Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Uchwała Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

data: środa, 27 październik 2010
W sprawie: stanowiska w zakresie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
Stanowisko Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych wyraża sprzeciw dla projektowanych regulacji w zakresie: 
 
- likwidacji stażu podyplomowego i wprowadzenia w to miejsce tzw. praktyki zawodowej na VI roku dla lekarzy i V roku dla lekarzy dentystów 

 

 
KRAUM podkreśla, że proponowana zmiana, wprowadzająca obligatoryjne włączenie praktyki zawodowej do planów nauczania, jest niekorzystna i nie jest możliwa do przyjęcia bez uprzedniego ustalenia i wskazania źródeł finansowania. KRAUM stwierdza, że oszczędności planowane przez autora projektu nie mogą obciążać publicznych uczelni medycznych, które pokrywają swoje wydatki z utrzymujących się na stałym poziomie dotacji, gdyż w efekcie spowoduje to zagrożenie dla realizacji podstawowych zadań i celów w uczelni na skutek utraty płynności finansowej. Tym bardziej, że w uzasadnieniu do projektu ustawy nie przedstawiono kosztów jakie poniosą uczelnie oraz nie wskazano ich sfinansowania. Ponadto KRAUM wskazuje, że student uczelni medycznej, w przeciwieństwie do odbywającego staż absolwenta, nie posiada ograniczonego prawa wykonywania zawodu i nie bierze czynnego udziału w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych. Z tychże względów założenie zwiększenia umiejętności praktycznych w okresie tzw. praktyki zawodowej jest w dużej mierze pozorne; 
 
- zniesienia Lekarskiego Egzaminu Państwowego 
KRAUM negatywnie ocenia projekt zniesienia Lekarskiego Egzaminu Państwowego uznając, że do czasu braku wdrożenia dwustopniowych egzaminów państwowych przeprowadzanych w toku studiów, egzamin LEP powinien zostać utrzymany i stanowić istotne kryterium kwalifikacyjne do specjalizacji. Nadto KRAUM zwraca uwagę na obowiązujące w chwili obecnej zapisy Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, określające obowiązek zdania przez lekarzy egzaminu LEP. 
 
- postępowania kwalifikacyjnego do odbycia szkolenia specjalizacyjnego 
KRAUM uważa za zasadne wprowadzenie wymogów posiadania dorobku zawodowego i naukowego, podczas gdy aplikującym do odbycia specjalizacji są osoby kierunków medycznych, przez których spełnienie tych wymogów jest możliwe. KRAUM stwierdza również, że kryterium oceny punktowej predyspozycji i motywacji kandydatów z powodu braku jasnych kryteriów oceny tych parametrów nie zapewni przejrzystości w prowadzonych postępowaniach kwalifikacyjnych. 

Przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych 
prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Tendera
 
 
(dodał Przemysław Skiba)