Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

2012
17 grudnia 2012 r. – 23 grudnia 2012 r.

17 grudnia 2012 r.
Dziennik Ustaw – brak zmian
NFZ – brak zmian
ŚOW NFZ – brak zmian
Minister Zdrowia – brak zmian

18 grudnia 2012 r.
Dziennik Ustaw – ogłoszono:
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym (Dz. U. 2012 poz. 1420). Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.,
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2012 poz. 1421). Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. 2012 poz. 1422). Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 lipca 2012 r., z wyjątkiem lp. 6 załącznika do rozporządzenia, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

NFZ – opublikowano:
- Komunikat w sprawie projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia na 2013 r.,
- Komunikat w sprawie projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy zdrowotne (lekowe)
- Komunikat Departamentu Ekonomiczno-Finansowego zawierającego informację o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację w okresie styczeń-październik 2012 r.


ŚOW NFZ – wydał Komunikat nr 192/2012 dla świadczeniodawców
– prośba o wsparcie działań zmierzających do rozwiązywania problemów w zakresie profilaktyki i leczenia cukrzycy w województwie śląskim
Minister Zdrowia – opublikowano podpisany przez Ministra Zdrowia tekst Rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego

19 grudnia 2012 r.

Dziennik Ustaw – brak zmian
NFZ – wydano:
- Komunikat związany z wątpliwościami lekarzy dotyczącymi zapisów Zarządzenia Nr 38/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2012 r. w sprawie wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, przysługujące świadczeniobiorcom,
- informację dot. weryfikacji pacjentów w systemie eWUŚ
ŚOW NFZ – wydano Komunikat nr 193/2012 dla lekarzy w sprawie wystawiania recept na refundowane heparyny drobnocząsteczkowe u pacjentów po urazach kończyn dolnych
Minister Zdrowia – brak zmian

20 grudnia 2012 r.
Dziennik Ustaw – brak zmian
NFZ –  wydano Komunikat Departamentu Gospodarki Lekami zawierający informację o wartość refundacji cen leków według kodów EAN oraz wartość wykonanych świadczeń dla substancji czynnych wykorzystywanych w programach terapeutycznych i chemioterapii, narastająco od początku roku do września 2012 r.

ŚOW NFZ – wydano Komunikat nr 194/2012 dla świadczeniodawców w sprawie wygenerowanych przez system danych dotyczących jednostek organizacyjnych świadczeniodawcy
Minister Zdrowia – opublikowano podpisane przez Ministra Zdrowia teksty:
- Rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych,
- Rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych,
- Rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Nowotworów,
- Rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie warunków występowania o sporządzenie dokumentu elektronicznego potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej,
- Rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury,
- Rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny ,
- Rozporządzenia  z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów wniosków w zakresie refundacji leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego,

21 grudnia 2012 r.
Dziennik Ustaw –  ogłoszono Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu oraz sposobu przekazywania danych dotyczących osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym i płatników składek, osób pobierających zasiłki przyznane na podstawie przepisów o ubezpieczeniu chorobowym lub wypadkowym, osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty oraz pracowników korzystających z urlopu bezpłatnego
NFZ – brak zmian
ŚOW NFZ –  wydano Komunikat nr 195 /12 dla świadczeniodawców w sprawie wdrażania nowego systemu informatycznego eWUŚ
Minister Zdrowia – opublikowano podpisane przez Ministra Zdrowia teksty:
- Rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
- Rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach,
- Rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania,
- Rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu, trybu i terminów występowania do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz udostępniania przez Narodowy Fundusz Zdrowia świadczeniobiorcy informacji o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych mu świadczeniach,
- Rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty,
- Rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich,
- Rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie nadawania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych, 

- Rozporządzenie z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu,
 
 22 grudnia 2012 r.
Dziennik Ustaw – brak zmian
NFZ – brak zmian
ŚOW NFZ – brak zmian
Minister Zdrowia – brak zmian

23 grudnia 2012 r.
Dziennik Ustaw – brak zmian
NFZ – brak zmian
ŚOW NFZ – brak zmian
Minister Zdrowia – brak zmian

10 grudnia 2012 r. – 16 grudnia 2012 r.

