Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  34 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 34 / 40 Next Page
Page Background

Pro Medico

maj 2017

32

listy

Muzeum

Przeczytałem o ważnej i wartościowej inicjatywie Pana

Prezesa utworzenia Muzeum Historii Medycyny i Far-

macji w zabytkowym gmachu byłego szpitala w Ryb-

niku. Pragnę serdecznie Panu i Śląskiej Izbie Lekarskiej

pogratulować tego sukcesu. Cieszę się, że w nazwie jest

ujęta, obok medycyny, farmacja. (...)

Uczestniczyłem w ostatnim czasie w seminarium

naukowym w PAN, które prowadziła prof. Bożena Urba-

nek, na którym wygłoszono bardzo ciekawy referat

o muzeach medycyny i farmacji w różnych ośrodkach

uniwersyteckich we Włoszech. Kilka miesięcy temu

byłem na podobnym, gdzie przedstawiono muzea

w Anglii i krajach skandynawskich. Myślę, że Pani Pro-

fesor mogłaby w znakomity sposób pomóc w realizacji

Waszego dzieła. Ze swej strony pragnę zapewnić o swo-

jej pomocy i poparciu, jeśli będzie taka wola i potrzeba

organizatorów. Sądzę, że warto byłoby zorganizować

konferencje, na których temat ten zostałby przybliżony

zainteresowanym spośród środowiska medycznego:

muzealnikom, pasjonatom, samorządowcom i mediom.

Ze względu na lokalizację (tak bardzo dla mnie dogod-

ną – 25 km) warto by zainteresować tematem władze

lokalnych samorządów terytorialnych (powiatów, miast

i gmin) z terenów powiatu rybnickiego, raciborskiego,

wodzisławskiego, jastrzębskiego, żorskiego i cieszyń-

skiego, które powinny uznać nową placówkę za swoją

i podjąć odpowiednią współpracę w jej promocji i dzia-

łalności (od strony finansowej i pozyskiwania zbiorów).

Życząc dalszych sukcesów pozdrawiam najserdeczniej,

Piotr Klima, farmaceuta

Internet jest cierpliwy...

Przed wielu laty moja babcia zwykła była mówić „

papier jest cierpli-

wy”,

wyrażając tym dezaprobatę dla mijających się z prawdą treści,

jakie czytała. Rzeczywiście, można wiele bzdur napisać i próbować

je uwiarygodnić ogłaszając drukiem. Czasami się to nawet udaje,

bo zdarza się nam słyszeć wywodzący się z gwary zwrot

„przecież

tak stało napisane”

, mający potwierdzić prawdziwość podanej

informacji.

Powiedzenie o cierpliwości papieru przyszło mi na myśl, kiedy

otworzyłem strony internetowe jednego z kolegów mieszkającego

w innej części Polski. W ładnie zaprojektowanych stronach biogra-

ficznych znalazłem rozdział noszący tytuł „

Wykłady zagraniczne”

.

W nim zamieszczono tytuły pięciu czy sześciu prac, których jest

współautorem, a które zostały przedstawione na europejskich zjaz-

dach. Tak się składa, że na wszystkich tych zjazdach byłem osobi-

ście i wiem, że wspomniane prace nie tylko nie były wygłoszone,

ale nawet nie zostały zakwalifikowane do prezentacji wśród kilku-

set prezentacji posterowych. Znalazły się wmateriałach zjazdu jako

streszczenia „

Abstracts read by title”

, czyli opublikowano ich stresz-

czenia, ale postery nie były wywieszone. Podsumowując: delikatnie

mówiąc, jest to za bardzo swobodne rozszerzenie pojęcia „

wykład

zagraniczny

”. Otwieram kolejną podstronę noszącą nazwę „

Człon-

kostwo towarzystw naukowych”

i znajduję tam dziwnie brzmiącą

nazwę„Polskie Towarzystwo Internistyczne”. Domyślam się, że cho-

dzi o Towarzystwo Internistów Polskich, bo tak od blisko stu lat

nazywa się organizacja polskich lekarzy medycyny wewnętrznej?

Wypada wiedzieć, do jakiego towarzystwa naukowego się należy...

(...) Tyle fakty, a raczej mijanie się z nimi. Gdyby moja babcia żyła,

mówiłaby na pewno „

internet jest cierpliwy, wszystko zniesie”

. Poza

tym, pacjenci, czytając wspomniane strony, będą mieli przekonanie

u jak bardzo światowego lekarza się leczą. A przecież o to głównie

chodzi.

(nazwisko i adres znane redakcji)

LISTY

LEKARZU! PRZYJDŹ! ZADZWOŃ! NAPISZ E-MAILA!

JEŚLI SAM MASZ PROBLEM

jeśli Twój kolega lekarzma problem, jeśli Twoja żona, Twój mąż lekarzma problem,

jeśli Twojamama, tato, córka czy syn lekarzma problem

PEŁNOMOCNIK DS. ZDROWIA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW DOROTA RZEPNIEWSKA

DYŻUR POD TELEFONEM PEŁNI OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKUW GODZ. 8.00-18.00

SPOTKANIA OSOBISTE ODBYWAJĄ SIĘ W SIEDZIBIE ŚIL – DOMU LEKARZAW KATOWICACH

przy ul. Grażyńskiego 49a w pokoju 501;e-mail:

d.rzepniewska@izba-lekarska.org.pl ,pelnomocnik@izba-lekarska.org.pl

Terminy spotkań z Pełnomocnikiem prosimy uzgadniać telefoniczniena tydzień wcześniej przed planowaną wizytą.

Jednocześnie istnieje możliwość KONTAKTU TELEFONICZNEGO Z BIUREM PEŁNOMOCNIKA

w godzinach pracy Śląskiej Izby Lekarskiej pod numerem 32 604 42 27 z p. Małgorzatą Sobolewską.

Precyzyjne informacje na temat kompetencji Pełnomocnika na stronie internetowej ŚIL w zakładce: Pełnomocnik

ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy Dentystów

LEKARZU! MOŻESZ BYĆ PEWIEN, ŻE TWÓJ PROBLEM POZOSTANIE TAJEMNICĄ!

Twoja rozmowa i współpraca z pełnomocnikiemnie skutkuje uruchomieniemprocedury

z zakresu odpowiedzialności zawodowej i ocenąTwojej niezdolności do pracy.

PODEJMIJ DECYZJĘ ZANIM INNI ZADECYDUJĄ ZA CIEBIE...

Komunikat pełnomocnika