Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 40 Next Page
Page Background

Pro Medico

maj 2017

4

z działań samorządu

Fot.: Katarzyna Fulbiszewska

Fot.: Katarzyna Fulbiszewska

MUZEUM HISTORII MEDYCYNY

I FARMACJI POWSTANIE

W RYBNIKU!

ZABRZE – NAJBARDZIEJ

LEKARSKIE ZE ŚLĄSKICH MIAST!

WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW

22 marca br.

w Zabrzu odbyło się wyjazdowe posiedzenie Pre-

zydium ORL. Przedstawiciele samorządu lekarskiego, wraz z pre-

zesem ORL

Jackiem Kozakiewiczem

, spotkali się z prezydent

Zabrza

Małgorzatą Mańką-Szulik.

W spotkaniu udział wzięli m.in. członkowie Prezydium dr dr

Jan

Cieślicki

,

Krystian Frey, Grzegorz Góral, Janusz Heyda, Danu-

ta Korniak, Janusz Milejski, Andrzej Postek, Zygfryd Waw-

rzynek, Jerzy Pabis

, prof.

Krystyn Sosada

oraz

Renata Wroń-

ska

(dyrektor Biura ŚIL) i

CzesławaWiniecka

(naczelnik Wydzia-

łu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Zabrze).

Prezes ORL J. Kozakiewicz, parafrazując słowa Charlesa de Gaul-

le podczas przemówienia w Zabrzu w dniu 10 września 1967 r.

powiedział:

„Niech żyje Zabrze – najbardziej śląskie z miast ślą-

skich, a zatem najbardziej polskie z miast polskich!"

Zauważył,

że Zabrze, m.in. z powodów historycznego wkładu w rozwój

śląskiej medycyny zasługuje też na tytuł

„najbardziej lekarskiego

ze śląskich miast”

.

Prezydent M. Mańka-Szulik podziękowała lekarskiemu samorzą-

dowi za szereg cennych działań, które pokazują niemałe osią-

gnięcia lekarzy i lekarzy dentystów:

Śląska medycyna jest bardzo dobrze rozpoznawalna nie tylko

w kraju, ale i w Europie, a sądzę, że i poza Europą – Państwa doko-

nania są znane i cenione –

powiedziała

.

Naczelnik Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Cz. Winiecka

zapoznała członków Prezydium ORL ze stanem ochrony zdrowia

w mieście. Zabrze jest w województwie na trzecim miejscu, jeśli

chodzi o wskaźnik łóżek na 10 tys. mieszkańców, a na jednego

lekarza przypada 267 mieszkańców. Szpital miejski jest spół-

ką gminy miejskiej Zabrze. Budynek jest stale modernizowa-

ny – miasto przeznaczyło na ten cel ponad 20 milionów przez

ostatnie pięć – sześć lat. Kolejna inwestycja to Park Technologii

Medycznych otwarty w 2015 r. W Zabrzu – Rokitnicy znajduje się

też Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Ślą-

skiego Uniwersytetu Medycznego. W sumie nakłady na moder-

nizację obiektów i placówek medycznych to ponad 242 miliony

w ostatnich latach. Zabrze, jako jedno z nielicznych miast w Pol-

sce, podpisało porozumienie z firmą Comarch dotyczące wyko-

rzystania nowych technik telemedycznych i technologicznych.

28 marca 2017 r.

w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej odbyło

się czwarte spotkanie Śląskiego Forum Samorządów Zawodów

Zaufania Publicznego.

Głównym punktem posiedzenia było podpisanie listu intencyj-

nego w sprawie poszerzania współpracy między samorządem

terytorialnym a samorządem zawodowym.

Współpraca odnosi się do zakresów objętych sferą działań samo-

rządu Województwa i Forum. Jej realizacja dotyczy wspólnych

działań edukacyjnych i promocyjnych skierowanych do miesz-

kańców województwa śląskiego.

List intencyjny podpisany został przez marszałka województwa

śląskiego

Wojciecha Saługę

i przewodniczącego Forum pierw-

szej prezydencji Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufa-

nia Publicznego

Jacka Kozakiewicza

(prezesa Okręgowej Rady

Lekarskiej w Katowicach).

Jak podkreślił przewodniczący Forum:„

samorząd terytorialny, jak

i samorząd zawodowy, to jedne z największych osiągnięć ostatnie-

go ćwierćwiecza, a zarazem fundamenty naszej demokracji. Dlate-

go też tak bardzo ważna jest symbioza między nimi

”.

19 kwietnia br.

w Rybniku odbyło się kolejne wyjazdowe posie-

dzenie Prezydium ORL. Przedstawiciele samorządu lekarskiego

wraz z prezesem ORL

Jackiem Kozakiewiczem

, spotkali się

z prezydentem Rybnika

Piotrem Kuczerą

.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: członkowie Prezydium: dr dr

Jan

Cieślicki, Krystian Frey, Grzegorz Góral, Danuta Korniak

,

prof.

Krystyn Sosada

oraz dr

Bogdan Kloch

(dyrektor Muzeum

Rybnickiego),

RenataWrońska

(dyrektor Biura ŚIL), dr dr

Urszu-

la Zimoń, Ewa Paszek

z delegatury rybnickiej, a także przedsta-

wiciele niektórych placówek medycznych.

Powodem do spotkania w Rybniku było podpisanie porozu-

mienia o współpracy dotyczącego utworzenia Muzeum Historii

Medycyny i Farmacji, pomiędzy Śląską Izbą Lekarską w Katowi-

cach a Miastem Rybnik.

Muzeum powstanie w specjalnie zaadoptowanych pomieszcze-

niach pod ekspozycje, ulokowanych w zabytkowym kompleksie

szpitalnym„Juliusz”, w budynku„Rafał”, o powierzchni użytkowej

1800 m². Przy organizacji ekspozycji ma zostać wykorzystany

Zdaniem marszałka województwa śląskiego,

„polem do popisu

dla naszej współpracy jest chociażby polityka senioralna, działania

antysmogowe czy wreszcie dyskusja wokół tworzącej się sieci szpi-

tali

”.

Idea nawiązania współpracy pomiędzy samorządami powstała

podczas spotkania 29 grudnia 2016 r., przewodniczącego Forum

prezesa ORL J. Kozakiewicza, dziekana Okręgowej Izby Adwo-

kackiej

R. Kusza

i dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych

R. Ostrowskiego

z marszałkiemwojewództwa śląskiegoWojcie-

chem Saługą.

W drugiej części spotkania przedstawiciele poszczególnych

samorządów wchodzących w skład Forum dyskutowali o dosko-

naleniu zawodowym. Mając świadomość znaczenia kształcenia

zawodowego dla prawidłowego wykonywania odpowiedzial-

nych zawodów zaufania publicznego, wszystkim samorządom

przyświeca wspólny cel – stałe podnoszenie kwalifikacji i umie-

jętności zawodowych.

PrezydiumORL podczas spotkania z władzami samorządowymi Zabrza.

List intencyjny podpisany – przewodniczący SFSZP Jacek Kozakiewicz i Woj-

ciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.