Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Z myślą o kształceniuZ myślą o kształceniu

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach podjęła decyzję o utworzeniu w strukturze izby osobnej komórki pod nazwą: Ośrodek Kształcenia Lekarzy. Do jego podstawowych zadań będzie należała rejestracja podmiotów prowadzących kształcenie, kontrola przebiegu zdarzeń edukacyjnych, ewidencja i - co z punktu widzenia lekarzy chcących podnosić swoje kwalifikacje najważniejsze - organizacja kursów i szkoleń.

Doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów stało się obligatoryjne już cztery lata temu, kiedy to minister zdrowia wydał stosowne rozporządzenie (Dz. U. z 2004 roku, nr231, poz. 2326).Piątego listopada tego roku upływa pierwszy okres rozliczeniowy, w trakcie którego wymagane jest zdobycie 200 punktów edukacyjnych uzyskanych na podstawie uczestnictwa lub realizacji określonych w rozporządzeniu form doskonalenia.
Ponieważ ustawodawca umożliwił wliczenie do tego okresu punktów zdobytych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, lekarze mogą wliczyć do niego wszystkie swoje dokonania, począwszy od27 września 1997 roku, zgodnie z wydanym w ostatnich dniach stanowiskiem nr 9/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej, które określa sposób zaliczania punktów edukacyjnych uzyskanych przed 6 listopada 2004 roku. W tej chwili nie wiadomo jeszcze, w jakim stopniu udało się wywiązać lekarzom z narzuconego przez ministerstwo obowiązku i czy wszyscy uzyskali wymaganą liczbę punktów. Pewne jest natomiast, że w kolejnych latach może to być znacznie trudniejszym zadaniem, ponieważ o ile pierwszy okres gromadzenia punktów był stosunkowo długi, liczył ponad jedenaście lat, o tyle kolejne, jeśli nic nie ulegnie zmianie, zamkną się w 48 miesiącach.

Organizacja szkoleń

W kolejnych latach problemem dla lekarzy może stać się niewystarczająco duża liczba interesujących kursów i szkoleń, które mają wysoką wartość punktową, a przy tym ich koszt zamyka się w przystępnej cenie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach podjęła decyzję o utworzeniu w strukturze izby osobnej komórki pod nazwą: Ośrodek Kształcenia Lekarzy. Do jego podstawowych zadań będzie należała rejestracja podmiotów prowadzących kształcenie, kontrola przebiegu zdarzeń edukacyjnych, ewidencja i - co z punktu widzenia lekarzy chcących podnosić swoje kwalifikacje najważniejsze - organizacja kursów i szkoleń.
Wszystkie formy kształcenia podyplomowego organizowane przez izbę, co stało się już zwyczajem będą nadal bezpłatne dla uczestników - członków ŚIL, jedyny wyjątek będą stanowiły kursy wymagające wynajęcia specjalistycznego sprzętu lub odpowiednio wyposażonych pomieszczeń, które będą częściowo lub w całości odpłatne dla uczestników.
Sam ośrodek jako taki nie będzie inicjował zdarzeń edukacyjnych, ta rola przypadnie przedstawicielom organów samorządu, jak również wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom zrzeszonym w Śląskiej Izbie Lekarskiej. Każdy członek ŚIL widząc potrzebę zorganizowania kursu czy szkolenia, nie tyle z jakiejś szeroko pojętej dziedziny medycyny, ale dotyczącego określonej tematyki czy zawężonego do konkretnego zagadnienia, może wysłać swoją propozycję tematu do izby. Tam, po ocenie merytorycznej dokonanej przez Komisję ds. Kształcenia, projekt trafi do Ośrodka Kształcenia Lekarzy, który zajmie się całą stroną techniczną przedsięwzięcia, to jest m.in. uzgodnieniami z wykładowcami, przygotowaniem stosownych umów, rezerwacją sali, zdobyciem akredytacji, rozpropagowaniem informacji o nim, czy w końcu rejestracją uczestników i drukowaniem certyfikatów.
Również lekarze, którzy dysponują materiałem szkoleniowym lub sami są autorami ciekawej pracy i chcą się swoją wiedzą podzielić z Koleżankami i Kolegami, mogą skontaktować się z ośrodkiem w celu zaproponowania realizacji szkolenia przez ŚIL.

Dlaczego?

