Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 40 Next Page
Page Background

1

Pro Medico

maj 2017

W

numerze:

Z mojego punktu widzenia

1

Od redakcji

2

Działo się niemało

3-7

XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy

8-18

Apele i Stanowiska Zjazdowe

8-9

Nasz Samorząd

9-12

Sprawozdanie z działalności ORL za 2016 r.

13-15

Sprawozdanie z działalności OKW za 2016 r.

15

Sprawozdanie z działalności OKR za 2016 r.

16

Sprawozdanie z działalności OROZ za 2016 r.

17

Sprawozdanie z działalności OSL za 2016 r.

18

Z teki rzecznika

19

Prawo medyczne

20-21

Kursy i konferencje

21

Między pokoleniami

22

Z sukcesów śląskich lekarzy

22

Felieton. Mission Impossible 2017

23

Stomatologia

24

II Międzynarodowe SympozjumTraumatologiczne

25

Codzienność i wyzwania opieki paliatywnej

26

Lekarze biegli sądowi

27

Pro Medico Postscriptum. Onkologia. Sesja naukowa

28

Podstawowe zasady bezpieczeństwa na urlopie

29-30

Literatura

30-31

Listy

32

Wspomnienia, nekrologi

33-35

Ogłoszenia

35-36

Z mojego punktu

Za nami XXXVII Okręgowy Zjazd Lekarzy, podczas którego pod-

sumowaliśmy realizację w minionym roku założeń programo-

wych tej kadencji. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w jego

przygotowanie i przebieg, a szczególnie tymDelegatom, których

wnikliwe merytoryczne uwagi, wnioski i projekty przyczyniły się

do powstania apeli i stanowisk o najbardziej palących proble-

mach naszego środowiska. Dokumenty te drukowane są na dal-

szych stronach, przypomnę tylko, że zajęliśmy się m.in. zbyt małą

liczbą przyznanych miejsc rezydenckich w województwie ślą-

skim, występując do ministra zdrowia o ich zwiększenie, zgodnie

ze zgłoszonymi przez wojewodę potrzebami, niezbędnymi dla

zapewnienia właściwej ochrony zdrowia mieszkańców. Dele-

gaci zaapelowali do ministra zdrowia w sprawie elektronicznej

dokumentacji medycznej, postulując nieodpłatnie opracowanie,

udostępnienie i aktualizowanie oprogramowania podmiotom

zobowiązanym do prowadzenia elektronicznej dokumentacji

medycznej. Zjazd uznał za ważne opracowanie przez ORL zasad

wsparcia praktyk lekarskich, na które nakłada się nowe obowiąz-

ki administracyjne niezwiązane z udzielaniem świadczeń zdro-

wotnych. Wezwał do zmiany przepisów w sprawie obowiązku

wyposażenia gabinetów stomatologicznych w separatory amal-

gamatu. W dwóch stanowiskach delegaci odnieśli się do sieci

szpitali (wyrażając głębokie zaniepokojenie nowelizacją ustawy

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków

publicznych) oraz do obywatelskiego projektu ustawy o warun-

kach zatrudnienia w ochronie zdrowia. W Stanowisku nr 2 Zjazd

wyraźnie opowiedział się za poparciem działań OZZL poprzez

aktywny i zorganizowany udział w akcji zbierania podpisów pod

tym projektem. Jak co roku, szczególnie uroczystym akcentem

było wręczenie wielu odznaczeń i medali w uznaniu wieloletniej,

wybitnej działalności i szczególnych zasług dla naszego samo-

rządu. Wręczyliśmy również nasze najwyższe izbowe wyróżnie-

nie –„Wawrzyn Lekarski”, powiększając panteon o Panie Profesor:

Krystynę Karczewską i Bognę Pogorzelską-Stronczak. Wszyscy

laureaci dają nam swoją postawą, profesjonalizmem, zaanga-

żowaniem wiele powodów do dumy z ich osiągnięć. Raz jeszcze

serdecznie gratuluję i dziękuję!

Równie gorąco gratuluję Profesorowi Mieczysławowi Chorąże-

mu, uhonorowanemu 3 maja br. przez Prezydenta RP najwyż-

szym odznaczeniem państwowym Rzeczypospolitej Polskiej:

Orderem Orła Białego. Niewielu lekarzy dostąpiło tego zaszczy-

tu (był wśród nich prof. Z. Religa). Słowa Prezydenta o „

tysiącach

uratowanych ludzkich istnień”

dzięki wieloletniej pracy Profesora,

odczytujemy jako upublicznienie szczególnie ważnego przesła-

nia, przypominającego o wyjątkowej roli i znaczeniu lekarza dla

społeczeństwa.

W naszej Izbie konsekwentnie budujemy pojęcie prawdziwe-

go autorytetu, którego desygnatem są konkretne, wyróżniane

i odznaczane Osoby. Takimwłaśnie ludziom, niejednokrotnie bar-

dzo skromnym, należy się uznanie i prestiż, nie tylko w naszym

środowisku. Tymczasem, o czym nikogo przekonywać nie trzeba,

wiele cenionych niegdyś wartości społecznych uległo degradacji.

Dość zobaczyć, jak w medialnych dyskusjach amator występuje

na„równych prawach” z naukowcem, jak opiniotwórczy mają być

serialowi celebryci czy modowi blogerzy. To nie tylko polskie zja-

wisko. Współczesna Europa została zdominowana przez „media

i pieniądze”, jak zauważył kardynał Philippe Barbarin. Jego uwagi

po I turze wyborów we Francji o tym, że„demokracja traci rozum”

można uogólnić, wskazując na polską medialną przemoc, cha-

os, zagubienie i karykaturę hasła „medialnej transparencji”, która

łączy się już bardziej z manipulacją faktami niż demokratycznym

prawem do wolności słowa.

Chciałbym zwrócić uwagę na jedno zdarzenie, wybrane z bar-

dzo dużego spektrum działalności w naszej Izbie. To podpisanie

19 kwietnia br. porozumienia pomiędzy ŚIL a Miastem Rybnik,

dzięki któremu powstanie Muzeum Historii Medycyny i Farmacji!

Dla mnie, jako inicjatora tego projektu, będzie to nie tylko zwień-

czenie kilku lat starań, ale przede wszystkim dalszy krok w kie-

runku kultywowania pamięci o historii medycznego środowiska,

dbałości o pamięć, tradycję i nasze lekarskie korzenie.

widzenia