. Damian Kusz.

Komunikaty