Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

PROBLEM DOT. UMÓW NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I INNYCH UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

data: wtorek, 04 wrzesień 2012

Apel nr 4/VI/12
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej w Bydgoszczy z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie podjęcia przez Naczelną Radę Lekarską niezwłocznych działań zmierzających do zmiany i ochrony warunków pracy lekarzy zatrudnionych na podstawie umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych i innych umów cywilnoprawnych.


    Działając na podstawie § 7 pkt d) Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej BIL przyjętego uchwałą nr 4/XX/X/11 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy Bydgoskiej Izby Lekarskiej z dnia 26 marca 2011 r. w związku z art. 5 pkt 2, pkt 12 i pkt 14 ustawy z dnia
2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708 ze zm.) oraz realizując obowiązki wynikające z praw członka izby lekarskiej, o których mowa w art. 9 pkt 3 lit. b)
i lit. c) tejże ustawy 
wzywamy
Naczelną Radę Lekarską do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do zmiany
i skutecznej ochrony warunków pracy lekarzy zatrudnionych na podstawie umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych (tzw. kontraktów) oraz innych umów cywilnoprawnych.
    W ostatnim czasie na terenie działania Izby wzrasta liczba rozwiązywanych umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych, zawartych na podstawie art. 26, art. 26a i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) oraz umów cywilnoprawnych (zlecenia, o dzieło) zawartych na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego z lekarzami zatrudnionymi w podmiotach leczniczych. Jednak nie notujemy w związku z tym wzrostu zatrudnienia wykwalifikowanych lekarzy na podstawie umów o pracę.
Zdaniem Prezydium radykalne zmniejszanie ilości zatrudnionych lekarzy,
a w szczególności wysoko wykwalifikowanych specjalistów zagraża życiu i zdrowiu pacjentów.
Wyrażamy zaniepokojenie stosowaniem wypowiedzeń umów zawartych z lekarzami, jako jedynego przejawu realizowanej reformy ochrony zdrowia. Takie działania ze strony kierownictwa podmiotów leczniczych mogą zagrozić realizacji przez władze publiczne konstytucyjnego prawa każdego obywatela do ochrony zdrowia poprzez dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, bez względu na ich sytuację materialną.
Wykonywanie zawodu lekarza i realizacja wszystkich jego zasad powinna wiązać się
z zapewnieniem przez władze publiczne stabilnych podstaw zatrudniania lekarzy. Obecne umowy „kontraktowe” zastąpiły dotychczasowe umowy o pracę. Stosunek pracy jest związany ze stosowaniem Kodeksu pracy, który w randze ustawowej reguluje prawa
i obowiązki pracodawcy i pracownika. Tymczasem lekarz wykonujący zawód w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem pozbawiony jest jakiejkolwiek ochrony przez wypowiedzeniem takiej umowy. Oczywisty brak równości stron takiego stosunku prawnego wprowadza niepokój nie tylko po stronie lekarzy, ale również pacjentów.
Taka sytuacja poddaje pod wątpliwość wywiązywanie się władzy publicznej
z obowiązków konstytucyjnych.
    W tym stanie rzeczy, apelujemy o podjęcie niezwłocznych działań zmierzających
do zmiany i ochrony warunków pracy lekarzy zatrudnionych na podstawie umów „kontraktowych” i umów cywilnoprawnych, co należy do ustawowych obowiązków samorządu lekarskiego.
Nadmieniamy, że należy rozważyć objęcie ochroną prawną stosunków cywilno – prawnych członków organów Okręgowej Izby Lekarskiej, przed możliwością wypowiedzenia bez konsultacji z właściwą Okręgową Radą Lekarską (analogicznie jak w art. 11 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich).


         Sekretarz ORL
                                                                     Prezes ORL

lek. med. Hanna Śliwińska                                        dr n. med. Stanisław Prywiński

 

 


Oświadczenie
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej Bydgoskiej Izby Lekarskiej
z dnia 30 sierpnia 2012 r.


Patologiczne zjawiska jakie mają miejsce w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 UMK
im. dra A. Jurasza w Bydgoszczy, budzą zdecydowany niepokój i sprzeciw członków samorządu lekarskiego. Kierownictwo Szpitala sukcesywnie rozwiązuje umowy kontraktowe z wysoko wykwalifikowanymi specjalistami z wielu dziedzin medycyny, w celu obniżenia kosztów osobowych. Tak drastyczne redukcje etatów powodują obniżenie jakości świadczonych usług medycznych. Podmiot leczniczy prowadzony przez uczelnię medyczną wykonuje nie tylko działalność leczniczą ale jest zobowiązany do realizacji zadań polegających na kształceniu przed- i podyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.
Wykonywanie wyżej wymienionej działalności jest finansowane ze środków publicznych przeznaczonych na świadczenia opieki zdrowotnej. Ponadto prowadzone jest m. in. kształcenie specjalizacyjne ze środków pochodzących z budżetu państwa. Jakość kształcenia kolejnych pokoleń lekarzy jest przede wszystkim uzależnione od poziomu kadry dydaktycznej.
Postępowanie, które budzi nasz sprzeciw zmierza bezpośrednio do obniżenia poziomu kształcenia studentów medycyny, a w dalszej kolejności zaprzecza prawidłowemu wydatkowaniu pieniędzy publicznych. Nie wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez specjalistów godzi bezpośrednio w prawa pacjenta do świadczeń zdrowotnych.
Pozbywanie się wykwalifikowanej kadry medycznej prowadzi do degradacji roli jaką powinien odgrywać Szpital Uniwersytecki nr 1 w regionie i w skali kraju.                Sekretarz ORL BIL                                                             Prezes ORL BIL

              Lek. Hanna Śliwińska                                              dr n. med. Stanisław Prywiński


 


Stowarzyszenie Lekarzy „kontraktowych”


Uprzejmie informuję, że w dniu 30 sierpnia br o godz. 16.00 odbyło się w siedzibie BIL spotkanie lekarzy zatrudnionych w ramach umów cywilnoprawnych. Celem spotkania było powołanie do życia Stowarzyszenia skupiającego w swoich szeregach lekarzy „kontraktowych” z całego kraju, którego zadaniem będzie ochrona praw lekarzy zatrudnionych w formie kontraktu.
Podczas spotkania uczestnicząca dość liczna grupa lekarzy miała okazję wypowiedzieć swoje oczekiwania wobec mającego powstać Stowarzyszenia. Na szereg zadawanych pytań odpowiedzi udzielała p. mec. Jadwiga Jarząbkiewicz – Górniak.
Warunkiem założenia takiego Stowarzyszenia jest udział co najmniej 15 osób, które będą tworzyły komitet założycielski, tzn. uchwalą statut i wybiorą zarząd Stowarzyszenia.
Po zgłoszeniu się wymaganej ilości osób, zdecydowano, że 27 września o godz. 16.00
w siedzibie BIL odbędzie się kolejne spotkanie w celu zarejestrowania komitetu założycielskiego i ustalenia dalszego postępowania w sprawie.
Wszystkich zainteresowanych powstaniem takiej instytucji serdecznie zapraszamy 27 września (tj. czwartek), br. o godz. 16.00 do siedziby BIL, (ul. Powstańców Warszawy 11).