Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

POMOC PRAWNA DLA LEKARZYPOROZUMIENIE
W PRZEDMIOCIE ŚWIADCZENIA POMOCY PRAWNEJ
DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW
 
zawarte pomiędzy:
 
Śląską Izbą Lekarską w Katowicach z siedzibą przy ul. Grażyńskiego 49a,
reprezentowaną przez:
Jacka Kozakiewicza - Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
 
a
 
Okręgową Izbą Adwokacką z siedzibą w Katowicach przy ul. Gliwickiej 17
reprezentowaną przez:
Romana Kusza – Dziekana Rady Adwokackiej
W nawiązaniu do porozumienia zawartego w dniu 23 czerwca 2010 r. strony postanawiają:
 
 §1
 
Podjąć współpracę, w ramach której wytypowane przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach kancelarie adwokackie świadczyć będą stałą pomoc prawną dla lekarzy i lekarzy dentystów, członków Śląskiej Izby Lekarskiej, polegającą na: udzielaniu porad i konsultacji prawnych przedsądowych, związanych z działalnością zawodową lekarzy z zakresu prawa medycznego, cywilnego, karnego, gospodarczego, administracyjnego oraz prawa pracy.
 
§2
 
 
 
 
  1. Lista kancelarii adwokackich przekazana przez Dziekana Okręgowej Izby Adwokackiej, świadczących w/w pomoc prawną dla lekarzy i lekarzy dentystów wraz z podaniem danych adresowych i numerów telefonów kontaktowych stanowi załącznik do niniejszego porozumienia.
  2. Lista kancelarii adwokackich świadczących  pomoc prawną dla lekarzy zostanie umieszczona na stronie internetowej ŚIL oraz w biuletynie Pro Medico wydawanym przez ŚIL. 
 
§3
 
  
1. Pomoc prawna, o której mowa w §1 odbywać się będzie na następujących zasadach: 
1) każdy lekarz i lekarz  dentysta członek ŚIL ma prawo do porad prawnych wym. w par. 1 ust.1
2) każdy członek ŚIL ma prawo korzystać z pomocy prawnej wybranej przez siebie kancelarii adwokackiej z listy wskazanej wyżej niezależnie od miejsca zamieszkania
3) w razie uzasadnionej potrzeby, w szczególności w sprawach karnych adwokat może udzielić porady w miejscu wskazanym przez lekarza
2. Ustalenia powyższe dotyczą typowych sytuacji faktycznych, co do których możliwe jest udzielenie porady prawnej bez konieczności pogłębionej analizy prawnej bądź analizy dokumentów lub dodatkowych spotkań bądź uzgodnień telefonicznych.
 

  

§4

  

Udzielenie jednej konsultacji i porady prawnej w kwartale kalendarzowym dla danego lekarza  i lekarza dentysty będzie bezpłatne.
 
§5
  
Po zakończeniu kwartału kalendarzowego, każda z kancelarii adwokackich objętych porozumieniem zobowiązana jest przekazać stronom porozumienia pisemny wykaz zawierający liczbę lekarzy i lekarzy dentystów, którzy korzystali z pomocy prawnej z wyszczególnieniem rodzaju udzielonej pomocy prawnej, z podziałem na: konsultacje telefoniczne, konsultacje  w siedzibie kancelarii, pomoc prawną świadczoną w miejscu wskazanym przez lekarza. Zbiorcze zestawienie winno zawierać także liczbę porad prawnych udzielanych w niedziele i święta oraz w porze nocnej między godziną 20.00 a 6.00. Zestawienie winno również wyszczególniać liczbę porad i konsultacji z zakresu prawa karnego.
 
 
§6
 
Porozumienie zawiera się na czas nieograniczony, przy czym po okresie sześciu miesięcy od dnia jego zawarcia zostanie dokonana przez strony porozumienia jego ocena pod kątem celowości  ewentualnego wprowadzenia poprawek lub uzupełnień.
 

 

 

 

Adw. Jerzy  PINIOR
Kancelaria Adwokacka
ul. Młyńska 3, 44-200 Rybnik
tel. 32 423-55-75, kom. 601-407-438

Adw. Rafał STĘCHŁY

Kancelaria Adwokacka
ul. Gliwicka  24/2, 44-200 Rybnik
tel.32 423-73-76, kom. 501-169-199

Adw. Henryk STABLA
Kancelaria Adwokacka
ul. 1-go Maja 16, 44-330 Jastrzębie Zdrój
tel. 32 476-38-25, kom. 606-382-708

Adw. Tadeusz HASSA
Kancelaria Adwokacka
ul. Warszawska 8, 41-200  Sosnowiec
tel. 32 785-16-35, kom. 606-718-521

Adw. Krystian SZYMANEK

Kancelaria Adwokacka
ul. Warszawska 8, 41-200 Sosnowiec
tel.32 266-09-79, kom. 600-226-615

Adw. Marcin NOWAK
Kancelaria Adwokacka
ul. Jagiellońska 1, 41-500 Chorzów
tel. 32 241-36-36, kom. 600-223-463

Adw. Ewa BRODZIŃSKA-NOWAK

Kancelaria Adwokacka
ul. Jagiellońska 1, 41-500 Chorzów
tel. 32 241-36-36, kom. 600-330-122

Adw. Grażyna TOMANEK
Kancelaria Adwokacka
ul. Św. Urbana  2/3, 41-800 Zabrze
tel. 32 271-27-90, kom. 501-585-627

Adw. Stefan SKRZYPCZAK
Kancelaria Adwokacka
ul. Kościuszki 2, 40-049 Katowice
tel. 251-26-90, 251-27-57

Adw. Marek DZIĘCIOŁ
Kancelaria Adwokacka
ul. Okrzei 17, 43-100 Mikołów
tel. 32 226-22-26, kom. 608-296-982

Adw. Witold   BOLESŁAWSKI

Kancelaria Adwokacka
ul. Okrzei 17, 43-190 Mikołów
tel. 32 226-22-26, kom. 604-097-076

Adw. Paweł CIEMNIEWSKI
Kancelaria Adwokacka
ul.3-go Maja 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza
tel. 32 764-03-92, kom.501-429-230
 
Adw. Jerzy FELIKS
Kancelaria Adwokatów
Felix& Korga Sp.P.
40-282  Katowice
ul. Paderewskiego  32A, tel. 32 209-17-73, kom. 608-368-488 , mail: biuro@feliks-korga.pl

Adw. Katarzyna LEGIEŃ
Kancelaria Adwokacka
40-082 Katowice
ul. Opolska 22, lok. 3 (budynek A), tel.kom. 660-770-288, mail: katarzyna.legien@adwokatura.pl