Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

SERWIS PRAWO I ZDROWIESzanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

 

W trosce o zapewnienie całodobowej pomocy prawnej członkom Śląskiej Izby Lekarskiej podjęto decyzję o zawarciu z Wolters Kluwer S.A. umowy, na mocy której członkowie Śląskiej Izby Lekarskiej – lekarze i lekarze dentyści – uzyskują dostęp do serwisu „Lex Ochrona Zdrowia on-line”  rozszerzonego o moduł „Navigator Ochrona Zdrowia on-line”

  

Serwis „Lex Ochrona Zdrowia on-line”  z modułem „Navigator Ochrona Zdrowia on-line” zawiera  omówienia wielu tematów związanych z prawem medycznym, w tym takich zagadnień jak:

• zakres i rodzaje prowadzonych badań lekarskich i zabiegów medycznych;

• postępowanie w sytuacji występowania chorób zakaźnych i zakażeń;

• prowadzenie, przetwarzanie i archiwizacja dokumentacji medycznej;

• czas pracy w placówkach medycznych;

• udzielanie świadczeń z zakresu medycyny pracy;

• odpowiedzialność prawna świadczeniodawców;

• prawa i obowiązki pacjentów;

• warunki sanitarne i fachowe w placówkach medycznych;

• udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

• formy prawne zatrudnienia personelu medycznego;

• organizacja i funkcjonowanie podmiotów wykonujących działalność leczniczą;

• aspekty prawne ratownictwa medycznego;

• praktyczne aspekty zarządzania placówką medyczną;

• zasady wykonywania zawodów medycznych;

• prawo farmaceutyczne;

• prawo transplantacyjne;

• prawo zamówień publicznych;


Serwis „Lex Ochrona Zdrowia on-line”  z modułem „Navigator Ochrona Zdrowia on-line” zawiera odpowiedzi na pytania wcześniej zadawane .W przypadku pytań i wątpliwości, na które lekarz nie znalazł odpowiedzi lub wyjaśnień w Serwisie, ma on możliwość zwrócenia się o ich otrzymanie do eksperta współpracującego z Serwisem. Odpowiedzi udzielane są w terminie maksymalnie 7 dni roboczych, a informacja o odpowiedzi jest wysyłana na podany przez lekarza adres e-mail. 

Szczegółowa informacja o możliwościach Serwisu oraz zasadach korzystania zawarta jest w prezentacjach znajdujących się w załącznikach. 


Jacek Kozakiewicz

 

 


Z serwisu mogą korzystać wyłącznie lekarze Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach.

W celu skorzystania z serwisu proszę wysłać wiadomość e-mail na adres:

t.gawlik@izba-lekarska.org.pl


Treść wiadomości e-mail powinna zawierać:

imię, nazwisko,

numer prawa wykonywania zawodu,

adres mailowy

oraz poniżej zamieszczoną informację i oświadczenie:


Informacja  i zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla osób mających dostęp do portalu Wolters Kluwer

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych (RODO) przyjmuję do wiadomości, że:

1. Administratorem moich danych osobowych jest Śląska Izba Lekarska ul. Grażyńskiego 49a, 40-126 Katowice, reprezentowana przez Prezesa ORL. 

2. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celu stworzenia dostępu do platformy  Wolters Kluwer https://borg.wolterskluwer.pl.

3. Moje dane zostały pozyskane na podstawie dobrowolnego zapisu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: t.gawlik@izba-lekarska.org.pl. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do utworzenia dostępu do platformy Wolters Kluwer https://borg.wolterskluwer.pl.

4. Moje dane osobowe przetwarzane  będą w czasie oraz zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania i wynikającym ze szczegółowych przepisów.

5. Moje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom/organom, uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

6. Przysługuje mi prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (gdy zgoda jest podstawą przetwarzania) z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych, o których mowa w szczególnych przepisach prawnych.

7. Moje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

8. Istnieje możliwość wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez Administratora, jeśli uznam za uzasadnione, że moje dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9. Administrator nie będzie przekazywał moich danych osobowych odbiorcom w  państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

10. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

11. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować na adres: Śląska Izba Lekarska ul. Grażyńskiego 49a, 40-126 Katowice,  tel: 32 60 44 200;  e-mail: daneosobowe@izba-lekarska.org.pl.


Oświadczenie

Jestem świadoma/y, że wysłanie wiadomości e-mail na adres: t.gawlik@izba-lekarska.org.pl. w celu uzyskania dostępu do platformy  Wolters Kluwer https://borg.wolterskluwer.pl jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że zapoznałam/em się z przysługującymi mi prawami w zakresie moich danych osobowych oraz że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w podanym powyżej zakresie.

 

Załączniki