Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  15 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 40 Next Page
Page Background

13

Pro Medico

maj 2017

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy

Sprawozdanie z działalności Okręgowej Rady

Lekarskiej w Katowicach w 2016 roku

w 2016 roku zebrała się 10 razy.

PrezydiumOkręgowej Rady Lekarskiej (Prezydium) w tym samym

jak w 2016 roku w składzie:

odbyło 41 posiedzeń. Frekwencja na tych posiedzeniach wynosiła

odpowiednio dla ORL 81,9% i dla Prezydium 81,7%.

Pamięć o tych, którzy odeszli, to jedna z najbardziej ludzkich

cech człowieka. Czynimy wiele, aby tę pamięć kultywować. Nie

zapominamy też o miejscach wiecznego spoczynku tych, których

znaliśmy, ceniliśmy, którzy zasłużyli się dla im współczesnych

i potomnych, staramy się o nie dbać. Sfinansowaliśmy w całości

lub w części odnowienie grobów polskich lekarzy znajdujące się

także na nekropoliach poza granicami kraju. Zapewniamy w sie-

dzibie Izby stałą dostępność zniczy opatrzonych flagietką z napi-

sem„Samorząd lekarski pamięta i wspomina”.

Umieszczono w holu Domu Lekarza tablicę pamiątkową poświę-

coną pamięci lekarzy kresowych, którzy stworzyli po II woj-

nie światowej podwaliny współczesnej medycyny na Śląsku

i w Zagłębiu. Uzupełnieniem informacji o tych osobach jest

zamontowany w pobliżu tablicy„infokiosk”.

Rok 2016 nie odbiegał pod względem ilości i wagi problemów

od poprzedniego, a nowe, które się pojawiły, wymagały dla ich

rozwiązania udoskonalenia stosowanych już, a często wprowa-

dzenia nowych metod, zaangażowania dodatkowych sił i środ-

ków. Wszystkie działania miały na celu jak najlepszą realizację

zadań, aby przyniosły środowisku lekarskiemu jak najwięcej

korzyści.

Najważniejsze w życiu i pracy lekarzy, lekarzy dentystów są zasa-

dy zapisane w Kodeksie Etyki Lekarskiej (KEL). Mija ćwierć wieku

od jego uchwalenia.

Spojrzeniu z różnych perspektyw na niektóre zapisy KEL był

poświęcony zorganizowany przez Śląską Izbę Lekarską panel dys-

kusyjny, w którym udział wzięli przedstawiciele wielu środowisk,

zawodów reprezentujący często zróżnicowane poglądy.

ORL w swoich działaniach kierowała się przede wszystkim

dobrem lekarzy, lekarzy dentystów w najszerzej rozumianym

pojęciu.

Dzięki staraniom wielu zainteresowanych stron, udało się zmini-

malizować niekorzystne skutki głośnej, głównie medialnie, spra-

wy konfliktu w Państwowym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie

Chorych w Rybniku. Swój udział w zażegnaniu rozszerzenia się

konfliktu miała ORL.

Pomoc udzielana była w różnych formach – prawnej, finansowej,

dydaktycznej, organizacyjnej, usługowej, zdrowotnej i innych.

Wynikała ona z ludzkiego współczucia, zrozumienia – empatii,

chęci niesienia pomocy, niezależnie od przyczyn, które skutko-

wały potrzebą udzielenia pomocy.

W obecnych warunkach każda pomoc jest przydatna. Na warun-

ki życia lekarzy, lekarzy dentystów i ich rodzin znaczący wpływ

mają warunki materialne. Skutecznie kontynuowano i udoskona-

lano już istniejące formy pomocy, zorganizowano nowe.

W 2016 roku pomoc finansową przeznaczono między innymi:

–– dla uczących się dzieci nieżyjących już członków ŚIL w łącznej

wysokości 149.000,00 PLN,

–– na udzielenie zapomóg losowych, w tym pośmiertnych

na łączną kwotę 186.996,00 PLN,

–– na zasiłki z tytułu narodzin dzieci w sumie 337.000,00 PLN,

–– na nagrody za uzyskanie tytułu specjalisty łącznie

381.000,00 PLN,

–– dla osób, które ukończyły 85. rok życia 84.000,00 PLN,

–– na gratyfikacje dla osób, które najlepiej zdały egzamin

z LEK-u lub LDEK-u,

–– na stypendia dla podopiecznych Fundacji Episkopatu Polski

„Dzieło Nowego Tysiąclecia”,

–– na dofinansowanie działalności organizacji prowadzących

działalność charytatywną,

–– na pomoc dla misji pomocowych.

Udzielono na wyjątkowo korzystnych warunkach pożyczek

na łączną kwotę 4.423.000,00 PLN. Rozszerzono przywileje przy-

sługujące posiadaczom Karty Dużej Rodziny Lekarskiej. Sponso-

rowano szereg przedsięwzięć naukowych, sfinansowano nagrody

dla autorów najlepszych prac prezentowanych na konferencjach.

Zdecydowano o bezpłatnym wynajmowaniu sal w Domu Leka-

rza na zebrania medycznych towarzystw naukowych. Praktycznie

od 1 lipca 2016 r. rozpoczęto realizację programu „10+” (składki

Okręgowa Rada Lekarska (ORL) w niezmienionym od poprzed-

niego roku składzie:

Antoni Baron

Halina Borgiel-Marek

Stanisław Borysławski

Zenon Cholewa

Jan Cieślicki

Eugeniusz Depta

Dariusz Dobosz

Tomasz Duda

Wiesław Duda

Mieczysław Dziedzic

Krystian Frey

Grzegorz Góral

Maciej Hamankiewicz

Janusz Heyda

Leszek Jagodziński

Adam Jurczak

Rafał Kiełkowski

Zygmunt Klosa

Stefan Kopocz

Danuta Korniak

Jacek Kozakiewicz

Andrzej Lekston

Jarosław Markowski

Wojciech Marquardt

Żywisław Mendel

Janusz Michalak

Janusz Milejski

Stanisław Mysiak

Stanisław Ochudło

Jacek Olender

Jerzy Pabis

Stefan Pojda

Andrzej Postek

Marek Potempa

Norbert Prudel

Zbigniew Puszczewicz

Jerzy Rdes

Iwona Rogala-Poborska

Tomasz Romańczyk

Marek Seredyński

Aleksandra Sommerlik-Biernat

Krystyn Sosada

Zygmunt Szwed

ZygfrydWawrzynek

Anna Wąsek

Urszula Zimoń

Katarzyna Ziora

Jacek Kozakiewicz

– prezes ORL

Maciej Hamankiewicz

– wiceprezes ORL

Rafał Kiełkowski

– wiceprezes ORL

Jerzy Rdes – skarbnik ORL

Krystian Frey

– sekretarz ORL

Danuta Korniak

– zastępca sekretarza ORL

Halina Borgiel-Marek

Jan Cieślicki

Grzegorz Góral

Janusz Heyda

Wojciech Marquardt

Janusz Milejski

Andrzej Postek

Krystyn Sosada