Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  28 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 28 / 40 Next Page
Page Background

Pro Medico

maj 2017

26

konferencje

Fundacja zajmuje się problemami zdro-

wotnymi mieszkańców Rybnika, nie tylko

prowadząc Poradnię Lekarza Rodzinne-

go, ale także Hospicjum Domowe. Nad-

rzędnym celem Fundacji jest zbudowa-

nie w Rybniku hospicjum stacjonarnego,

którego powstanie stanowi coraz bardziej

palącą potrzebę dla mieszkańców regionu.

Konferencja odbyła się nieopodal Szpi-

tala Wojewódzkiego nr 3 i zgromadziła

około 100 osób chętnych do wysłuchania

zapowiedzianych prelegentów. Zaintere-

sowanie konferencją było tak duże, że zor-

ganizowano również transmisję on-line.

Przemawiający w imieniu włodarzy miasta

wiceprezydent Rybnika

Piotr Masłow-

ski

wzbudził ogromne nadzieje wśród

zgromadzonych osób obietnicą pomo-

cy ze strony Urzędu Miasta w powstaniu

hospicjum stacjonarnego m.in. przez

pomoc w znalezieniu odpowiedniej dział-

ki i nieodpłatnym przekazaniu jej Fundacji

na ten szczytny cel.

Część robocza konferencji rozpoczęła

się od wykładu dr n. med.

Jadwigi Pysz-

kowskiej

– konsultanta wojewódzkie-

go ds. medycyny paliatywnej. W swoim

wykładzie Pani Doktor zwróciła uwagę

na konieczność objęcia osób terminalnie

chorych, a także ich rodzin, fachową opie-

ką interdyscyplinarną, celem zapewnienia

im możliwie najlepszej jakości życia w tej

bardzo trudnej dla nich sytuacji życiowej.

Moją uwagę zwróciły słowa Pani Doktor,

że pacjent powinien odejść „we właści-

wym momencie“, to jest nie za wcześnie

– abyśmy nie mogli mówić o zaniechaniu

opieki, ale też nie za późno – żeby nie

prowadzić terapii uporczywej. Bardzo też

podobało mi się stwierdzenie, że hospi-

cjum to nie budynek – to postawa wobec

ludzi cierpiących i potrzebujących opieki.

Kolejny wykład na temat politera-

pii w medycynie paliatywnej wygłosił

dr

Artur Pakosz

, dyrektor Hospicjum

Miłosierdzia Bożego w Gliwicach i kie-

rownik oddziału medycyny paliatywnej.

Zwrócił uwagę na problemy wynikające

ze stosowania, oprócz leków stosowanych

w postępowaniu paliatywnym, również

czasem wielolekowej terapii chorób prze-

wlekłych oraz często występujących wcze-

snych i późnych powikłań leczenia onko-

logicznego. W swoim wykładzie dr

Grze-

gorz Konieczny

z Hospicjum im. Jana

Pawła II w Rudzie Śląskiej podkreślił, jak

bardzo ważny jest spersonalizowany oraz

indywidualny kontakt z pacjentem przez

nazywanie go po imieniu. Imię oznacza

„tożsamość“, a tym samym szacunek dla

osoby je noszącej.

Wykład dotyczący rozmowy z człowie-

kiem nieuleczalnie chorym na temat jego

choroby wygłosiła

Małgorzata Baran

,

specjalista pielęgniarstwa opieki paliatyw-

nej z Hospicjum imienia św. Tomasza Apo-

stoła z Sosnowca. Opowiedziała historię

własnego dochodzenia do umiejętności

odpowiedniego poprowadzenia rozmowy

o chorobie z pacjentem hospicyjnym.

Kwestie zarządzania jakością w pod-

miotach leczniczych z kolei przedstawił

dr hab.

Grzegorz Głód

z Uniwersytetu

Ekonomicznego w Katowicach.

Kolejny, bardzo ciekawywykład, przygoto-

wała

Barbara Surman

– psycholog, na co

dzień współpracująca z hospicjum domo-

wym fundacji Puls-Med w Rybniku, która

przedstawiła temat

„Emocje i komunika-

cja w opiece paliatywnej“

. Pani magister

wspomniała początki opieki paliatywnej,

między innymi postać

Cecilly Saunders

,

która była twórczynią ruchu hospicyjnego

(otwarła pierwsze hospicjum stacjonarne

w 1976 r.). Jej pracy zawdzięczamy rów-

nież ideę otwarcia się na człowieka w pracy

z chorymi paliatywnymi.

Wartość dodaną, bo nieujętą w programie

konferencji, stanowił wykład

Wojciecha

Miki

z ŚOW NFZ na temat zasad finanso-

wania opieki paliatywnej.

Na zakończenie części roboczej głos zabrał

ks. dr hab.

Antoni Bartoszek

, dziekan

Wydziału Teologicznego UŚ, od dawna

związanego z duszpasterstwem chorych,

który przedstawił miejsce duchowo-reli-

gijnego wsparcia w interdyscyplinarnym

programie opieki paliatywnej. Wykład

przedstawił duże znaczenie opieki ducho-

wej nad pacjentemw terminalnymokresie

choroby – nie tylko nowotworowej. Przy-

pomniana została definicja opieki palia-

tywnej, która polega nie tylko na zwalcza-

niu bólu i innych objawów chorobowych,

ale także na opanowywaniu problemów

psychicznych, socjalnych i duchowych

chorego.

Po wykładach był czas na dyskusję

i wymianę doświadczeń.

Urszula Zimoń

Codzienność i wyzwania

specjalistycznej opieki paliatywnej

6 kwietnia br. miałam zaszczyt i przyjemność reprezentowania Śląskiej Izby Lekar-

skiej na konferencji „Codzienność i wyzwania specjalistycznej opieki paliatywnej“,

którą zorganizowała rybnicka fundacja „Puls-Med Blisko Ciebie“.

O wyzwaniach opieki paliatywnej – podczas wykładu dr Jadwigi Pyszkowskiej.

Fot. Urszula Zimoń