Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  35 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 35 / 40 Next Page
Page Background

33

Pro Medico

maj 2017

Sumienność, rzetelność, prawość, przyświecały Jej w pracy

wspomnienia

19 grudnia 2016 r. odszedł od nas nagle dr n.

med. Augustyn Folwaczny, lekarz pediatra,

adiunkt Kliniki Pediatrii w Zabrzu.

Urodził się 28 sierpnia 1947 r. w Sośni-

cowicach k. Gliwic. Po odbyciu studiów

na Wydziale Lekarskim ŚlAM w Zabrzu,

w latach 1967-1973, uzyskał dyplom leka-

rza. Początkowo przez dwa lata pracował

jako asystent w Katedrze i Zakładzie Histo-

patologii w Rokitnicy, odbywając równocze-

śnie specjalistyczne staże w Klinice Pediatrii

w Zabrzu.

W1975 r. rozpoczął pracę jako asystent wKli-

nice Pediatrii w Zabrzu. Przeszedł szkolenie

na wszystkich oddziałach Kliniki. W 1977 r.

uzyskał I

o

specjalizacji z pediatrii, a w 1980 –

II

o

specjalizacji.

W 1981 r. obronił pracę doktorską pt. „Tłusz-

czewkale u niemowląt i małych dzieci w sta-

nie zdrowia i w enteropatiach”.

Na wniosek Komisji ds. Specjalizacji Polskie-

go Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej,

w 1993 r. uzyskał potwierdzenie kwalifikacji

w zakresie oceny i opisywania badań elek-

troencefalograficznych, zatwierdzone przez

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Elek-

troencefalografii i Neurofizjologii Klinicznej.

Do przejścia na emeryturę w 2012 r. praco-

wał wKlinice naOddzialeOgólnopediatrycz-

nym i w pracowni EEG, potem został zatrud-

niony przez Państwowy Szpital Kliniczny nr 1

w Zabrzu jako kierownik pracowni badań

elektroencefalograficznych. Interpretował

i konsultował zapisy EEG u dzieci leżących

w Klinice i prowadzonych w poradniach

przyklinicznych. W chwilach wolnych w pra-

cowni można Go było zastać czytającego

bieżącepisma lekarskiewjęzykuniemieckim

i czeskim, zwłaszcza dotyczące neurologii.

Był aktywnym członkiem Polskiego Towa-

rzystwa Pediatrycznego. WOddziale Śląskim

przez długie lata pełnił funkcję skarbnika

Zarządu Oddziału PTP. Był również człon-

kiem Polskiego Towarzystwa Neurologii

Dziecięcej, pracował w Zarządzie Regionu

Śląskiego. Uczestniczył regularnie w zebra-

niach tych Towarzystw i w konferencjach

ogólnopolskich na Śląsku.

Był bardzo dobrym i uczciwym lekarzem,

Człowiekiem skromnym, życzliwym, uczyn-

Śp. Doktor Augustyn Folwaczny

(1947-2016)

nym, o prawym charakterze. Szanowali Go

i lubili zarówno starzy lekarze, jak i młodzi

rezydenci oraz lekarze zdobywający specjali-

zację. Za swoją postawę był lubiany również

przez pielęgniarki. Był bardzo koleżeński

i niezastąpiony w Klinice, pomocny współ-

pracownikom w trudnych sytuacjach życio-

wych. Zawsze chętnie pomagał, nie licząc się

ze swoim czasem. Szczególnie wiele serca

poświęcał pożegnaniom tych, którzy odcho-

dzili na wieczny dyżur.

Całe życie mieszkał w rodzinnych Sośnico-

wicach. Współpracownicy pożegnali Go tam

na Mszy św. i odprowadzili na miejscowy

cmentarz.

Prof. KrystynaKarczewska

6 kwietnia 2017 r. po ciężkiej chorobie zmar-

ła Prof. dr hab. n. med. Anna Makowska.

Całe życie poświęciła pracy na ŚlAM w cha-

rakterze nauczyciela akademickiego wielu

pokoleń stomatologów, ale również lekarza

klinicznego.

