Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 40 Next Page
Page Background

Pro Medico

maj 2017

6

z działań samorządu

WSPÓŁPRACA SAMORZĄDÓW –

MŁODZI W ARCHITEKTURZE

22. MIĘDZYNARODOWY

KONGRES OGÓLNOPOLSKIEGO

SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA

ROK 2017 – ROKIEM DOKTORA

WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO

KONFERENCJA „CODZIENNOŚĆ

I WYZWANIA SPECJALISTYCZNEJ

OPIEKI PALIATYWNEJ“

6 kwietnia 2017 r.

w Rybniku odbyła się konferencja „

Codzien-

ność i wyzwania specjalistycznej opieki paliatywnej“

, którą zorga-

nizowała rybnicka fundacja „

Puls-Med Blisko Ciebie

“. W konferen-

cji udział wzięło około 100 osób chętnych do wysłuchania zapo-

wiedzianych prelegentów. Zainteresowanie konferencją było tak

duże, że zorganizowano również transmisję on-line. ŚIL – patro-

na honorowego – reprezentowała dr

Urszula Zimoń

.

Więcej na str. 26.

W dniach 6-8 kwietnia br.

w Częstochowie, odbyły się obcho-

dy stulecia śmierci dr. Władysława Biegańskiego. Śląska Izba

Lekarska była współorganizatorem tego wydarzenia, udzielając

także wsparcia finansowego.

W inauguracji obchodów, które odbyły się w Filharmonii Czę-

stochowskiej wzięli udział: prezes ORL

Jacek Kozakiewicz

,

przewodniczący Komisji Historycznej ŚIL dr

Stanisław Mysiak

oraz prof.

Grzegorz Opala

.

Podczas spotkania wręczone zostały nagrody Prezydenta Czę-

stochowy im. dr. W. Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdro-

wia. Nagrody przyznawane są za wybitną i znaczącą działal-

ność w ochronie zdrowia i szczególny charakter pracy na rzecz

pacjenta.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania dwujęzycznego,

polsko-angielskiego albumu„

Światło wmedycynie

”, ze zdjęciami

dr.

Łukasza Kulaka

, którym towarzyszą myśli i aforyzmy o etyce

lekarskiej doktora Biegańskiego.

Wykład inauguracyjny Międzynarodowej Konferencji Nauko-

wej „

Pierwiastki etyczne w przysiędze Hippokratesa

” wygłosił

prof.

JerzyWoy-Wojciechowski

.

Inaugurację zakończył uroczysty koncert „

Świat walca

” z udzia-

łem Orkiestry Filharmonii Częstochowskiej pod batutą

Adama

Klocka

i

Katarzyny Dondalskiej

(sopran koloraturowy).

Spotkanie w Filharmonii poprzedziło uroczyste złożenie wień-

ców przy odnowionym, zabytkowym grobie dr. W. Biegańskiego

na Cmentarzu Kule w Częstochowie.

W obchodach roku dr. Biegańskiego uczestniczyły delegacje

polskich organizacji lekarskich z Mołdawii, Gruzji, Ukrainy, Bia-

łorusi, Litwy i Niemiec. W imieniu ŚIL drobne pamiątkowe upo-

minki przekazał gościom z ww. krajów dr S. Mysiak.

Kongres OSOZ jest miejscem, gdzie spotykają się przedstawicie-

le środowiska medycznego, farmaceutycznego oraz organizacji

rynku ochrony zdrowia. To jedno z najważniejszych w Europie

Środkowo-Wschodniej wydarzeń poświęconych innowacjom

w ochronie zdrowia. W tegorocznej edycji, która odbyła się

w dniach 4-5 kwietnia 2017 roku w Międzynarodowym Centrum

Kongresowym w Katowicach, wzięło udział ponad 1200 gości

oraz ponad 70 prelegentów z Polski i zagranicy.

Podczas debat z udziałem ekspertów poruszone zostały m.in.

tematy: elektroniczna dokumentacja medyczna 2018, kompe-

tencje menedżerów i kadr medycznych w dobie cyfryzacji, koor-

dynowana opieka zdrowotna, dyrektywa fałszywkowa i wyzwa-

nia dla rynku, opieka farmaceutyczna w Polsce i Europie oraz

farmacja szpitalna.