Władze śląskiego samorządu liczą, że tym sposobem uda się zaktywizować członków izby - lekarzy, którzy najlepiej wiedzą, jakich zdarzeń edukacyjnych tak naprawdę oczekują. Sztuką nie jest organizowanie kursów po to, żeby uniknąć zarzutów, `że nic się nie robi`, ale takich, które naprawdę są potrzebne i będą stanowiły istotną pomoc w codziennej pracy lekarza. Nie znaczy to, że tylko indywidualnie zgłaszane pomysły będą mogły doczekać się realizacji, także poszczególne komisje, które do tej pory zajmowały się organizację kursów jak np. Komisja Stomatologiczna ORL będą robić to nadal, z tym, że za pośrednictwem ośrodka.
W ciągu zaledwie kilku miesięcy swojej działalności pracownikom ośrodka już udało się doprowadzić do realizacji pięciu projektów, w tym zorganizować szkolenia dotyczące leczenia osteoporozy, postępowania z pacjentem otyłym i użytkowania aparatury rtg w gabinecie stomatologicznym. W ostatnich dniach rozpoczął się sześćdziesięciogodzinny kurs z zakresu zdrowia publicznego, który jest obowiązkowy w ramach programu specjalizacji. Ogromne zainteresowanie tym ostatnim tematem sprawiło, że mimo dwóch edycji tego kursu, który ukończy blisko siedemdziesięciu lekarzy, do izby nadal zgłaszają się chętni do uczestnictwa w nim - stąd rozważane są kolejne jego emisje.
W międzyczasie przygotowano również dwa wnioski aplikacyjne o środki unijne na podnoszenie kwalifikacji lekarzy, które złożono w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Do września pozytywnie przeszły weryfikację formalną i obecnie czekają na ocenę zawartości merytorycznej. Jeśli cała procedura się powiedzie, będzie można znacznie rozszerzyć ofertę szkoleniową dla lekarzy i lekarzy dentystów z całego województwa.
O wszystkich kolejnych realizacjach ośrodka będziemy na bieżąco informowali na łamach `Pro Medico`.


Realizacja obowiązku kształcenia 1997-2008 Naczelna Rada Lekarska postanowiła, że do pierwszego okresu rozliczeniowego będą się wliczały wszystkie punkty zdobyte po 27
września 1997 roku.Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, 5 listopada 2008 roku upływa termin pierwszego okresu rozliczeniowego, w trakcie którego lekarze powinni uzyskać 200 punktów edukacyjnych. Ustawodawca określając czas trwania tego okresu nie wyznaczył daty, od której uczestnictwo w różnych formach kształcenia i zdarzeniach edukacyjnych można przeliczać na punkty niezbędne do dopełnienia obowiązku doskonalenia.
Początkowo za datę graniczną uznano kwiecień 2000 roku, kiedy to Naczelna Rada Lekarska wydała uchwałę dotyczącą określania sposobu dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez lekarzy, jednakże w ostatnich dniach termin ten został przesunięty.
19 września 2008 roku ukazało się stanowisko NRL zrównujące datę początku pierwszego okresu rozliczeniowego z wejściem wżycie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. W związku z tym okres ten będzie trwał od28 września 1997 roku.
W swoim stanowisku NRL określiła także sposób przeliczania na punkty edukacyjne odbytych szkoleń, w przypadku gdy uczestnik nie dysponuje ich szczegółowym programem, czy dokładną liczbą godzin trwania. W takim przypadku każdy dzień udziału w kursie lub kongresie naukowym oznacza 6 punktów edukacyjnych, a każdy dzień zjazdu, konferencji lub sympozjum naukowego 5 punktów edukacyjnych. Przy czym trzeba zaznaczyć, że przeliczniki te dotyczą tylko form kształcenia, które miały miejsce pomiędzy wrześniem 1997 roku a listopadem 2004 roku, kiedy to weszło w życie wspomniane wyżej rozporządzenie ministra zdrowia.

 

Stanowisko nr 9/08/V Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 19 września 2008 r.
w sprawie sposobu zaliczania punktów edukacyjnych uzyskanych przed 6 listopada 2004 r. 

Naczelna Rada Lekarska z uwagi na treść § 10 ust. 2 rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. 2004 Nr 231 poz. 2326 z późn. zm.) ustala następujący sposób zaliczania punktów edukacyjnych uzyskanych przed 6 listopada 2004 r. tj. przed
dniem wejścia w życie w/wym. rozporządzenia:
I. Do pierwszego okresu rozliczeniowego zalicza się wszystkie punkty edukacyjne uzyskane po wejściu w życie ustawy o zawodzie lekarza tj. po dniu 27 września 1997 r., która wprowadziła w art. 18 obowiązek doskonalenia zawodowego.
II. W razie, gdy lekarz nie dysponuje dokumentami, które określają liczbę godzin oraz szczegółowym programem szkolenia, należy przyjąć, że:
1) każdy dzień udziału w kursie medycznym oraz kongresie naukowym oznacza 6 godzin szkolenia,
2) każdy dzień udziału w zjeździe, konferencji lub sympozjum
naukowym oznacza 5 godzin szkolenia.
Anna Zadora- Świderek


  

Załączniki