Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

UWAGA! WAŻNE!

data: piątek, 28 maj 2010

OPINIA PRAWNA W PRZEDMIOCIE PODLEGANIA OBOWIĄZKOWI UBEZPIECZENIA OC

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy
 
W związku z wejściem w życie w dniu 12 czerwca br. nowych przepisów dot. obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarzy i lekarzy dentystów, w nawiązaniu do zamieszczonej wcześniej informacji przedstawiam poniżej opinię prawną przygotowana przez adwokata Karola Kolankiewicza w przedmiocie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia OC przez lekarzy i lekarzy dentystów.
Jednocześnie proszę o bieżące śledzenie informacji pojawiających się na naszej stronie, bowiem ciągle trafiają do Izby nowe interpretacje prawne dot. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarzy i lekarzy dentystów, które będą dołączane do podanych już informacji.
 
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
Jacek Kozakiewicz  
 
OPINIA PRAWNA
w przedmiocie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia OC
przez lekarzy i lekarzy dentystów
 
Od dnia 01 stycznia 2010r. każdy lekarz bądź lekarz dentysta wykonujący zawód na terytorium naszego kraju w zakładzie opieki zdrowotnej lub w ramach indywidualnej, indywidualnej specjalistycznej bądź grupowej praktyki lekarskiej podlega obowiązkowi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych. Natomiast od dnia 12 czerwca 2010r. każdy lekarz ma obowiązek wykazania faktu zawarcia takiej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej odpowiednim dokumentem (polisa). Od tego dnia obowiązuje Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010 r. Nr 78 poz. 515). 
 Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna lekarzy i lekarzy dentystów za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, przy wykonywaniu czynności zawodowych. Obowiązek ten powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności zawodowych. Obejmuje wszystkie szkody w ww. zakresie poza wyjątkami wskazanymi poniżej. Bardzo istotne jest przy tym, że zakład ubezpieczeń nie może w umowie ubezpieczenia dokonać ograniczenia wypłaty odszkodowań
Wyłączenia - ubezpieczenie nie obejmuje szkód:
  1. wyrządzonych przez ubezpieczonego po pozbawieniu go prawa do wykonywania zawodu, a także w okresie zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania zawodu przed pozbawieniem prawa do wykonywania zawodu lub zawieszenia;
  2. polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie rzeczy;
  3. polegających na zapłacie kar umownych;
  4. powstałych wskutek działań wojennych, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.
 