Do grona ekspertów w debacie „

Produkty lecznicze a suplemen-

ty diety w leczeniu i profilaktyce

” zaproszono prezesa ORL

Jacka

Kozakiewicza

. W prezentacji pt. „

Szanowny Pacjencie – suple-

ment diety to nie lek! Dekalog racjonalnego wyboru suplementów

”,

zwrócił on uwagę zebranych na fakt, iż Polacywkupowaniu i spo-

żywaniu suplementów są rekordzistami. W aptekach i supermar-

ketach można znaleźć antidotum na wszystko. Od bezsenności

po zespół niespokojnych nóg.

Według danych NIK, rynek suplementów diety rozwija się w Polsce

bardzo dynamicznie. W 2015 r. Polacy wydali na suplementy diety

3,5 mld zł, kupując blisko 190 mln opakowań. Statystyczny Polak

nabył sześć opakowań suplementówdiety, wydając na nie ok. 100 zł.

W rejestrze Głównego Inspektoratu Sanitarnego od 2007 r. wpisano

łącznie blisko 30 tys. produktów zgłoszonych jako suplementy diety.

Suplementy nie leczą ani nie zapobiegają chorobom.

Pozostali eksperci próbowali odpowiedzieć na pytanie: jaką rolę

na polskim rynku farmaceutycznym odgrywają suplementy diety,

jak wpływają na zdrowie pacjenta oraz jakie są aspekty prawne oraz

bezpieczeństwa stosowania poszczególnych grup produktowych.

Oprócz debat, wykładów, warsztatów i sesji partnerów zagranicz-

nych, zorganizowana była tzw. Strefa Innowacji, czyli wystawa kre-

atywnych rozwiązań w ochronie zdrowia. Wieczorem, na zakoń-

czenie pierwszego dnia obrad, odbyła się Gala Liderów Ochrony

Zdrowia. W uroczystości wręczenia nagród laureatom prestiżowego

konkursu LiderówOchrony Zdrowiawziął udział J. Kozakiewicz. Galę

zakończył koncert Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego

Radia w Katowicach.

„Młodzi w architekturze – od edukacji do prawa wykonywania

zawodu architekta”

to temat XIII Międzynarodowej Konferen-

cji Izb Architektów Krajów Europy Środkowej i Wschodniej

– spotkanie robocze Grupy V4, która odbyła się w Katowicach

w dniach

21-22 kwietnia 2017 r.

W ramach współpracy pomiędzy samorządami skupionymi

w Śląskim Forum Zawodów Zaufania Publicznego, ŚIL została

zaproszona do udziału w konferencji.

Torować drogę dla najlepszych, wspierać najmłodszych i nie

zapominać o naszych Mistrzach i Nauczycielach

– mówił pod-

czas otwarcia przewodniczący ŚFZZP, prezes ORL

Jacek Koza-

kiewicz

. –

Myślę, że dzisiejsza konferencja doskonale wpisuje się

w to motto, żeby wspomagać młodych, pozwalać im bezpiecznie

nabywać najważniejsze doświadczenia zawodowe, ale jednocze-

śnie wykorzystywać relację Mistrz – Uczeń

.

J. Kozakiewicz wziął również udział w panelu dyskusyjnym doty-

czącym procedur weryfikacji praktyk zawodowych, egzaminów

i nadania uprawnień do wykonywania zawodu. W swojej pre-

zentacji „

Staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów”

poru-

szył tematy związane z podstawami prawnymi obowiązującymi

w Izbach, zasadami odbywania stażu, procedurami oraz zada-

niami, jakie spoczywają na marszałku i wojewodzie.

Staż podyplomowy jest tą formą kształcenia, która w sposób

najlepszy i sprawdzony przez wiele lat w Polsce prowadzi do naby-

cia przez lekarza i lekarza dentystę uprawnień do samodzielnego

wykonywania zawodu

– powiedział J. Kozakiewicz. –

Nasz samo-

rząd, w tym najmłodsi jego członkowie, uważa, że staż podyplo-

mowy stanowi niezbędne uzupełnienie wiedzy, a zwłaszcza umie-

jętności praktycznych uzyskanych w trakcie studiów

.