Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 40 Next Page
Page Background

5

Pro Medico

maj 2017

z działań samorządu

Fot.: Katarzyna Fulbiszewska

Fot.: Katarzyna Fulbiszewska

POROZUMIENIE Z UNIWERSYTE-

TEM ŚLĄSKIM W KATOWICACH

SPOTKANIA Z DYREKTOREM

ŚOW NFZ

dorobek naukowy i archiwalny ŚIL. Będzie to pierwsze w Polsce

muzeum medycyny i farmacji. Otwarcie planowane jest na lata

2019-2020. Porozumienie podpisano w obecności wiceprze-

wodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego

Grzegorza

Wolnika

i reprezentującego marszałka województwa śląskiego

– dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego

Prze-

mysława Smyczka

.

29 marca br.

odbyło się w Śląskiej Izbie Lekarskiej spotkanie

lekarzy i lekarzy dentystów z dyrektorem Śląskiego Oddziału

Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

Jerzym Sza-

franowiczem

.

W comiesięcznym spotkaniu, którego gospodarzem był prezes

ORL

Jacek Kozakiewicz

, udział wzięli m.in. członkowie Prezy-

dium ORL:

Rafał Kiełkowski, Jerzy Rdes, Danuta Korniak,

Krystyn Sosada, Janusz Heyda, Janusz Milejski

, a także przed-

stawiciele OIL w Częstochowie: wiceprezes

Urszula Kołodziń-

ska

, członek ORL

Grażyna Adamkiewicz

, członek Komisji Sto-

matologicznej

Piotr Janik

. OIL w Bielsku-Białej reprezentowali:

wiceprezes

Beata Jarczewska-Głośnicka

, wiceprezes

Maciej

Skwarna

i członek ORL

Teresa Pardela-Gilowska

.

Oprócz członków Prezydium, ŚIL reprezentowali: przewodni-

czący komisji ds. kontaktów z NFZ

Leszek Jagodziński

, czło-

nek Komisji Stomatologicznej

Aleksandra Sommerlik-Biernat

,

zastępca OROZ, członek Komisji Stomatologicznej

Alina Stęp-

nik-Mardzyńska

i członek Komisji Stomatologicznej oraz Komisji

ds. kontaktów z NFZ

Piotr Ziętek

.

Dyrektor ŚOW NFZ odpowiadał na pytania przygotowane przez

lekarzy i lekarzy dentystów, które dotyczyły przede wszyst-

kim ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS), umów POZ

po 30 czerwca br. i ich pilotażu oraz ustawy o sieci szpitali i przy-

szłości konkursów na świadczenia stomatologiczne.

Dyrektor NFZ potwierdził, że podstawowy system zabezpieczenia

szpitalnego, czyli tak zwana sieć szpitali, wchodzi w życie zgod-

nie z planem, a więc od 1 października br. Ostateczna lista szpitali

znajdujących się w sieci będzie znana z końcem czerwca br.

Dyrektor J. Szafranowicz zwrócił uwagę na dostępność opieki

stomatologicznej w regionie oraz podał terminy rozpoczęcia

konkursów we wszystkich zakresach na pierwszym roku. Dyrek-

tor zaznaczył, iż przedstawione terminy mogą ulec zmianie.

Podkreślił także, iż wszystkie umowy AOS, w związku z wejściem

w życie ustawy o sieci szpitali, są prolongowane do 30 czerwca

2018 r., a konkurs na AOS zostanie ogłoszony prawdopodobnie

na początku listopada br.

W kolejnym comiesięcznym spotkaniu – 24 kwietnia br. – udział

wzięli: prezes ORL J. Kozakiewicz, dr dr Jerzy Rdes, Leszek Jago-

dziński, Janusz Milejski, Piotr Ziętek oraz przedstawiciele OIL

w Częstochowie: dr dr Urszula Kołodzińska i Piotr Janik i OIL

w Bielsku-Białej dr Maciej Skwarna.

Dyrektor J. Szafranowicz odpowiadał na pytania m.in. dotyczą-

ce orientacyjnych terminów kontraktowania AOS (orientacyjny

termin to 15 października 2017 r.) oraz rozliczenia świadczeń

ponadlimitowych, które powstaną do 30 czerwca br. w związku

z aneksowaniem AOS od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

Dyrektor J. Szafranowicz poinformował, że przesunięty został

termin składania ofert w postępowaniu konkursowymw rodzaju

leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomato-

logicznych do dnia 4 maja 2017 r.

12 kwietnia 2017 r.

zostało podpisane kolejne porozumienie

o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach

reprezentowanym przez JM Rektora prof. dr. hab.

Andrzeja

Kowalczyka

i Śląską Izbą Lekarską w Katowicach, reprezentowa-

ną przez prezesa ORL

Jacka Kozakiewicza

.

Tym razem celem obecnego porozumienia jest nawiązanie

współpracy w zakresie:

– organizacji przedsięwzięć o charakterze edukacyjno-nauko-

wym (konferencje, seminaria, warsztaty, szkolenia),

– podejmowania działań o charakterze badawczym,

– kierowania na bezpłatne praktyki do Izby w organach prowa-

dzących postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawo-

dowej zgodnie z obowiązującymi w Uniwersytecie Śląskim zasa-

dami odbywania praktyk.

Opiekunem merytorycznym i koordynatorem kierunków roz-

woju oraz przebiegu współpracy ze strony Uniwersytetu jest

dr

Agnieszka Bielska-Brodziak

, a ze strony Izby – Okręgowy

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej dr

Tadeusz Urban

.

Podpisanie porozumienia jest zwieńczeniem wielotygodnio-

wych rozmów i negocjacji Okręgowego Rzecznika Odpowie-

dzialności Zawodowej dr. Tadeusza Urbana oraz przewodniczą-

cego Okręgowego Sądu Lekarskiego dr.

Adama Dyrdy

z kierow-

nikiem Katedry Teorii i Filozofii Prawa prof.

Zygmuntem Tobo-

rem

wraz ze współpacownikami.

Warto przypomnieć, że w 2011 roku zawarto umowę trójstron-

ną pomiędzy Uniwersytetem Śląskim i Śląskim Uniwersytetem

Medycznym a ŚIL w sprawie określenia zasad prowadzenia

międzyuczelnianych studiów podyplomowych „

Prawo w ochro-

nie zdrowia

”. Przez sześć lat akademickich z oferty skorzystało

425 słuchaczy.

ŚIL i Miasto Rybnik –wspólnie doprowadzimy do otwarciaMuzeumw2019 r.

W trakcie podpisywania Porozumienia o współpracy ŚIL – UŚ.