Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Czy jest zapis w aktach prawnych, że dokumentacja medyczna powinna być prowadzona w języku polskim?PYTANIE:
Czy jest zapis w aktach prawnych, że dokumentacja medyczna powinna być prowadzona w języku polskim?

Rafał Kiełkowski

ODPOWIEDŹ:

Nie ma przepisu, który wprost ustanawiałby nakaz prowadzenia dokumentacji
medycznej w języku polskim. Nakaz taki zawarty został jedynie w odniesieniu
do karty informacyjnej z leczenia szpitalnego (§ 22 rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodziajów i zakresu dokumentacji
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania).

Ogólny nakaz prowadzenia dokumentacji medycznej wywieść można natomiast z
art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i
Rzeczniku Praw Pacjenta, zgodnie z którym: pacjent, w tym małoletni, który
ukończył 16 lat, lub jego ustawowy przedstawiciel mają prawo do uzyskania od
lekarza przystępnej informacji o stanie zdrowia pacjenta, rozpoznaniu,
proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych,
dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania,
wynikach leczenia oraz rokowaniu.

W tym zakresie za "przystępną" trudno uznać informację podaną w języku obcym
dla pacjenta. Wydaje się zatem, że dokumentacja medyczna powinna być
sporządzana w języku polskim
, aczkolwiek rozpoznanie choroby może być podane
także w języku łacińskim (obok rozpoznania w języku polskim).

Ewa Rodzim.