Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

AGRESJI - STOPSTOP AGRESJI wobec lekarzy!

data: lipiec 2015


Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!
Jeżeli coraz częściej spotykacie się z niestosownym zachowaniem ze strony pacjentów lub ich bliskich, w tym stosowaniem przemocy, wypowiedziami znieważającymi i poniżającymi Was i Waszą pracę - przeczytajcie!
Śląska Izba Lekarska poniżej wskazuje kilka rozwiązań, które mogą być pomocne:

1.    Zgłoszenie zdarzenia
W każdym przypadku zainteresowany lekarz może zgłosić zdarzenie do Śląskiej Izby Lekarskiej (osobiście, pisemnie, telefonicznie, elektronicznie – z podaniem zwrotnego adresu kontaktowego). Sprawa zostanie niezwłocznie podjęta w uzgodnieniu z zainteresowanym.
Niezależnie od powyższego, na stronie internetowej www.agresja.hipokrates.org istnieje możliwość zgłoszenia przypadków agresji w miejscach pracy w ramach utworzonego przez Naczelną Izbę Lekarską i Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych Systemu "Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia" (MAWOZ). System umożliwia zgłoszenie ww. przypadków i uzyskanie pomocnych informacji o przysługujących lekarzowi prawach.

2.    Rzecznik Praw Lekarzy
W 2010 roku Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach ustanowiła Rzecznika Praw Lekarzy, który zgodnie z regulaminem podejmuje działania dla obrony indywidualnych i zbiorowych interesów członków ŚIL w przypadkach naruszania ich dóbr osobistych, nietykalności cielesnej bądź użycia w stosunku do nich obiektywnie nieadekwatnych środków przymusu w toku postępowania karnego lub innego, w związku z wykonywaniem zawodu lekarza, z wyłączeniem spraw prowadzonych przed organami izb lekarskich (w tych przypadkach zainteresowani mogą skorzystać z innych form pomocy opisanych poniżej).
Pomoc  Rzecznika Praw Lekarzy, w przypadku aktów agresji, można uzyskać w Domu Lekarza, siedzibie ŚIL, ul. Grażyńskiego 49 A w Katowicach oraz poprzez kontakt mailowy: rzecznikpl@wp.pl lub telefoniczny: 795 109 136 (dyżur telefoniczny w każdy poniedziałek w godzinach od 9.00 do 15.00)

3.    Pomoc prawna dla lekarzy
Śląska Izba Lekarska zapewni niezbędną pomoc każdemu pokrzywdzonemu lekarzowi i lekarzowi dentyście, który zwróci się o wsparcie. ŚIL nie jest natomiast prawnie upoważniona do występowania w postępowaniach przed sądami i organami w miejsce pokrzywdzonego lekarza.
Wystąpienie z powództwem na drogę cywilną - postępowania sądowego zmierzającego do złożenia odpowiedniego oświadczenia, zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego lub odszkodowania, bądź na drogę karną - poprzez złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa lub prywatnego aktu oskarżenia, powinno poprzedzone być analizą sytuacji i oceną szans procesowych.
W celu konsultacji swojego przypadku można skorzystać z niezbędnej porady prawnej w Zespole Radców Prawnych Śląskiej Izby Lekarskiej lub zwrócić się do jednej z kancelarii adwokackich, których lista jest zamieszczona na stronie internetowej Śląskiej Izby Lekarskiej, zgodnie z porozumieniem ŚIL z Okręgową Radą Adwokacką, zawartym w 2010 roku.

4.    Konsultacje medialne Działu Informacyjno-prasowego ŚIL

W Śląskiej Izbie Lekarskiej od lipca 2014 r. funkcjonuje Dział Informacyjno-prasowy. Porady, opinie oraz inne informacje związane z przypadkami naruszania w mediach dobrego imienia lekarzy ŚIL, w tym ocenę medioznawczą artykułu, programu TV lub audycji radiowej, można uzyskać pod numerami tel. 32 604 42 61 oraz 32 604 42 62 codziennie w dni robocze, w godzinach pracy Biura ŚIL lub drogą mailową: mediasil@izba-lekarska.org.pl oraz bezpośrednio w redakcji „Pro Medico”.
 
Każdy lekarz, lekarz dentysta – członek naszego samorządu, który stał się ofiarą agresji, może zwrócić się o pomoc do Śląskiej Izby Lekarskiej,  nikt nie zostanie z tym problemem sam.