Minimalna suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia i wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, których skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych:
  1. 100.000 euro w odniesieniu do lekarza i lekarza dentysty wykonujących zawód w zakresie specjalizacji w następującej dziedzinie medycyny: a. anestezjologia i intensywna terapia,
    b. położnictwo i ginekologia, c. wszystkie chirurgie, d. neonatologia, e. onkologia kliniczna, f. ortopedia i traumatologia narządu ruchu, g. urologia, h. otorynolaryngologia, i. okulistyka, j. medycyna ratunkowa;
  2. 50.000 euro w odniesieniu do lekarza dentysty, z wyłączeniem lekarza dentysty wykonującego zawód w zakresie specjalizacji chirurgia stomatologiczna i chirurgia szczękowo-twarzowa;
  3. 25.000 euro w odniesieniu do pozostałych lekarzy.
W związku z tym każdy lekarz i lekarz dentysta ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie przewidzianym powyższym rozporządzeniem.
Ustawodawca nie postanowił zarazem o jakimkolwiek przekształceniu czy wygaśnięciu dotychczasowych umów dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Co do zasady umowy te nie przestają obowiązywać. Nie jest wykluczone jednak, że w umowie bądź ogólnych warunkach umowy ubezpieczenia zawarte jest zastrzeżenie, że nie obejmuje czynności z tytułu których istnieje obowiązek ubezpieczenia obowiązkowego. W takim wypadku umowa przestaje wiązać strony, zaś lekarz traci dotychczasową ochronę ubezpieczeniową.
Każdy z lekarzy, który zawarł umowę dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej winien sprawdzić, czy w umowie przewidziane zostało wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej w przypadku objęcia wykonywania zawodu ubezpieczeniem obowiązkowym - jeżeli tak: powinien zwrócić się do swojego zakładu ubezpieczeń o zwrot części składki za okres do końca pierwotnie przewidzianego okresu ochrony i zawrzeć nową umowę ubezpieczenia OC
z innym zakładem ubezpieczeń, która swym zakresem będzie odpowiadać ww. rozporządzeniu albo zawrzeć nową umowę ubezpieczenia OC z tym samym zakładem ubezpieczeń, która swym zakresem będzie odpowiadać ww. rozporządzeniu z zaliczeniem owej części nadpłaconej składki na poczet nowej umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC.  
Uprawnienie do zwrotu części składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej wynika wprost z treści art. 813 § 1 k.c., który stanowi, że w przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
Niezależnie od powyższego należy sprawdzić warunki dotychczasowej umowy ubezpieczenia OC i ogólnych warunków dobrowolnego ubezpieczenia, w celu ustalenia,
czy odpowiadają one minimalnym wymogom stawianym przez powyższe rozporządzenie,
w szczególności, czy:
1.      zakład ubezpieczeń w umowie ubezpieczenia dokonał ograniczenia wypłaty odszkodowań - jeżeli tak: należy zwrócić się o usunięcie takiego zapisu umownego.
2.     zakres szkód wyłączony spod ochrony odpowiada ww. zakresowi wyłączeń spod ochrony wskazanemu w powyższym rozporządzeniu - jeżeli wykracza poza: należy zwrócić się o dostosowanie odpowiedniego zapisu umownego.
3.     minimalna suma gwarancyjna co najmniej odpowiada minimalnej sumie gwarancyjnej przewidzianej w powyższym rozporządzeniu - jeżeli nie: należy zwrócić się o odpowiednie podwyższenie jej wysokości, co zapewne wiązać się będzie z podwyższeniem składki. Jeżeli lekarz lub lekarz dentysta wykonuje zawód w zakresie więcej niż jednej specjalizacji, to dla ustalenia minimalnej sumy gwarancyjnej przyjmuje się specjalizację, dla której jest ustalona najwyższa minimalna suma gwarancyjna.
4.     umowaubezpieczenia obejmuje szkody będące następstwem zdarzenia, które miało miejsce w okresie ubezpieczenia - jeżeli zawiera inny zapis: należy zwrócić się o jego odpowiednie dostosowanie.
W przypadku bezspornego ustalenia, że dotychczasowa umowa w całości bądź
po koniecznych zmianach odpowiada minimalnym warunkom przewidzianym
w ww. rozporządzeniu obowiązek posiadania przez lekarza obowiązkowej ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia OC uznać należy za spełniony.
Natomiast w przypadku braku zgody zakładu na dostosowanie zakresu dotychczasowej dobrowolnej ochrony ubezpieczeniowej do któregokolwiek z powyższych warunków należy zawrzeć nową umowę z innym zakładem z właściwymi zapisami. Uprzednio należy sprawdzić
w dotychczasowej umowie, czy została przewidziana możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy w drodze wypowiedzenia. Następnie w sposób przewidziany w umowie można dokonać wypowiedzenia umowy, która po upływie przewidzianego w umowie okresu wypowiedzenia przestanie wiązać strony. Pozostawienie któregokolwiek z zapisów w sprzeczności z ww. rozporządzeniem skutkuje niewykonaniem obowiązku przez lekarza zawarcia umowy ubezpieczenia OC.
Dodać także należy, że ten nowy typ ubezpieczenia obowiązkowego lekarzy nie zastępuje dwóch dotychczasowych rodzajów ubezpieczeń obowiązkowych tj. dotyczących kontraktów
z NFZ (art. 136b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) lub podmiotu przyjmującego zamówienie na świadczenia zdrowotne (art. 35 ustawy o z.o.z.).
W art. 48a ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty wskazano, że obowiązek podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu nie dotyczy lekarzy i lekarzy dentystów wykonujących zawód wyłącznie na podstawie umowy o pracę, gdyż w odniesieniu do nich zastosowanie ma
art. 120 k.p. Zgodnie z treścią tej normy w razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca, zaś art. 119 k.p., przewiduje ograniczenie odpowiedzialności pracownika wobec pracodawcy za szkodę do wysokości 3-krotności miesięcznego wynagrodzenia. Ograniczenie to dotyczy sytuacji, gdy szkoda została wyrządzona w sposób nieumyślny w trakcie czynności podejmowanych przez pracownika w interesie pracodawcy.
Natomiast jeżeli pracownik umyślnie wyrządził szkodę, jest obowiązany do jej naprawienia w pełnej wysokości (art. 122 k.p.). Umyślne wyrządzenie szkody zachodzi wówczas, gdy pracownik objął następstwa swojego czynu zamiarem bezpośrednim lub ewentualnym, tzn. wtedy, gdy chce wyrządzić szkodę lub gdy przewiduje możliwość jej powstania i godzi się na to. Zamiar pracownika musi obejmować nie tylko umyślne naruszenie obowiązków, ale także powstanie szkody. Ciężar wykazania, że pracownik umyślnie wyrządził szkodę obciąża pracodawcę.
Ustawodawca nie przewidział wprost sankcji z tytułu nie spełnienia ww. obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Przypomnieć jednak należy, że w takim przypadku lekarz narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy o wykonywaniu zawodu lekarza, co stanowi przewinienie zawodowe, skutkujące wszczęciem postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarza. Nadto w przypadku wyrządzenia szkody w okresie, kiedy lekarz nie posiadał obowiązkowej ochrony ubezpieczeniowej, odpowiada on samodzielnie za wyrządzoną szkodę. Ponadto zdecydowana większość dotychczasowych dobrowolnych umów ubezpieczenia OC zawiera zapis stanowiący o wyłączeniu odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w przypadku wyrządzenia szkody przez lekarza w razie wykonywania przez niego zawodu w sposób sprzeczny z ustawą.
Adwokat
Karol Kolankiewicz
 
Gdańsk, dnia 20 maja 2010r.
 
Dysponujemy także wykładnią MZ stwierdzjącą brak obowiązku ubezpieczenia OC lekarzy zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej na podstawie stosunku pracy. 
Kolejna interpretacji rozporządzenia o OC tym razem Zespołu Radców Prawnych NIL w sprawie ubezpieczenia OC 

 

Przestawiony komunikat w syntetyczny sposób określa wszystkie przypadki obowiązku ubezpieczenia OC. Warto zapoznać się z przedstawionym tekstem przed podjeciem decyzji o zawarciu ubezpieczenia.

 


 
Czytaj więcej o ubezpieczeniu OC w naszej zakładce Ubezpieczenia 

Załączniki