Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

20111 – 31 grudnia 2011 r.

1 grudnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za zgłoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (Dz. U. Nr 245 poz. 1464)

2 grudnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie trybu powoływania i sposobu działania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych oraz trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych (Dz. U. Nr 246 poz. 1475)

14 grudnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością (Dz. U. Nr 269 poz. 1595).

15 grudnia 2011 r. weszły w życie:
- rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 269 poz. 1594), które w załączniku nr 6 w części A Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 do rozporządzenia z 27 maja 2011 r. uchyla pozycje lp. 1221 - 1238,
- rozporządzenie  z dnia 9 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. Nr 269 poz. 1596), które w załączniku nr 2 w części A Wykaz substancji czynnych stosowanych w chemioterapii z rozpoznaniami według ICD 10 do rozporządzenia z dnia 29 sierpnia 2009 r. uchyla pozycje lp. 1221 - 1238,
- rozporządzenie z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. Nr 269 poz. 1593), które do wykazu świadczeń gwarantowanych dodaje leczenie zaawansowanego raka jelita grubego,
-  rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. Nr 269 poz. 1597), które zmienia zakres świadczenia związanego z leczeniem stwardnienia rozsianego,
- rozporządzenie z dnia 12 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. Nr 269 poz. 1598), które zmienia zakres świadczenia związanego z zapobieganiem krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B,
- rozporządzenie z dnia 4 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. Nr 244 poz. 1458),
- rozporządzenie z dnia 4 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 244 poz. 1459),
- rozporządzenie z dnia 28 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. Nr 244 poz. 1456).

17 grudnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. Nr 194 poz. 1152). Rozporządzenie dotyczy programu leczenia reumatoidalnego zapalenia i młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym.

21 grudnia 2011 r. ogłoszono:
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia o braku konfliktu interesów składanego przez członka wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (Dz. U. Nr 274 poz. 1625). Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r.,
- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. Nr 274 poz. 1627), Rozporządzenie wprowadza krótszy okres niektórych specjalizacji, zmiany znajdą zastosowanie do specjalizacji lekarzy, którzy zostali zakwalifikowani do odbywania szkolenia specjalizacyjnego począwszy od postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego w marcu 2012 r.. Rozporządzenie wejdzie w życie 5 stycznia 2012 r.
1 – 30 listopada 2011 r.

1 listopada 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221 poz. 1319).

3 listopada 2011 r.
a)ogłoszono ustawę z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. Nr 234 poz. 1388).Zgodnie z ustawą Rzecznik Praw Pacjenta oraz jego zastępca nie będą mogli być członkami partii politycznej, nie będą oni mogli też: zajmować innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej, ani wykonywać innych zajęć zawodowych; prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z obowiązkami i godnością jego urzędu. Ustawa wejdzie w życie 18 listopada 2011 r.
b) weszło z życie rozporządzenia z dnia 28 października 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 235 poz. 1394).

8 listopada 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. Nr 237 poz. 1420)

15 listopada 2011 r.
a) weszło w życie  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego,
b) weszło w życie  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych

16 listopada 2011 r. ogłoszono rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2011 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za zgłoszenie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (Dz. U. Nr 245 poz. 1464). Rozporządzenie wejdzie w życie 1 grudnia 2011 r.

17 listopada 2011 r. ogłoszono rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie trybu powoływania i sposobu działania komisji orzekającej w przedmiocie niezdolności lekarza do wykonywania zawodu albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych oraz trybu orzekania o niezdolności do wykonywania zawodu lekarza albo ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych (Dz. U. Nr 246 poz. 1475). Rozporządzenie wejdzie w życie 2 grudnia 2011 r.

 


7 – 31 października 2011 r.

11 października 2011 r.
a) rozprawa przez Trybunałem Konstytucyjnym w sprawie zbadania z wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich konstytucyjności przepisów stanowiących, że w przypadku leczenia pacjenta małoletniego, który ukończył 16 lat, wymagane jest uzyskanie zgody podwójnej, tj. zgody pacjenta oraz zgody jego przedstawiciela ustawowego. (wyrok TK w załączeniu),
b)opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 215 poz. 1273). Rozporządzenie wejdzie w życie 12 stycznia 2012 r.

12 października 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. Nr 202 poz. 1191)

14 października 2011 r.
a) weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. Nr 206 poz. 1224),
b) weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. Nr 144 poz. 853), zgodnie z którą w przypadku dziecka martwo urodzonego nie będzie wymagana adnotacja urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu na karcie zgonu,
c) ogłoszono rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2012 r. (Dz. U. Nr 220 poz. 1309). Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r.,

17 października 2011 r. ogłoszono rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221 poz. 1319). Rozporządzenie wejdzie w życie 1 listopada 2011 r.

