Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

SKŁADKI



 UCHWAŁA Nr 167/2016
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 1 czerwca 2016 roku

w sprawie: przyjęcia zasad korzystania przez członków Śląskiej Izby Lekarskiej ze środków naliczonych na realizację programu wspierania indywidualnych form doskonalenia zawodowego


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie § 5 uchwały Nr 102/2016  Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej z  dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie programu wspierania indywidualnych form doskonalenia zawodowego członków Śląskiej Izby Lekarskiej oraz art. 5 pkt 23 w zw. z art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 522) oraz po przedstawieniu propozycji przygotowanej przez Komisję Finansową wspólnie ze Skarbnikiem i Główną Księgową, postanawia:

§1

Ustala się zasady, na jakich członkowie Śląskiej Izby Lekarskiej mogą korzystać ze środków finansowych przeznaczonych na wspieranie indywidualnych form doskonalenia zawodowego  i stawianych do ich dyspozycji. Zasady stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życiem z dniem 1 lipca 2016 r.



                                                      Skarbnik                                                                                         Prezes
                                       Okręgowej Rady Lekarskiej                                                         Okręgowej Rady Lekarskiej

                                                    Jerzy Rdes                                                                               Jacek Kozakiewicz





Załącznik
do uchwały nr 167/2016
z dnia 1.06.2016 r.

ZASADY KORZYSTANIA
ZE ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA WSPIERANIE
INDYWIDUALNYCH FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
PRZEZ CZŁONKÓW ŚLASKIEJ IZBY LEKARSKIEJ



1.    Stawiane do dyspozycji Członków ŚIL środki mogą być wykorzystane na zakup lub prenumeratę medycznych czasopism, medycznej literatury fachowej oraz na pokrycie kosztów opłaty rejestracyjnej za udział w konferencjach naukowych, zjazdach, sympozjach, kongresach i innych zdarzeniach medycznych. Skorzystanie z ww. formy wsparcia może nastąpić nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, w miarę posiadanych na indywidualnym koncie środków.
2.    Członek ŚIL, zamierzający skorzystać z oferowanej przez ŚIL pomocy w zakresie realizacji doskonalenia zawodowego w formie prenumeraty medycznych czasopism bądź zakupu medycznej literatury fachowej, powinien zgłosić ten zamiar w dziale finansowo-księgowym, w celu  potwierdzenia aktualnego stanu konta.
3.    Całkowita cena zakupu prenumeraty medycznych czasopism, medycznej literatury fachowej przez lekarza nie może przekraczać salda widniejącego na koncie lekarza, potwierdzonego uprzednio przez dział finansowo-księgowy.
W takim przypadku lekarz w terminie do 14 dni od dnia zakupu przedstawia w dziale finansowo-księgowym fakturę wystawioną na:

Śląska Izba Lekarska
ul. Grażyńskiego 49 a
40-126 KATOWICE
NIP 634-10-07-704

Dział finansowo-księgowy potwierdza prawidłowość wystawionej faktury, stan indywidualnego konta lekarza ubiegającego się o zwrot kosztów poniesionych na prenumeratę medycznych czasopism bądź zakup medycznej literatury fachowej i dokonuje wypłaty środków.
4.    ŚIL sfinansuje opłatę rejestracyjną za udział lekarza w konferencjach naukowych, zjazdach, sympozjach, kongresach i innych zdarzeniach medycznych do wysokości dostępnego salda na podstawie zgłoszenia uczestnictwa przekazanego do działu finansowo-księgowego, który przekazuje środki finansowe na wskazane konto organizatora szkolenia. Faktura wystawiona na ŚIL nie może przekraczać kwoty pozostającej do dyspozycji zainteresowanego lekarza.
5.    Warunkiem skorzystania ze środków finansowych w ramach programu jest  złożenie  oświadczenia  według wzoru stanowiącego załącznik nr 1.



