Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

XXXVI OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY

data: sobota, 09 kwiecień 2016
9 kwietnia 2016 roku w Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach odbył się XXXVI Okręgowy Zjazd Lekarzy. Prezes ORL dr Jacek Kozakiewicz podsumował prace śląskiego samorządu lekarskiego w ostatnich kilkunastu miesiącach. Najważniejsze wydarzenia minionego roku to:
 1.Przełom w rozmowach z NFZ. 8 kwietnia 2016 udało się podpisać porozumienie pomiędzy Dyrektorem ŚOW NFZ Jerzym Szafranowiczem a Prezesem ORL w Katowicach Jackiem Kozakiewiczem z udziałem Prezesów Beskidzkiej Izby Lekarskiej i Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie, pozwalające lekarzom dentystom z terenu województwa śląskiego na zmniejszenie liczby godzin czasu pracy proporcjonalnie do wielkości przyznanych punktów rozliczeniowych (wielkości kontraktu), bez konieczności zerwania obowiązującej umowy.
 
2. Lekarze będą mogli dysponować częścią swojej składki. Mimo sprzeciwu i intensywnych działań podejmowanych przez ŚIL, od 1 stycznia 2015 roku zgodnie z uchwałą NIL podniesiono składki do 60 zł miesięcznie dla lekarza i lekarza dentysty, 10 zł miesięcznie dla lekarza stażysty. Część podwyższonej składki członkowskiej, pomniejszona o odpis na NIL zostanie przeznaczona na wspieranie indywidualnych form doskonalenia zawodowego członków ŚIL, wskazanych przez samych zainteresowanych. To pierwsze takie rozwiązanie w historii polskiego samorządu. 
 
3. 841.280 zł – kwota odzyskana z Ministerstwa Zdrowia. Wraz z zespołem radców prawnych walczono o pozyskanie środków od Skarbu Państwa wydanych na realizacje zadań przejętych od administracji państwowej. W ostatnich tygodniach udało się wypracować porozumienie z Ministerstwem Zdrowia, pozwalającego na rekompensatę części należności z lat 2005 – 2015.
 
4. Karta Praw Lekarza. „By być skutecznymi nie możemy mieć tylko obowiązków, ale też prawa” – mówią lekarze. Dlatego wkrótce wydana zostanie Karta Praw Lekarza - kompendium scalające przepisy dotyczące praw podmiotowych lekarzy i lekarzy dentystów w jednym dokumencie. Przepisy zmieniają się szybko, a to powoduje, że wielu lekarzy nie zna swoich praw. Karta ma im w tym pomóc.
 
UCHWALONO…
 
Zebrani w Katowicach lekarze zaapelowali do Premier Beaty Szydło o podjęcie pilnych działań w celu poprawy sytuacji ochrony zdrowia w Polsce. „Mimo powtarzanych od szeregu lat deklaracji władzy, nie stworzono do tej pory wystarczających mechanizmów by tę sytuację zmienić. Samorząd lekarski kolejny raz apeluje o pilne podjęcie wszelkich działań, w tym między innymi zwiększenie nakładów finansowych na ochronę zdrowia oraz urealnienie koszyka świadczeń gwarantowanych” – napisano w apelu.
 
Lekarze chcą mieć również większy wpływ na działania Narodowego Funduszu Zdrowia. Zwrócili się do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie działań zmierzających do nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i poszerzenia składu rad oddziałów NFZ. Chodzi o dołączenie do każdej z nich dwóch członków – lekarza oraz lekarza dentysty powoływanych przez rady lekarskie. 
 
Śląski samorząd chce też zniesienia obowiązku określania przez lekarzy odpłatności za leki refundowane.
 
Lekarze apelują również do podmiotów odpowiedzialnych za tworzenie prawa medycznego w Polsce o zaprzestanie używania „nowomowy” typu: świadczeniodawca, świadczeniobiorca, przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego. Zdaniem Zjazdu konieczny jest powrót do określeń: lekarz, pielęgniarka, pacjent, szpital i wykorzystywanie ich aktach prawnych. Przyczyni się to do lepszego zrozumienia przepisów.
 
Zwrócono się także do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie działań zmierzających do zmiany przepisów regulujących zasady doskonalenia zawodowego. Chodzi o zagwarantowanie lekarzom płatnego urlopu szkoleniowego bądź dni wolnych z prawem do wynagrodzenia w celu kształcenia, a wydatki ponoszone przez nich w tym celu były uznawane za koszty uzyskania przychodu.
 
Delegaci nie chcą też podziału samorządu na lekarski i lekarsko-dentystyczny. Zjazd opowiedział się za utrzymaniem jednego wspólnego samorządu. Chcą jednak wprowadzenia takich rozwiązań, które zapewnią równoprawne funkcjonowanie dwóch zawodów w jednym samorządzie.
 
Zjazd zajął się też sprawą wymiaru czasu pracy lekarzy w ramach kontraktów z NFZ. W apelu do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zwrócono się o stosowanie, przy zawieraniu kontraktów zasady proporcjonalności czasu pracy lekarzy do liczby zakontraktowanych punktów przeliczeniowych. Pozwoli to na zachowanie wartości odpowiedzialnej pracy lekarza, a także na efektywne wykorzystanie niewystarczającej liczby lekarzy. 
 
Podjęto także apel do Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie zintensyfikowania działań, w kierunku ustalenia minimalnego wynagrodzenia lekarza zatrudnionego na jednym etacie zgodnie z postulowanymi przez samorząd lekarski i organizacje związkowe odniesieniami do średniego  wynagrodzenia w kraju.

Podczas zjazdu realizując uchwałę XXXV OZL upamiętniono lekarzy kresowych. 
W holu głównym Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach odsłonięto tablicę poświęconą pamięci lekarzy z Kresów Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej Polskiej, którzy po drugiej wojnie światowej stanowili jedną trzecią liczby lekarzy pracujących w województwie śląskim. Wśród nich byli organizatorzy powołanej w 1948 roku Śląskiej Akademii Medycznej. Mistrzowie i Nauczyciele wywodzący się z Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie i Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Elementem edukacyjnym, a jednocześnie uzupełniającym tę ideę jest infokiosk. Urządzenie, które stanęło na parterze Domu Lekarza.
 
Infokiosk pełni rolę bazy wiedzy o wybitnych postaciach śląskiej medycyny. Zawarte w nim biografie lekarzy opatrzone są zdjęciami i archiwalnymi dokumentami. Infokiosk pozwala użytkownikom wyszukać informacje, zadawać pytania, uzyskać wskazówki, poszerzyć wiedzę. Umożliwiają nieograniczoną prezentację w formie multimedialnej - łącząc tekst, dźwięk, grafikę, animację i video.

Obecność Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka, który wręczył przyznane lekarzom odznaczenia państwowe i ostatnie rozmowy  z NFZ dają nadzieję na merytoryczny dialog ze środowiskiem lekarskim.