20 października 2011 r.
a) weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221 poz. 1319),
b) ogłoszono rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2011 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 225 poz. 1355),

29 października 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie trybu zawierania umów w celu realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia publicznego przed zakażeniami i chorobami zakaźnymi oraz sposobu ich finansowania (Dz. U. Nr 220 poz. 1311)


 

29 września - 6 października 2011 r.

 

29 września 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

 

29 września 2011 r. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

 

1 października 2011 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

 

5 października 2011 r. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2011 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego funkcjonariuszem Służby Więziennej lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Sprawiedliwości lub organy Służby Więziennej

 

 

 

29 lipca – 28 września 2011 r.

1 sierpnia 2011 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę pracowników niektórych podmiotów leczniczych z mocą od 1 lipca 2011 r.

 

9 sierpnia 2011 r. ogłoszono Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie wykazu specjalności lekarskich uzyskiwanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej, które odpowiadają specjalnościom uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej

 

19 sierpnia 2011 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska

 

1 września 2011 r. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych, rozporządzenie wejdzie w życie 1 października 2011 r.

 

16 września 2011 r. ogłoszono Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych, rozporządzenie wejdzie w życie 17 grudnia 2011 r. i dotyczy m.in. leczenia łuszczycowego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym (ŁZS), które będzie finansowane ze środków publicznych.

 

 

14 – 28 lipca 2011 r.

 
15 lipca 2011 r. została uchwalona ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej,
 
17 lipca 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie rodzaju i zakresu oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. Nr 125 poz. 712).
 
22 lipca 2011 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami
 

 

29 czerwca - 13 lipca  2011 r.

1 lipca 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych, na którego podstawie leczenie raka wątrobokomórkowego znalazło się w wykazie świadczeń gwarantowanych;

1 lipca 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Na podstawie ustawy:

 • zlikwidowany zostaje staż odbywany na siódmym roku studiów medycznych, który zostanie zastąpiony zajęciami praktycznymi na roku szóstym,

 • zmieniono zasady sprawdzania przydatności osób do zawodu lekarza,

 • zlikwidowane zostaną Lekarski Egzamin Państwowy (LEP) oraz Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy (LDEP). W ich miejsce pojawią się Lekarski Egzamin Końcowy (LEK) i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy (LDEK),

 • wprowadzony będzie tzw. modułowy system specjalizacji;

 6 lipca 2011 r. weszło w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich (Dz. U. Nr 129 poz. 736);

 

 

 

22- 28 czerwca  2011 r. 

28 czerwca 2011 r. zmieniono tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia. Nowe stawki wynagrodzenia określa załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 133 poz. 774). Opublikowana nowela wejdzie w życie 13 lipca br.;9- 22 czerwca  2011 r.

21 czerwca 2011 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2011 r. w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich (Dz. U. Nr 129 poz. 736). Rozporządzenie wejdzie w życie 6 lipca 2011 r.

16 czerwca 2011 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie rodzaju i zakresu oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz. U. Nr 125 poz. 712). Rozporządzenie wejdzie w życie 17 lipca 2011 r.

 

 


 

 31 maja - 8 czerwca 2011 r.

31 maja 2011 r. zostało opublikowane i weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 111 poz. 653).

 

31 maja 2011 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. Nr 110 poz. 651). Rozporządzenie wejdzie w życie 31 czerwca 2011 r.
 
1 czerwca 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. Nr 101 poz. 583).
1 czerwca 2011 r. została opublikowana ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654). Ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2011 r., z wyjątkiem art. 17 ust. 2 i 3, art. 25, art. 88 ust. 3, art. 106 ust. 2 zdanie trzecie, ust. 3 pkt. 13, ust. 4 pkt. 11 i ust 5, art. 148 pkt. 6 oraz art. 172 pkt. 10, które zaczną obowiązywać 1 stycznia 2012 r
 
 2 czerwca 2011 r. zostały opublikowane:
1.      ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 113 poz. 660). Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r. z wyjątkiem art. 3, który zacznie obowiązywać 17 czerwca 2011 r.
2.      ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113 poz. 657). Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 11 oraz art. 50 pkt 1, które zaczną obowiązywać 1 sierpnia 2014 r. 
3.      ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. Nr 113 poz. 658). Ustawa wejdzie z życie 1 lipca 2012 r.

 

 

25 - 31 maja 2011 r.

24 maja 2011 r. zostało opublikowane, a 25 maja 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 maja 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 105 poz. 620).

 

 

11 - 25 maja 2011 r.

 17 maja 2011 r. zostało opublikowane rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. Nr 101 poz. 583). Nowelizacja wejdzie w życie1 czerwca 2011 r.

 
21 maja 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 92 poz. 538).

 

 

4 - 11 maja 2011 r.