Śp. Prof. Anna Makowska urodziła się

16.07.1923 r. w Laskach, w województwie

kieleckim. Lata dziecięce spędziła wraz

z rodzicami w Pionkach, podczas okupacji

kontynuowała tam naukę na kompletach

tajnego nauczania. Świadectwo dojrzało-

ści otrzymała w Liceum Humanistycznym

w Pionkach w 1945 r. W październiku tam-

tego roku wstąpiła na Wydział Stomatologii

Uniwersytetu Łódzkiego, który ukończyła

w 1950 r., otrzymując dyplom lekarza den-

tysty. Po części rodzina, po części przypadek

zdecydowały, że po studiach podjęła pracę

zawodową w Zakładzie Stomatologii Zacho-

wawczej w Zabrzu. Jednocześnie pracowała

jako lekarz stomatolog kolejno w Ambula-

torium Wydziału Zdrowia w Miechowicach,

Ambulatorium Stomatologii Zachowawczej

i Ambulatorium Protetyki Stomatologicznej

w Zabrzu. Po dwóch latach została starszym

asystentem Zakładu Protetyki Stomatolo-

gicznej. Przedmiotem Jej pierwszych zain-

teresowań była stomatologia estetyczna,

coprzyczyniło się donapisania pracy doktor-

skiej pt.„Korona lana kosmetyczna”.

Od 1955 do 1965 r. pełniła funkcję zastępcy

kierownika Katedry i Zakładu Protetyki Sto-

matologicznej, biorąc aktywny udział w jej

organizacji. Następnie została mianowana

adiunktem Katedry Protetyki Stomatolo-

gicznej. Po napisaniu rozprawy habilitacyjnej

pt. „

Wpływ śliny na różnicę potencjałów elek-

trolitycznych między metalami stosowanymi

w jamie ustnej”,

uchwałą RadyWydziału ŚlAM

nadano jej tytuł docenta nauk medycznych

w zakresie protetyki stomatologicznej. Tytuł

profesora nadzwyczajnego w Katedrze

i Zakładzie Protetyki Stomatologicznej Ślą-

skiej Akademii Medycznej uzyskała w 1990 r.

Żywo interesowała się problemami młodzie-

ży akademickiej, pełniąc liczne obowiązki,

między innymi opiekuna domów akademic-

kich i klubów studenckich. W Katedrze Pro-

tetyki kilkakrotnie pełniła funkcję opiekuna

koła naukowego. Brała czynny udział w szko-

leniach podyplomowych lekarzy stomato-

logów jako wykładowca i członek komisji

egzaminacyjnych. Kształciła kadrę naukową,

będąc promotorem i recenzentemwielu roz-

prawdoktorskich.

Kilkakrotnie za działalność naukową i pracę

dydaktyczną otrzymała nagrody naukowe

JM Rektora oraz Srebrną Odznakę „Zasłużo-

nemu w Rozwoju Śląskiej Akademii Medycz-

nej”. Za pracę zawodową otrzymała liczne

odznaczenia: Srebrną Odznakę za Wzorową

Pracę w Służbie Zdrowia, Złoty Krzyż Zasłu-

gi Zasłużonemu w Rozwoju Województwa

Katowickiego,KrzyżKawalerskiOrderuOdro-

dzenia polski i Medal 40-lecia Polski Ludo-

wej. Zawsze była wyjątkowo zaangażowana

wdziałalność społeczną, działaław zarządzie

Oddziału katowickiego Polskiego Towarzy-

stwa Stomatologicznego i w Ogólnopolskiej

Sekcji Protetyki Stomatologicznej.

Prof. Makowska czynnie działała w powsta-

niu Izby Lekarskiej wKatowicach, gdzieprzez

długi czas pełniła funkcję przewodniczącej

Komisji Etyki Lekarskiej. Była też członkiem

ORL. Będąc już na emeryturze, rozpoczęła

kolejną pracę społeczną, pełniąc obowiązki

sędziegowNSL wWarszawie. Funkcję tę peł-

niła przez dwie kolejne kadencje. Sumien-

ność, rzetelność, prawość, przyświecały Jej

wpracyzawodowejispołecznej.Zawszebyła

człowiekiemo wspaniałym sercu, olbrzymiej

kulturze osobistej i wyjątkowej wrażliwości

na krzywdę ludzką. W środowisku medycz-

nym nie było osoby, która by Jej nie lubiła

i nie wyrażała się o Niej z szacunkiem. Będąc

na emeryturze, żywo interesowała się losami

Katedry i Zakładu Protetyki, Stomatologicz-

nej, z którymutrzymywała bliskie kontakty.

Pani Profesor była wspaniałym przykładem

i wzorem dla nauczycieli akademickich god-

nym naśladowania. Wspomnienie o Pani

Profesor zachowamy w naszej pamięci

na zawsze.

Dr n.med. JaninaWalczyńska

Śp. Profesor Anna Makowska

(1923-2017)