Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Informacja prawna w sprawie recept.

data: czwartek, 28 lipiec 2011

Nowa ustawa o refundacji leków z dnia 12 maja 2011 r. budzi w środowisku lekarskim wiele kontrowersji i wątpliwości. W celu wyjaśnienia tych niejasności, a w szczególności dotyczących przepisów nakładających na lekarzy obowiązek zwrotu kosztów refundacji leków niewłaściwie przepisanych przedstwiamy stanowisko zespołu radców prawnych ŚIL w tej sprawie.

 

INFORMACJA PRAWNA
 

Dotyczy: stosowania przepisu art. 48 ust. 8 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych


Powołana ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r., z wyjątkiem przepisów art. 11, art. 17-23, art. 41 ust. 1-5 i 8, art. 48 ust. 1-6, art. 63 pkt 26, art. 67, art. 68 ust. 2 i 3, art. 71, art. 74, art. 79 i art. 80, które weszły w życie z dniem 28 czerwca 2011 r. oraz przepisu art. 63 pkt 13, który wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2012 r.


Przepis art. 48 ust. 8 ustawy stanowi, iż osoba uprawniona jest obowiązana do zwrotu Funduszowi kwoty stanowiącej równowartość kwoty nienależnej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji, o której mowa w art. 46 ust. 7, w przypadku:

1) wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi;

2) wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy;

3) wypisania recepty niezgodnie ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach, o których mowa w art. 37.


Liczne wątpliwości rodzi wśród lekarzy obowiązek zwrotu do NFZ kwoty będącej równowartością kwoty nienależnej refundacji z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. Obowiązek ten, zgodnie z powołanym wyżej przepisem, został przewidziany w 3 sytuacjach:


  1. wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi,


  1. wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy


np. w sytuacji, gdy pacjent ma szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, tj. związane z dawstwem krwi/szpiku, należy do określonej kategorii: żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe oraz pełniący służbę kandydacką, służbę przygotowawczą lub służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, jest inwalidą, w tym inwalidą wojennym/wojskowym, osobą represjonowaną


  1. wypisania recepty niezgodnie ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach, o których mowa w art. 37.


Obwieszczenia wydaje Minister właściwy do spraw zdrowia. Zawierają one wykazy:

a) leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych - w stosunku do których wydano ostateczne decyzje administracyjne o objęciu refundacją albo ostateczne decyzje zmieniające;


b) leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w stosunku do których wydano ostateczną decyzję administracyjną o ustaleniu urzędowej ceny zbytu


Obwieszczenia są ogłaszane raz na 2 miesiące w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia.


Zgodnie z informacją uzyskaną w trakcie rozmowy telefonicznej z Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Lekami Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach, umowa zawierana między dyrektorem oddziału a lekarzem będzie doprecyzowywać obowiązki spoczywające na lekarzu, a w konsekwencji przewidywać będzie wymogi umożliwiające dochowanie po stronie lekarza należytej staranności. Niedopełnienie przewidzianych obowiązków, naruszenie powyższych zasad, rodzić będzie po stronie lekarza obowiązek zwrotu kwoty nienależnej refundacji wraz z odsetkami ustawowymi od dnia refundacji.


Dotychczas obowiązujące przepisy, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przewidywały podobne rozwiązanie, tzn. w §31 rozporządzenia zawarto zapis, zgodnie z którym umowa mogła zawierać zastrzeżenie, że w przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych oddział wojewódzki Funduszu może nałożyć na świadczeniodawcę karę umowną stanowiącą równowartość nienależnych refundacji cen leków dokonanych na podstawie recept wraz z odsetkami ustawowymi od dnia dokonania refundacji. Powyższe zasady stosuje się odpowiednio w odniesieniu do wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi, finansowanych w całości lub w części przez Fundusz.


Należy zauważyć, iż po 1 stycznia 2012 r. obowiązek zwrotu kwoty będącej równowartością kwoty nienależnej refundacji dotyczyć będzie nie tylko sytuacji, gdy podmiot ma zawartą z Funduszem umowę na świadczenie usług. Ustawa rozszerza zakres przypadków, w których żądanie zwrotu kwoty jest możliwe, a także nieco doprecyzowuje dotychczasowe rozwiązania. Obecnie była możliwość żądania zwrotu kwoty nienależnej refundacji w przypadku wystawienia recept osobom nieuprawnionym lub w przypadkach nieuzasadnionych, a obecnie: wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi oraz wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy.


Ustawa przewiduje jednak złagodzenie rozwiązań w przypadku gdy recepta lub dokument poświadczający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zostały sfałszowane przez świadczeniobiorcę lub osobę trzecią. W takiej sytuacji przepis art. 48 ust. 8 nie będzie miał zastosowania, a obowiązek zwrotu kwoty nienależnej refundacji nie powstanie.

Zespół radców prawnych ŚIL

 

 

dodał

Rafał Kiełkowski