 6 maja 2011 r. Opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 92 poz. 538). Wejdzie ono w życie 21 maja 2011 r.

 

 

13 kwietnia - 4 maja 2011 r.

 28 kwietnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011-2016 (Dz. U. Nr 78 poz. 428).

 

 

7 - 13 kwietnia 2011 r.

6 kwietnia 2011 r. ogłoszono ustawę z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 73 poz. 390). Ustawa wejdzie w życie dnia 7 lipca 2011 r.

 

8 kwietnia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. (Dz. U. Nr 187 poz. 1259) w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.

 

 

31marca - 6 kwietnia 2011 r.
1 kwietnia 2011 r. Weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. Nr 52 poz. 270). 
 
 
24 – 30 marca 2011 r.
 
 25 marca 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. Nr 52 poz. 271). 
 
 
 
17 – 23 marca 2011 r.

 Dnia 17 marca 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr 51 poz. 265). Następujące przepisy rozporządzenia wejdą w życie dnia 10 września 2011 r.: § 9 ust. 12 pkt 2 oraz ust. 16 pkt 2.

 

 

10– 16 marca 2011 r.

 
 
 1. Dnia 9 marca 2011 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr 51 poz. 265). Rozporządzenie wejdzie w życie 17 marca 2011 r., z wyjątkiem § 9 ust. 12 pkt 2 oraz ust. 16 pkt 2, które zaczną obowiązywać dnia 10 września 2011 r.
 2. Dnia 10 marca 2011 r.
  1. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności oraz sposobu jej przetwarzania,
  2. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. Nr 52 poz. 270). Rozporządzenie wejdzie w życie 1 kwietnia 2011 r. 
  3. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych (Dz. U. Nr 52 poz. 271). Rozporządzenie wejdzie w życie 25 marca 2011 r.
 3. Dnia 11 marca 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. Nr 40 poz. 212)


 

 

2 – 9 marca 2011 r.
 
 1. 3 marca 2011 r. weszło w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie upoważnienia Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych do uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego (Dz. U. Nr 22 poz. 120).
Na jego podstawie kwalifikacje w zakresie zawodu regulowanego: diagnosta laboratoryjny, zdobyte w państwie UE, EFTA lub w Szwajcarii będą uznawane przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych. Postępowania dotyczące uznawania kwalifikacji w zawodzie diagnosty laboratoryjnego wszczęte przed wejściem w życie zmian będą kontynuwane na podstawie przepisów dotychczasowych.
 
 1. 4 marca 2011 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji, trybu działania i szczegółowych zadań Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia (Dz. U. Nr 35 poz. 180).
 
 1. 5 marca 2011 r. weszła w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środki pomocnicze (Dz. U. Nr 23 poz. 127). 
Na jego podstawie zestawy infuzyjne (wkłucia) do osobistych pomp insulinowych w ilości co najmniej 10 sztuk dostaną bezpłatnie raz na miesiąc: dzieci do 18 roku życia, młodzież do 26 roku życia, kobiety w ciąży. 
 
 1. 7 marca 2011 r. opublikowano: (wejdą one w życie 15 marca 2011 r.) 
  1. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla zakładów opieki zdrowotnej ubiegających się o wydanie zgody na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych, polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu radioterapii onkologicznej (Dz. U. Nr 48 poz. 252); 
  2. rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla jednostek ochrony zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej oraz diagnostyki i terapii radioizotopowej chorób nienowotworowych (Dz. U. Nr 48 poz. 253). 
Na ich podstawie wprowadzono nowy podział testów w pracowniach radiologicznych - testy kontroli parametrów urządzeń radiologicznych zostały objęte terminem eksploatacyjne
 
 
17-28 luty 2011
 

 1)    17.02.2011

 wchodzi w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

 

 2)    23.02.2011

 zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości - Rodzaje i zakres dokumentacji medycznej prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności oraz sposób jej przetwarzania. 3 marca 2011 r. rozporządzenie wejdzie w życie

 

 3)    24.02.2011

 1. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego – dodano w załączniku nr 4 stanowiącym wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, które są udzielane po spełnieniu dodatkowych warunków ich realizacji, oraz dodatkowe warunki realizacji tych świadczeń nowe punkty dotyczące:

-        oparzeń lub odmrożeń ekstremalnych, ciężkich , średnich z zabiegiem chirurgicznym
-        leczenie ciężkich, mnogich lub wielonarządowych obrażeń ciała 
Rozporządzenie wejdzie w życie ....................
2. zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Zdrowia - Wymagania dotyczące postępowania z podstawową dokumentacją badania klinicznego. 11 marca 2011 r. Rozporządzenie wejdzie w życie;
 

4)    26.02.2011

 weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

 dodał

Rafał Kiełkowski