Okręgowy Zjazd Lekarzy

Najwyższą władzą okręgowej izby lekarskiej jest Okręgowy Zjazd Lekarzy. W zjeździe uczestniczą członkowie okręgowych izb lekarskich poprzez swoich delegatów, a także z głosem doradczym - nie będący delegatami członkowie ustępujących organów okręgowej izby lekarskiej.
Delegatów wybiera się na zebraniach zwołanych w poszczególnych rejonach, obejmujących części obszaru działania izby. Zasady podziału izby na rejony ustala Okręgowa Rada Lekarska.
Mandat delegata trwa 4 lata.

Okręgowy Zjazd Lekarzy w szczególności:

 1. podejmuje uchwały w sprawach objętych zakresem działania izby,
 2. ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala budżet izby,
 3. rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowej rady lekarskiej, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu lekarskiego i okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej,
 4. ustala organizację organów izby i tryb ich działania,
 5. ustala liczbę członków organów izby i zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej,
 6. dokonuje wyboru prezesa i członków okręgowej rady lekarskiej, członków okręgowej komisji rewizyjnej, członków okręgowego sądu lekarskiego oraz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej i jego zastępców,
 7. dokonuje wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy.

Okręgowa Rada Lekarska zwołuje co roku Okręgowy Zjazd Lekarzy, a co cztery lata - zjazd sprawozdawczo-wyborczy.

Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Lekarzy zwołuje Okręgowa Rada Lekarska:

 1. z własnej inicjatywy,
 2. na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej,
 3. na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej,
 4. na wniosek co najmniej 1/3 członków okręgowej izby lekarskiej.

Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Lekarzy powinien być zwołany w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku w sprawie jego zwołania.
Nadzwyczajny Okręgowy Zjazd Lekarzy obraduje nad sprawami, dla których został zwołany.

Podmiot udostępniający informację Śląska Izba Lekarska
Wprowadził/Data wprowadzenia Rafał Kiełkowski 2003-11-27
Przyczyna zmiany przeniesienie na nową stronę BIP
Ostatnia zmiana/ data zmiany Rafał Kiełkowski 2011-05-25
Ilość odsłon artykułu 8473