Prezydium
Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach

 


 

STOP AGRESJI W INTERNECIE

data: środa, 17 czerwiec 2015

Wolność wypowiedzi i swobodnego wyrażania swojej opinii są bardzo cennymi wartościami, które powinniśmy chronić. Jednak pojawiają się publikacje, szczególnie na stronach internetowych, które są obraźliwe, poniżające i agresywne wobec konkretnych osób, wymienianych z imienia i nazwiska. Dotyczy to szczególnie niektórych portali społecznościowych, oceniających pracę lekarzy i lekarzy dentystów. Choć w założeniu te portale pełnią w społeczeństwie obywatelskim ważną rolę , to zdarzają się tam wpisy naruszające dobra osobiste konkretnych lekarzy. 14 maja. br. opublikowaliśmy na naszej stronie (oraz w czerwcowo-lipcowym numerze „Pro Medico”) komunikat Prezesa ORL Jacka Kozakiewicza, dotyczący jednego z takich portali społecznościowych oraz reakcji Śląskiej Izby Lekarskiej.
W nawiązaniu do tego komunikatu uprzejmie informujemy:
Śląska Izba Lekarska zapewni niezbędną pomoc każdemu pokrzywdzonemu lekarzowi i lekarzowi dentyście, który zwróci się o wsparcie.

Natomiast nie jest prawnie upoważniona do występowania w postępowaniach przed sądami i organami w miejsce pokrzywdzonego lekarza.
Każdy członek śląskiego samorządu lekarskiego, który czuje się znieważony i pomówiony poprzez opinię na swój temat opublikowaną w mediach, może:
-skonsultować taki przypadek w Dziale Informacyjno-prasowym ŚIL, który dokona oceny medioznawczej publikacji
- skorzystać z niezbędnej porady prawnej w Zespole Radców Prawnych Śląskiej Izby Lekarskiej lub zwrócić się do jednej z kancelarii adwokackich, których lista jest zamieszczona na stronie Śląskiej Izby Lekarskiej, zgodnie z porozumieniem ŚIL z Okręgową Radą Adwokacką, zawartym w 2010 roku.
Lekarz może wystąpić do administratora strony internetowej o usunięcie wpisu, a także jego danych osobowych, a w przypadku odmowy skierować wniosek do GIODO o zbadanie czy nie doszło do naruszenia ustawy o ochronie danych osobowych i podjęcie stosownych działań.
Według przepisów prawa działania naruszające dobra osobiste innych osób takie jak: cześć, dobre imię, nazwisko, pseudonim, wizerunek mogą również stanowić podstawę do wystąpienia z pozwem na drogę sądową o usunięcie naruszenia poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia, zapłatę zadośćuczynienia pieniężnego lub odszkodowania (art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego). Wypowiedzi znieważające lub pomawiające inne osoby o postępowanie, które może je poniżyć w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania zawodu , mogą rodzić odpowiedzialność karną z art. 212 § 2 lub art. 216 § 2 Kodeksu karnego i są zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. W przypadku wystąpienia na drogę sądową niezbędne jest wskazanie sądowi danych osoby, podmiotu dopuszczającego się naruszenia m.in.: imię, nazwisko, adres.

Poniżej zamieszczamy gotowe wzory prywatnych aktów oskarżenia o zniesławienie, zniewagę i zawiadomienie do administratora strony internetowej o usunięcie wpisu.

Dział Informacyjno-prasowy i zespół radców prawnych Śląskiej Izby Lekarskiej

 

KOMUNIKAT PREZESA ORL Z DNIA 13.05.2015

data: czwartek, 14 maj 2015

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Uprzejmie informuję, że w związku z funkcjonowaniem profilu „Czarna lista lekarzy Śląsk” na portalu społecznościowym Facebook, na którym zamieszczane są negatywne komentarze, mogące naruszać dobre imię poszczególnych członków naszego samorządu, Śląska Izba Lekarska wystąpiła bezwłocznie do administratora portalu Facebook o podjęcie stosownych kroków w celu zweryfikowania działania  w/w profilu.
Przypominam, że każdy z członków Śląskiej Izby Lekarskiej, którego dobre imię zostało naruszone w jakikolwiek sposób, w tym m.in. poprzez zamieszczenie negatywnego komentarza na w/w profilu, może skorzystać z niezbędnej porady prawnej w Śląskiej Izbie Lekarskiej lub zwrócić się do jednej z kancelarii adwokackich, których lista jest zamieszczona na stronie Śląskiej Izby Lekarskiej, zgodnie z porozumieniem z Okręgową Radą Adwokacką, zawartą w 2010 roku.

 

z koleżeńskimi pozdrowieniami
Jacek Kozakiewicz

 

 

 

 

Załączniki