10 grudnia 2012 r.
Dziennik Ustaw – weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. 2012 poz. 1373).
NFZ – brak zmian
ŚOW NFZ – wydał komunikat nr 182/2012 dla świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju świadczeń podstawowa opieka zdrowotna – świadczenia lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ, pielęgniarki lub higienistki szkolnej, transportu sanitarnego w sprawie umów na rok 2013. W komunikacie Śląski Oddział Wojewódzki zwraca się do wszystkich świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna z prośbą o uporządkowanie danych w Portalu Świadczeniodawcy dotyczących wykazu personelu, harmonogramów i zasobów. Ponadto ŚOW NFZ informuje o trybie zawierania umów na rok 2013 na świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej, a także przypomina świadczeniodawcom realizującym umowy z zakresu transportu szpitalnego o konieczności złożenia do dnia 11 stycznia 2013 r. „oświadczenia o objęciu opieką”.
Minister Zdrowia – brak zmian

11 grudnia 2012 r.

Dziennik Ustaw – brak zmian
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 90/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne oraz zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.
W dniu 11 grudnia 2012 r. Prezes NFZ Agnieszka Pachciarz podpisała zarządzenie dotyczące leczenia szpitalnego. Zarządzenie w znacznej części dostosowuje przepisy do obowiązujących aktów prawnych, w szczególności znowelizowanej ustawy o działalności leczniczej oraz znowelizowanego rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, tzw. rozporządzenia koszykowego. Zmiany, które ostatecznie wprowadzono zarządzeniem, były przedstawiane do konsultacji w dwóch etapach. Etap pierwszy, w okresie 1-18 czerwca br., obejmował w szczególności zmiany związane z dostosowaniem wyceny wartości punktowych części JGP oraz etap drugi, w okresie 13-22 listopada br., obejmował dodatkowo zmiany wynikające z konieczności dostosowania przepisów wydanych przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.
W zarządzeniu uwzględniono warunki do rozliczenia tych świadczeń gwarantowanych, w przypadku których Minister Zdrowia określił w rozporządzeniu dodatkowe wymagania, np. dla leczenia oparzeń u dzieci. Część zmian dotyczy wyceny punktowej. I tak, podwyższono wycenę punktową świadczeń oraz utworzono nowe świadczenie związane z pobraniem narządów do transplantacji, umożliwiając w ten sposób sfinansowanie wyjazdów zespołów pobierających narządy w sytuacjach, gdy ostatecznie z przyczyn medycznych nie doszło jednak do ich pobrania bądź przeszczepienia.
Inne zmiany wycen są wynikiem działań mających na celu poprawę dostępności do świadczeń, zarówno w zakresie lecznictwa szpitalnego, jak również ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Podstawę do zmian stanowiła analiza sprawozdawczości szpitalnej z realizacji świadczeń, w tym szczególnie analiza udziału i wycen procedur medycznych wykonywanych w ramach grup zabiegowych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
Najważniejsze zmiany dotyczyły tych procedur szpitalnych, które są możliwe do wykonania w warunkach ambulatoryjnych, tak by różnica cen w przypadku wykonywania zbliżonych świadczeń odzwierciedlała wyłącznie koszty stałe związane z pobytem w szpitalu. Chodzi o to, aby przesunąć część procedur medycznych wykonywanych w warunkach stacjonarnych do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w warunkach gabinetu zabiegowego. Oczekuje się od świadczeniodawców przy kwalifikowaniu pacjentów do zabiegów o określonym charakterze zwrócenia większej uwagi na warunki w jakich ma być realizowane świadczenie, tj. szpitalne lub ambulatoryjne, adekwatnie do stanu zdrowia pacjenta. W efekcie skróciłoby to kolejki do świadczeń szpitalnych, wzmocniło zaś opiekę ambulatoryjną, będącą podczas konstruowania planu finansowego NFZ na 2013 rok jednym z priorytetów.
Zmiany w powyższym zakresie dotyczą głównie procedur okulistycznych, laryngologicznych i urologicznych. Utworzono też nowe grupy z niską wyceną punktową w celu umożliwienia rozliczenia przez szpital drobnych procedur znajdujących się w rozporządzeniu "koszykowym", takich jak C64 (208 zł), B94 (208 zł), L104 (312 zł).
ŚOW NFZ – brak zmian
Minister Zdrowia –
opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących bazy danych w zakresie ochrony zdrowia. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu specjalizacji uprawniających lekarza do samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w medycznym laboratorium diagnostycznym. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.
opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami.

