Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Uchwała ORL nr 27/2010 w sprawie udzielenia pożyczki długoterminowej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie 

UCHWAŁA Nr 27/2010
 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 26 maja 2010 r.
 
 
 
w sprawie: udzielenia pożyczki długoterminowej Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie
        im. Prof. Jana Nielubowicza
 
 
 
Na podstawie art. 5 pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. 2009, nr 219, poz. 1708) po rozpatrzeniu wniosku Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. Prof. Jana Nielubowicza o udzielenie pożyczki
Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, postanawia:
 
§1
 
  1. Udzielić Okręgowej Izbie Lekarskiej w Warszawie im. Jana Nielubowicza pożyczki długoterminowej w wysokości 2.000.000 złotych (słownie: dwa miliony złotych)  na warunkach ustalonych w projekcie umowy pożyczki stanowiącym załącznik nr 1    do niniejszej uchwały.
  2. Ustalić, że warunkiem wypłaty środków pożyczki na rzecz Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie jest podpisanie przez Naczelną Radę Lekarską umowy poręczenia  na warunkach ustalonych w projekcie umowy poręczenia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
  
§2
 
Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do podpisania umowy pożyczki, której szczegółowa treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz do podpisania umowy poręczenia, której szczegółowa treść stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§3
 
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Skarbnikowi Okręgowej Rady Lekarskiej.
 
§4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
     Sekretarz                                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                 Okręgowej Rady Lekarskiej
 
Andrzej Postek                                                                  Jacek Kozakiewicz

Załączniki