Załącznik nr 1
do Zasad korzystania ze środków
przeznaczonych na wspieranie indywidualnych
form doskonalenia zawodowego
przez członków Śląskiej Izby Lekarskiej


OŚWIADCZENIE



KATOWICE dnia ...........................................

1.  Imię i Nazwisko …....................................

2.  Adres zamieszkania ..................................

3.    Numer prawa wykonywania zawodu .....................................................

4.    Telefon kontaktowy .....................................................

5.    Numer rachunku bankowego na który należy przekazać zwrot  wydatkowanych  środków  ……………………………………………


Ja niżej podpisany oświadczam, że wiedzą pozyskaną na konferencji naukowej, zjazdach, sympozjach, kongresach i innych zdarzeniach medycznych w dniu .............................. na temat: ….................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
będę dzielił się z Koleżankami i Kolegami Lekarzami.



Data i podpis lekarza ..........................................................


Oświadczenie do pobrania w złącznikach poniżej.

 

 

 

Koleżanki i Koledzy!

Uprzejmie informujemy, że mimo sprzeciwu oraz intensywnych działań podejmowanych przez Śląską Izbę Lekarską, z dniem 1 stycznia 2015 r., zgodnie z uchwałą nr 27/14/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 5 września 2014 r., będzie obowiązywać składka członkowska w podwyższonej wysokości tj:
– 60 zł miesięcznie dla lekarza i lekarza dentysty
– 10 zł miesięcznie dla lekarza stażysty.

Zwolnienia z opłacania składki będą dla:

– lekarzy i lekarzy dentystów, którzy ukończyli 75 lat,
– lekarzy i lekarzy dentystów skreślonych z rejestru członków Śląskiej Izby Lekarskiej,
– lekarzy i lekarzy dentystów, którzy poza rentą lub emeryturą (w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach) nie osiągają przychodów z tytułu wykonywania zawodu i innych źródeł zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych,
– zwolnienie traci moc z momentem osiągnięcia dodatkowych przychodów.
Lekarze i lekarze dentyści, którzy mają zwolnienia lub obniżenia składki członkowskiej przyznane przed 1.01.2015 r. zachowują te prawa jako nabyte do czasu zdarzenia, które skutkuje powstaniem obowiązku opłacania składek członkowskich w myśl nowej „uchwały składkowej”.

Składka winna być uregulowana w miesiącu, którego dotyczy. Od zaległych składek członkowskich nalicza się odsetki ustawowe. Wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość składki powinny być niezwłocznie zgłaszane do Śląskiej Izby Lekarskiej. Szczególnie dotyczy to osób, które mają obniżoną lub zniesioną składkę, gdyż może to skutkować utratą wcześniej nabytych praw.


Jerzy Rdes
Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej
i Dział Finansowo-księgowy ŚIL

 

 

 

W związku z podjęciem przez NRL w dniu 5 września 2014 uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej Okręgowa Rada Lekarska zajęła w tej sprawie stanowisko wystosowując apel do NRL o następującej treści:

 

 

Apel
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 17 września 2014 r.
do Naczelnej Rady Lekarskiej


w sprawie uchwały NRL nr 27/14/VII w sprawie wysokości składki członkowskiej


Podjęcie przez Naczelną Radę Lekarską w dniu 5 września 2014r. uchwały nr 27/14/VII w sprawie wysokości składki członkowskiej bardzo zaniepokoiło śląskie środowisko lekarskie.
Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, po licznych konsultacjach wśród Koleżanek
i Kolegów, już w dniu 11 czerwca br. przyjęła stanowisko, w którym jednogłośnie opowiedziała się między innymi za utrzymaniem dotychczasowej wysokości składki członkowskiej.
Apelujemy do Naczelnej Rady Lekarskiej o zmianę podjętej uchwały i dostosowanie wysokości składki do realnych potrzeb przedstawionych przez poszczególne izby lekarskie.

 


 

  
   

 

Załączniki