Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  31 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 31 / 40 Next Page
Page Background

29

Pro Medico

postscriptum

maj 2017

onkologia

ciąg dalszy na str. 30

rochirurgii na przestrzeni ostatnich 20 lat

i na tym tle przedstawił zalety dwóch

najnowszych rozwiązań firmy Varian –

RapidArc™ oraz HyperArc™, które umoż-

liwiają znaczną poprawę skuteczności

i bezpieczeństwa radiochirurgii, przy jed-

noczesnym ułatwieniu jej zastosowania

u pacjentów.

W drugiej prezentacji pt.

„Powtórna

radioterapia w leczeniu glejaków mózgu”

prof. Rafał Tarnawski omówił mechanizmy

biologicznego oddziaływania promienio-

wania jonizującego na tkanki mózgowia,

w tym fotonów i protonów, przedstawił

kluczowe czynniki poprawiające precyzję

radioterapii (obrazowanie, unieruchomie-

nie, planowanie 3D) oraz dokonał oceny

własnych wyników radioterapii w grupie

glejaków wielopostaciowych mózgu.

Prof. Patrick Kupelian w wykładzie pt.

„Hypofractionation for localized prostate

cancer, including SBRT”

dokonał bardzo

ciekawego opisu zalet i wad różnych

technik frakcjonowania radioterapii (frak-

cjonowanie konwencjonalne –> hipofrak-

cjonowanie –> SBRT/SRS) na podstawie

wyboru publikacji z ostatnich 50 lat.

W czwartej prezentacji pt.

„Techniki radio-

chirurgii w Instytucie Onkologii wGliwicach:

2001-2017”

prof. Krzysztof Ślosarek przed-

stawił historię 15 lat własnych doświad-

czeń w COI Gliwice we wdrażaniu kolej-

nych technik radiochirurgicznych i na ich

Lepiej zapobiegać niż leczyć – tę znaną

sentencję medyczną można wykorzy-

stać również w innej dziedzinie życia,

jaką jest bezpieczeństwo.

W literaturze naukowej funkcjonuje wie-

le definicji tego pojęcia, nie czas i miej-

sce, aby o nich pisać. Poniższy artykuł

ma na celu syntetyczne przybliżenie

tematyki związanej z

prewencją krymi-

nalną

, czyli z zachowaniem, które pozwoli

nam na uniknięcie zagrożeń czyhających

na nas we współczesnym świecie. (…)

Pamiętajmy, że wakacyjnemu odprężeniu

towarzyszy rozluźnienie, przez które czę-

sto zapomina się o podstawowych zasa-

dach bezpieczeństwa. Dla przejrzystości,

porady zostały pogrupowane w segmen-

ty: przed wyjazdem, w trakcie podróży

oraz po osiągnieciu celu.

Korzystając

z sentencji pochodzącej z dalekiego

Wschodu, żeby jakąś wyprawę rozpo-

cząć, musi się ona od czegoś zacząć –

tym samym przed wyjazdemwarto:

• sprawdzić skuteczność instalacji alar-

mowych i powiadamiania o zdarzeniach

w naszych domach lub obiektach, gdzie

znajdują się gabinety,

• zamknąć zawory np. wody, aby uniknąć

zalania pomieszczeń, wyłączyć zasilanie

urządzeń, które nie będą używane pod-

czas naszej nieobecności, a nie potrzebują

tzw. podtrzymania,

• warto mieć przygotowany spis rzeczy

wartościowych, urządzeń, które posiadają

znaki identyfikacyjne lub wykonać foto-

grafie, w celu ułatwienia identyfikacji oraz

rejestracji w policyjnych bazach informa-

tycznych,

• poprosić zaprzyjaźnioną osobę, aby pod-

czas naszej nieobecności zaopiekowała

się naszym dobytkiem, a w przypadku

np. wybicia szyby, włamania, zabezpieczy

nasz dobytek oraz przekaże informacje

policji o ewentualnych przedmiotach, któ-

re zostały skradzione,

• zostawić własny numer kontaktowy

administratorowi budynku na wypadek

innych nieoczekiwanych zdarzeń,

• warto sprawdzić otoczenie ze zwróce-

niem szczególnej uwagi czy na przykład

pięknie rosnące drzewa, krzewy nie zasła-

niają okien, okienek piwniczych, przez

które w sposób niepostrzeżony można

wejść do pomieszczeń.

Drugim segmentem wartym przypomnie-

nia jest już

sama podróż

. Jeżeli zdecydu-

jemy się na podróż samochodem, z pew-

nością należy uwzględnić następujące

porady:

• dobrze jest zaplanować trasę przejazdu

z uwzględnieniem rodzaju dróg, jakimi się

będziemy poruszać, rozmieszczeniem sta-

cji paliw, opłat za drogi, ewentualne trasy

alternatywne, miejsca postoju i odpo-

czynku,

• jeżeli trasa podróży jest długa, dla nasze-

go bezpieczeństwa podzielmy ją na eta-

py: w 2016 r. na polskich drogach, według

danych Komendy Głównej Policji, wypad-

ki spowodowane zmęczeniem, zaśnię-

ciem stanowiły ponad 2% ogólnej liczby

wypadków drogowych,

• wskazane jest przed wyjazdem za gra-

nicę naszego kraju zapoznać się z głów-

nymi przepisami ruchu drogowego obo-

wiązującymi w danym kraju, w zakresie

tle dokonał omówienia istotnych zalet zin-

tegrowanego systemu EDGE™ oraz jego

podzespołów.

Sympozjum zakończył Luca Cozzi z Huma-

nitas Hospital w Rozzano, który szczegóło-

wo omówił pochodzące z kilku ośrodków

pierwsze wyniki zastosowania HyperArc™,

pionierskiego narzędzia firmy Varian

umożliwiającego na platformie EDGE™

radiochirurgię mnogich ognisk przerzu-

towych w obrębie mózgowia za pomo-

łuków

niewspółpłaszczyznowych.

Po udzieleniu przez prelegentów odpo-

wiedzi na liczne zadawane pytania dyrek-

tor Oddziału Centrum Onkologii w Gliwi-

cach prof. Krzysztof Składowski zamknął

seminarium.

Dr n. med.

Aleksander Zajusz

(O sympozjum piszemy także w czerwcowo-

lipcowymwydaniu „Pro Medico”)

Pierwszy w Polsce, trzeci w Europie...

bezpieczeństwo

O prewencji – czyli podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas na-

szego urlopu

Morbum evitare quam curare facilius est

Fot. z archiwum CentrumOnkologii