UCHWAŁA Nr 9/2019 ORL

 UCHWAŁA Nr 9/2019

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 6 lutego 2019 r.

 

w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki długoterminowej Beskidzkiej Izbie Lekarskiej w Bielsku-Białej


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt 23 w związku z art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 168 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Beskidzkiej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej o udzielenie pożyczki, postanawia:

§1

Wyrazić zgodę na udzielenie Beskidzkiej Izbie Lekarskiej w Bielsku-Białej pożyczki długoterminowej w wysokości 2.000.000 złotych (słownie: dwa miliony złotych).

§2

1. Upoważnić Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do ustalenia treści umowy pożyczki.
2. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do podpisania umowy pożyczki.

§3

Nadzór nad realizacja uchwały powierzyć Skarbnikowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                 Skarbnik                                                                  Prezes
  Okręgowej Rady Lekarskiej                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

             Jan Cieślicki                                                         Tadeusz Urban
 


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-02-06
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-03-10
Ilość odsłon artykułu 745