UCHWAŁA Nr 71/2018 Prezydium ORL

  UCHWAŁA Nr 71/2018

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 24 stycznia 2018 r.

 

w sprawie: zawarcia polisy ubezpieczeniowej dla ŚIL


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 522) zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), po zapoznaniu się z raportem z analizy i oceny ofert przedstawionym przez brokera ubezpieczeniowego stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, postanawia:

§1
1. Wyrazić zgodę na zawarcie polisy ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia Śląskiej Izby Lekarskiej na okres 2 lat przy składce rocznej wynoszącej 7.726 zł.
2. Wykonanie przedmiotu umowy powierzyć, po uzgodnieniu treści umowy, firmie Inter Polska TU S. A. z siedzibą w Katowicach.
3. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do zawarcia umowy, na warunkach wynikających z §1 ust. 1 i 2 uchwały.

§2
Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

              Skarbnik                                                             Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                              Okręgowej Rady Lekarskiej

           Jerzy Rdes                                                     Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2018-01-24
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-05-19
Ilość odsłon artykułu 1074