Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 40 Next Page
Page Background

7

Pro Medico

maj 2017

z działań samorządu

KOLEJNE CENNE ARCHIWALIA

W ODH ŚIL

45-LECIE WYDZIAŁU FARMACJI

Z końcem marca odbyło się drugie posiedzenie Rady Programo-

wej ODH ŚIL, której gościem była dr

Aleksandra Różycka

, córka

lekarza dentysty, działacza samorządowego –

AntoniegoRóżyc-

kiego

. W czasie spotkania pani doktor przekazała do archiwum

ODH ŚIL wiele cennych pamiątek po dawnej działalności nieży-

jącego już ojca. Wśród świetnie zachowanych archiwaliów zna-

lazły się podręczniki z lat trzydziestych ubiegłego stulecia, odpis

dyplomu, korespondencja, legitymacje z czasów okupacji i wiele

dokumentów obrazujących środowisko wykonywania zawodu

lekarza dentysty w okresie wojennym, okupacji i w latach PRL-u.

Dary zasiliły powiększające się wciąż archiwum ośrodka.

21 kwietnia br.

Wydział Farmaceutyczny z OddziałemMedycyny

Laboratoryjnej w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medyczne-

go w Katowicach, obchodził jubileusz 45-lecia swojego istnienia.

Jubilat jest uznanym akademickim ośrodkiem, który wykształcił

ogromną liczbę absolwentów. Zapewnił wysoko wykwalifikowa-

nych specjalistów aptekom, przemysłowi farmaceutycznemu,

laboratoriom diagnostycznym i placówkom naukowym w całym

kraju.

W części oficjalnej wziął udział prezes ORL

Jacek Kozakiewicz

,

który przekazał gratulacje i podziękowania wszystkim, którzy

tworzyli bogatą historię Wydziału. Szczególne podziękowania

prezes skierował do dziekana Wydziału prof.

Krystyny Olczyk

za wieloletnią, pełną życzliwości współpracę na rzecz kształcenia

podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Uświetnieniem obchodów 45-Lecia Wydziału była Konferencja

Naukowo-Szkoleniowa, nosząca tytuł „

Postępy w diagnostyce

laboratoryjnej i farmakoterapii

”. Gościem specjalnym jubileuszu

był prof.

Robert A. Schwarz

.

Komisja ds. Emerytów i Rencistów

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach

PRZYPOMINA

Prowadzone są zapisy na czterodniowe wyjazdy integracyjne

• do Wrocławia – termin wyjazdu 25-28 czerwca br.

• do Warszawy – termin wyjazdu 14-17 września br.

Zapisy przyjmuje pani Bogusława Blecharz; tel. 32 60 44 262, do 29 maja br.

Wyjazd w Bieszczady odbędzie się terminie 16-23 września br.

(zapisy zakończyły się).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ŚIL w zakładce

Komisji ds. Emerytów i Rencistów pod adresem:

http://www.izba-lekarska.org.pl/46-komisja_ds_emerytow_i_rencistow

Kwalifikacje do poszczególnych wyjazdów integracyjnych zostaną dokonane

na podstawie zapisów Uchwały Nr 329/2016 Prezydium Okręgowej Rady

Lekarskiej w Katowicach z dnia 21 grudnia 2016 r. dot.: zasad rekrutacji

i uczestnictwa w wyjazdach integracyjnych organizowanych przez Komisję

ds. Emerytów i Rencistów ORL.

Wpłat za udział w wyjazdach należy dokonywać po otrzymaniu informacji

o kwalifikacji do danego wyjazdu, na rachunek bankowy

o nr 43 1020 2313 0000 3102 0020 0246

dr Irena Utrata

Przewodnicząca Komisji ds. Emerytów i Rencistów

ORL w Katowicach

Na pierwszym planie: dziekan Wydziału prof. Krystyna Olczyk.

Śląska Akademia Medyczna

Absolwenci 1967

W związku z odnową dyplomu

po 50 latach, prosimy absolwentów

Wydziału Lekarskiego

i Oddziału Stomatologii

o zarejestrowanie się

wDziekanacieWydziału

Zabrzańskiego u pani Julity Prabuckiej,

do 30 czerwca 2017 roku.

Adres Dziekanatu: 41-800 Zabrze.

Plac Traugutta 2, tel.32 370 52 66;

e-mail:

kkpzabrze@sum.edu.pl

Uroczystość odbędzie się wdniu

inauguracji roku akademickiego

2017/2018

Po części oficjalnej wspólny obiad

w cenie 100 zł

(płatne wdniu uroczystości)

O dokładnym terminie i programie powia-

domimy każdego zarejestrowanego.

Maria Gajecka-Bożek

Prezes

Stowarzyszenia Wychowanków SUM

Zbieramy

archiwalia!

W odpowiedzi na potrzeby środowiska lekarskiego związane

z koniecznością gromadzenia i przechowywania materiałów historycznych,

dokumentujących dzieje medycyny na Śląsku oraz w Zagłębiu,

Ośrodek Dokumentacji Historycznej Śląskiej Izby Lekarskiej

rozpoczął

gromadzenie takich materiałów jak:

Prosimy, przekaż tę informację Koleżankom i Kolegom!

Jeśli jesteście Państwo w posiadaniu cennych dokumentów o walorach

historycznych i chcielibyście je przekazać do zasobów

Ośrodka Dokumentacji

Historycznej ŚIL

, prosimy o kontakt telefoniczny:

32/604-42-61

lub mailowy:

a.wisniowska@izba-lekarska.org.pl

wycinki

prasowe

wycinki

prasowe

kroniki oraz dane

biograficzne

osób zasłużonych

relacje

audiowizualne

i audialne

zdjęcia

dokumenty

piśmiennicze

Fot. ArchiwumWydziału Farmacji

Oprac.: Katarzyna B. Fulbiszewska

Komunikaty