12 grudnia 2012 r.
Dziennik Ustaw – brak zmian
NFZ – brak zmian
ŚOW NFZ – brak zmian
Minister Zdrowia – opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Projekt obejmuje zmiany dokonane po uzgodnieniach zewnętrznych, które były zgłaszane do projektu od dnia 2 sierpnia 2012 r.

13 grudnia 2012 r.
Dziennik Ustaw – weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 1316) zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.
NFZ – opublikowano zarządzenie nr 91/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
ŚOW NFZ – wydał komunikat nr 185 /12 dla świadczeniodawców w sprawie wdrażania nowego systemu informatycznego eWUŚ, w którym informuje o rozpoczęciu cyklu szkoleń dotyczących systemu informatycznego Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców. Pierwsze szkolenie dla świadczeniodawców z rejonu Katowic (kody umów zaczynające się od cyfr 121) odbędzie się dnia 18 grudnia 2012 (wtorek) o godzinie 11.00 w „Domu Lekarza” przy ulicy Grażyńskiego 49 w Katowicach. ŚOW NFZ zaprasza na szkolenie osoby zajmujące się rejestracją pacjentów oaz rozliczaniem świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach umów zawartych z ŚOW NFZ we wszystkich rodzajach świadczeń z wyjątkiem Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Lecznictwa Uzdrowiskowego. O terminach szkoleń dla pozostałych świadczeniodawców ŚOW NFZ poinformuje w późniejszym terminie.
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych. Projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych, termin zgłaszania uwag upływa w dniu 24 grudnia 2012 r.
14 grudnia 2012 r.
Dziennik Ustaw – weszło w życie rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji (Dz. U. 2012 poz. 1332).
NFZ –
opublikowano zarządzenie nr 92/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia
opublikowano zarządzenie nr 93/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących danych zbiorczych o świadczeniach udzielonych w ramach POZ
opublikowano zarządzenie nr 94/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
ŚOW NFZ – wydał komunikat nr 189 dotyczący wzorów oświadczeń dla pacjentów oraz poradnika dla świadczeniodawców „eWUŚ w rejestracji", w którym informuje m.in. że na stronie Centrali NFZ (www.nfz.gov.pl) zamieszczony został poradnik dla świadczeniodawców „eWUŚ w rejestracji” (w sekcji „W serwisie”  „eWUŚ”  „Informacje dla świadczeniodawców”).
Minister Zdrowia – opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Krajowego Rejestru Operacji Kardiochirurgicznych. Projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych, termin zgłaszania uwag upływa w dniu 24 grudnia 2012 r.

15 grudnia 2012 r.
Dziennik Ustaw – brak zmian
NFZ – brak zmian
ŚOW NFZ – brak zmian
Minister Zdrowia – brak zmian

16 grudnia 2012 r.

Dziennik Ustaw – brak zmian
NFZ – brak zmian
ŚOW NFZ – brak zmian
Minister Zdrowia – brak zmian

 


3 grudnia 2012 r. – 9 grudnia 2012 r.

1 grudnia 2012 r. (uzupełnienie)
Dziennik Ustaw – weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. (Dz. U. 2012 poz. 1259) w sprawie leków, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne przy sporządzaniu leków recepturowych.

3 grudnia 2012 r.
Dziennik Ustaw – brak zmian
NFZ – brak zmian
ŚOW NFZ :
wydał komunikat nr 175/2012 w sprawie aneksowania przez lekarzy umów na wystawianie recept na leki refundowane po 1 lipca br. w którym przypomina lekarzom, którzy zdecydowali się podpisać aneks o treści zgodnej z zarządzeniem nr 25/2012/DGL (umowy podpisywane do dnia 30.06.2012 r.), o możliwości zmiany zawartych umów upoważniających do wystawiania recept na korzystniejsze warunki, tj. warunki wprowadzone zarządzeniem nr 38/2012/DGL Prezesa NFZ z dnia 30 czerwca 2012 r., poprzez podpisanie aneksu i dostarczenie go do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r.
wydał komunikat nr 176/2012 dla lekarzy / felczerów, którzy otrzymali pisma wzywające do wyjaśnień w sprawie recept na leki refundowane wystawianych przez osoby nieuprawnione w którym informuje o utworzeniu konta mailowego lekarze@nfz-katowice.pl, na które można kierować wyjaśnienia w sprawie otrzymanej korespondencji.
wydał komunikat nr 177/2012 dla świadczeniodawców w sprawie konta administratora w systemie eWUŚ w którym informuje, że w celu uzyskania dostępu do systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) konieczne jest złożenie przez świadczeniodawców elektronicznego wniosku o konto administratora. Komunikat zawiera również krótką instrukcję dotyczącą sposobu utworzenia ww. konta administratora. 
Minister Zdrowia:
opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów prowadzących bazy danych w zakresie ochrony zdrowia oraz przekazywania danych w nich zawartych do systemu informacji w ochronie zdrowia. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

