Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 40 Next Page
Page Background

Pro Medico

maj 2017

2

od redakcji

Biuro czynne jest

w poniedziałki, wtorki

i czwartki

od 8.00 do 16.00,

w środy od 8.00 do 17.00,

a w piątki

od 8.00 do 15.00

32 60 44 200

– główny numer,

informacja o numerach wewnętrz-

nych ŚIL

32 60 44 257

– FAX

32 60 44 210

– Dział Rejestru

Lekarzy

32 60 44 220

– Dział Prywatnych

Praktyk

32 60 44 225

– Ośrodek Kształce-

nia Lekarzy

32 60 44 230

– Składki

32 60 44 235

– Dział Księgowy

32 60 44 237

– Główna Księgowa

32 60 44 240

– Biuro Okręgowego

Rzecznika Odpowiedzialności Zawo-

dowej w Katowicach

32 60 44 251

– Dyrektor Biura ŚIL

32 60 44 253

– Sekretariat ŚIL

32 60 44 254

– rezerwacja miejsc

w Hotelu„Pro Medico”wWarszawie

32 60 44 262

– Redakcja pisma

„Pro Medico”

biuletyn@izba-lekarska.org.pl

32 60 44 260 –

Dział Informacyj-

no-prasowy

mediasil@izba-lekarska.org.pl

Rzecznik prasowy:

dip@izba-lekarska.org.pl

32 60 44 262

– Ogłoszenia i rekla-

my w„Pro Medico"

biuletyn@izba-lekarska.org.pl

32 60 44 265

– Zespół Radców

Prawnych

32 60 44 270

– Sekretariat Komisji:

Bioetycznej, Konkursowej i Etycznej

32 60 44 280

– Sekretariat Okrę-

gowego Sądu Lekarskiego w Kato-

wicach

Śląska Izba

Lekarska

Od 25 do 28 maja br. trwa osiemnasta już edycja Festiwalu Ave Maria. Jak stało się to tra-

dycją, w festiwalu bierze udział Chór CAMES Śląskiej Izby Lekarskiej, wraz z lekarzami

– solistami. Ubiegłoroczny sukces połączonych chórów lekarskich ze śląskiej i opolskiej

OIL pozwala oczekiwać i w tym roku wspaniałego koncertu muzyki chóralnej (kościół

pw. św. Stanisława BM w Czeladzi, 28 maja, godz. 12.00, po Mszy św. w intencji lekarzy).

Tym razem CAMES wystąpi z chórem Medicanto z Warszawskiej Izby Lekarskiej oraz

Orkiestrą Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Ten numer pisma być może dotrze do niektórych Czytelników już po tym wydarzeniu,

dlatego namawiamy do zaglądania na stronę internetową ŚIL, na której na bieżąco

publikowane są takie m.in. ogłoszenia, zaproszenia i komunikaty. Można też zaprenu-

merować newsletter ŚIL i otrzymywać go bezpośrednio na swoją skrzynkę mailową.

G.O.

Od redakcji

Szanowni Państwo!

Biorąc pod uwagę coraz większą aktywność sportową, artystyczną i kulturalną członków

Śląskiej Izby Lekarskiej, ponawiamy prośbę o bieżące przekazywanie informacji o swo-

im uczestnictwie w imprezach kulturalnych, zawodach sportowych czy wydarzeniach

o charakterze artystycznym, także na temat sukcesów zawodowych i pozamedycznych,

którymi chcieliby Państwo podzielić się z Czytelnikami, zarówno wersji papierowej, jak

i rozszerzonej, internetowej„Pro Medico Post Scriptum”.

Informacje prosimy przekazywać na adres e-mail:

g.ogrodowska@izba-lekarska.org.pl

lub

biuletyn@izba-lekarska.org.pl

Dziękujemy za dotychczasową współpracę, za nadsyłane zdjęcia, listy, artykuły, maile

i telefony do naszej redakcji.

ŻywisławMendel,

redaktor naczelny „Pro Medico”,

Grażyna Ogrodowska,

zastępca redaktora naczelnego

Koncert Muzyki Chóralnej na XVI Festiwalu Ave Maria w wykonaniu połączonych chórów

dwóch izb lekarskich: śląskiej i opolskiej.

Fot. Grażyna Ogrodowska

Nie tylko medycyną...