Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 36 Next Page
Page Background

3

Pro Medico

grudzień 2017 / styczeń 2018

z działań samorządu

Działo się niemało…

Zaufanie i odpowiedzialność

w przestrzeni publicznej

18 października 2017 r. w Domu Lekarza odbyło się szóste spo-

tkanie Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego (sta-

nowiące kontynuację czerwcowego posiedzenia o miejscu prawa

naturalnego w wykonywaniu zawodów zaufania publicznego).

W panelu wzięli udział: – prof.

Leonard Neuger

(historyk litera-

tury i tłumacz, dyrektor Instytutu Slawistyki Uniwersytetu Sztok-

holmskiego) – prof. dr hab. n. med.

Jan Duława

(dziekanWydzia-

łu Nauk o Zdrowiu SUM w Katowicach, prezes elekt Polskiego

Towarzystwa Internistów), dr hab.

Mariusz Wojewoda

(Zakład

Antropologii Filozoficznej i Kognitywistyki UŚ). Moderatorem był

prof. dr hab.

Krzysztof Wieczorek

(Zakład Logiki i Metodologii

Nauk UŚ). Nawniosek przewodniczącego Rady Śląskiej Okręgowej

Izby Inżynierów Budownictwa

Franciszka Buszki

, panel odbywał

się w ramachVII Europejskiego KongresuMałych i Średnich Przed-

siębiorstw, zorganizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą

w Katowicach. Wśród gości honorowych spotkania znaleźli się:

przedstawiciel przewodniczącego Sejmiku Województwa Ślą-

skiego

Leszek Boniewski

, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej

Tadeusz Donocik

oraz dr

Barbara Kopczyńska

, prezes Katolic-

kiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich.

Roboczą część spotkania prowadziła mec.

Kinga Widera

z Izby

Adwokackiej w Katowicach. Dyskusja panelistów z uczestnikami

została poświęcona zagadnieniu „odpowiedzialności” i „przyzwo-

itości” w życiu prywatnym, zawodowym, publicznym. Omawiano

różne aspekty znaczenia obu terminów, na wielu płaszczyznach.

Padały pytania o autorytety i konteksty ich precyzowania. Nie każ-

de pytanie doczekało się jednoznacznej odpowiedzi, na niektóre

odpowiedzi było kilka – każdy głos zdawał się dowodzić koniecz-

ności kontynowania tematu podczas przyszłych spotkań Forum.

(AW-Ś)

Fot. A. Wiśniowska-Śmiertka

Pomnik Hippokratesa

przed Domem Lekarza

25 października 2017 r. prezes ORL

Jacek Kozakiewicz

, prze-

wodniczący ORL I kadencji dr

Zygfryd Wawrzynek

i wicepre-

zydent Katowic

Mariusz Skiba

uroczyście odsłonili pierwszy

w Polsce pomnik Hippokratesa. Rzeźba usytuowana na skwerze

została wykonana przez wrocławskiego rzeźbiarza

Jarosława

Nowaka

, który wykorzystał do jej realizacji brąz i jasny granit.

W uroczystości, oprócz członków ŚIL i pracowników Izby, uczest-

niczyli między innymi: zastępca naczelnika Wydziału Kultury

Urzędu Miasta Katowice

Jowita Hercig

, radny Rady Miasta Kato-

Na zdjęciu od lewej: prof. L. Neuger, prof. J. Duława, prof. K. Wieczorek,

dr hab. M. Wojewoda.

I nagroda w kategorii 7-9 lat – Zuzia Dapacz.

Pierwszy w Polsce pomnik Hippokratesa odsłonięty... Od lewej:

dr Z. Wawrzynek, prezes ORL J. Kozakiewicz, wiceprezydent Miasta Kato-

wice M. Skiba.

wice

Józef Zawadzki

oraz autor laudacji na cześć Hippokratesa

– dr

Krzysztof Szczechowski

. Obok pomnika został zasadzony

platan, zwany „drzewem Hippokratesa”. Według legendy, wła-

śnie pod platanem Hippokrates spotykał się ze swoimi uczniami,

przekazując im wiedzę. Dlatego też drzewo posadzili trzej leka-

rze: prezes ORL Jacek Kozakiewicz, OROZ

Tadeusz Urban

i prze-

wodniczący OSL

Adam Dyrda

.

Mam nadzieję, że podążając śladami naszych Mistrzów i Nauczy-

cieli, w erze nowoczesnego rozwoju technologii, medycyna hippo-

kratejska przetrwa nie tylko w naszych sercach, ale jej najważniej-

sze zasady także w naszych działaniach. A ponieważ spotykamy

się w czasie protestów lekarzy i przedstawicieli innych zawodów

medycznych, domagających się, by nakłady na publiczną ochro-

nę zdrowia w Polsce były na dawno oczekiwanym poziomie, sym-

bolicznymi oklaskami możemy wyrazić poparcie dla słusznych

postulatów – od wielu lat wielokrotnie podnoszonych także przez

samorząd lekarski

– powiedział podczas uroczystości prezes ORL.

Październikowej uroczystości towarzyszyła pierwsza wystawa

popularyzująca pracę, misję i zadania Ośrodka Dokumentacji

Historycznej ŚIL.

(KBF)

„Mój ukochany lekarz”

Pod takim tytułem Śląska Izba Lekarska, we współpracy

z Domem Kultury „Koszutka” i filią „Dąb”, zorganizowała konkurs

plastyczny dla dzieci. Jego efekty można było oglądać na wysta-

wie prezentowanej w holu Domu Lekarza, a rozstrzygnięcie

towarzyszyło uroczystości odsłonięcia pomnika (więcej na ten

temat w internetowymwydaniu„Pro Medico Post scriptum”, paź-

dziernik, nr 243).

Fot. Katarzyna Zaremba

Fot. A. Wiśniowska-Śmiertka