4 grudnia 2012
Dziennik Ustaw – brak zmian
NFZ – brak zmian
ŚOW NFZ :
wydał komunikat nr 178/2012 dla świadczeniodawców w sprawie aneksów do umów wieloletnich w rodzaju świadczeń: ratownictwo medyczne, które podlegają uzgodnieniom planów rzeczowo-finansowych na rok 2013. W komunikacie informuje, że w związku koniecznością przygotowania aneksów do umów wieloletnich w rodzaju świadczeń Ratownictwo Medyczne, które podlegają uzgodnieniom planów rzeczowo-finansowych na rok 2013, na stronie internetowej Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w dziale KONTRAKTOWANIE 2013 (w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny oraz ratownictwo medyczne w linku „aneksowanie umów wieloletnich – definicje” zostały zamieszczone definicje pozwalające na przygotowanie elektronicznej wersji uzgodnień na rok 2013, jak również określił przeprowadzenie koniecznych czynności.
wydał komunikat nr 179/2012 dla wnioskodawców składających wnioski o zawarcie umowy w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi na rok 2013, w którym określił wymagania jakie powinien spełnić wnioskodawca który zamierza złożyć wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi na 2013 rok. Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów od dnia 1 stycznia 2013 roku proszeni są o złożenie wniosków do dnia 14 grudnia 2012 roku.
Minister Zdrowia – brak zmian


5 grudnia 2012
Dziennik Ustaw – brak zmian
NFZ – brak zmian
ŚOW NFZ – bez zmian
Minister Zdrowia –
opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich. Projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych. Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 13 grudnia 2012 r. Planowana data wejścia w życie rozporządzenia to dzień 30 grudnia 2012 r. Zmiany polegają m.in. na wprowadzeniu możliwości wpisywania na recepcie międzynarodowej nazwy leku, określeniu wymiarów, którym muszą odpowiadać wszystkie recepty (nie tylko recepty podlegające refundacji), wyłączeniu możliwości wpisywania na recepcie adnotacji „pro auctore” lub „pro familia” przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu art. 2 pkt 14 lit. a ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt umożliwia również lekarzom, którzy nie podpisali umów upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane, wypisywanie recept na produkty lecznicze o kategorii dostępności „Rpw”. Unikalne numery identyfikujące te recepty będą wydawane lekarzom przez wojewódzkie inspekcje farmaceutyczne. Ponadto recepty na leki o kategorii dostępności „Rpw” będą koloru białego, a nie jak dotychczas różowego.
opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty. Projekt został przekazany do uzgodnień zewnętrznych. Termin zgłaszania uwag upływa w dniu 19 grudnia 2012 r. Projekt ma charakter porządkowy i doprecyzowujący.
6 grudnia 2012
Dziennik Ustaw – brak zmian
NFZ –
opublikowano Zarządzenie Nr 86/2012/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Agnieszka Pachciarz podpisała w dniu 5 grudnia br. zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielania świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (POZ).
W związku z faktem, że z dniem 1 stycznia 2013 r. wchodzą w życie przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczące elektronicznej weryfikacji uprawnień pacjentów, kwestia ta wymaga dodatkowej informacji.
Podpisanie zarządzenia nastąpiło po spotkaniach z przedstawicielami organizacji zrzeszających lekarzy rodzinnych - Federacji Porozumienie Zielonogórskie oraz Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

 


dodał

Rafał Kiełkowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wybierz pozycję