Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

FANTOM DO WYKONYWANIA TESTÓW PODSTAWOWYCH APARATÓW RTGDzięki staraniom Komisji Stomatologicznej, Śląska Izba Lekarska stała się posiadaczem fantomu do wykonywania testów podstawowych aparatów rtg punktowych. Urządzenie to będzie nieodpłatnie użyczane członkom Śląskiej Izby Lekarskiej posiadającym aparat rtg w celu ułatwienia dopełniania obowiązku wykonywania testów podstawowych.

Fantom dostępny w siedzibie ŚIL Katowice, ul. Grażyńskiego 49a, V piętro, pokój nr 500.

Kontakt:
Anna Michalczyk
tel. 32 60 40 262
mail: a.michalczyk@izba-lekarska.org.plRegulamin

udostępniania fantomu do wykonywania testów podstawowych

aparatów do zdjęć wewnątrzustnych

1.      Regulamin ustala zasady korzystania z fantomu przez członków Śląskiej Izby Lekarskiej prowadzących podmiot wykonujący działalność leczniczą, którzy wypełniają obowiązek opłacania składek członkowskich na rzecz Śląskiej Izby Lekarskiej.

2.   Fantom do wykonywania testów podstawowych aparatów do zdjęć wewnątrzustnych, zwany dalej fantomem, jest własnością Śląskiej Izby Lekarskiej. Fantom umożliwia przeprowadzenie testów podstawowych urządzeń stosowanych w stomatologii – aparatów do zdjęć wewnątrzustnych wynikających z przepisów wykonawczych do ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe.

3.        Fantom składa się z 10 elementów: podkładki do mocowania modułów, 4 krążków stabilizujących tubus, modułu do testu na powtarzalność, modułu do testu na rozdzielczość, gumy mocującej moduły do tubusa, smyczy w foliowym etui oraz pojemnika na wyżej wymienione elementy - ,,walizeczki z kluczykami i z gąbką mocującą moduły'', a jego wartość ustalona jest na kwotę 1500,00 złotych.

4.        Fantom użyczany jest (nieodpłatnie) na okres nie dłuższy niż 4 dni robocze.

5.        Członek biorący fantom do używania zobowiązany jest wpłacić do kasy Śląskiej Izby Lekarskiej tytułem zabezpieczenia kaucję w kwocie 1.500,00 złotych.

6.        Nie zwrócenie fantomu w umownym terminie skutkuje naliczeniem kary umownej w wysokości 100,00 złotych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Kara umowna potrącana jest z kaucji.

7.        Kara umowna za opóźnienie w zwrocie fantomu nie może przekroczyć kwoty 1.500,00 złotych.

8.    Wydanie i zwrot fantomu następuje w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej (w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 49a) w godzinach pracy Biura Śląskiej Izby Lekarskiej wyznaczonemu pracownikowi Biura Izby.

9.   Od chwili odbioru do chwili zwrotu biorący do używania odpowiada bez ograniczenia za utratę lub uszkodzenie fantomu.

10.  Wydanie fantomu biorącemu w użyczenie następuje po podpisaniu przez niego Karty Użyczenia Fantomu według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

11.    Pracownik Biura wyznaczony do odbioru fantomu może odmówić jego przyjęcia jeżeli stwierdzi, iż jest on uszkodzony. W takim przypadku wpłacona kaucja przechodzi na rzecz Śląskiej Izby Lekarskiej tytułem odszkodowania. Stwierdzenie przez pracownika faktu uszkodzenia fantomu jest ostateczne i nie podlega wzruszeniu.

 


 

Załączniki