UCHWAŁA Nr 231/2014 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 231/2014

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 2 lipca 2014 r.

 

w sprawie: wprowadzenie regulaminu przyznawania miejsc stażowych w sesji 2014/2015


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 15 ust. 6a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634), §4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 474) w zw. z §1 pkt. 10 uchwały nr 5/2014 r. Okręgowej rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do działania w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, postanawia:
§1
Wprowadzić regulamin przyznawania miejsc stażowych w sesji 2014/2015. Regulamin stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Zobowiązać Zespół ds. Staży Podyplomowych, działający w ramach Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego Okręgowej Rady Lekarskiej, do stosowania regulaminu w trakcie przyznawania miejsc stażowych.

§3
Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezesowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

              Sekretarz                                                                                             Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                             Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                                                 Jacek Kozakiewicz

 

 

załącznik do uchwały
Prezydium ORL nr 231/2014
z dnia 2.07.2014r.


REGULAMIN PRZYZNAWANIA MIEJSC STAŻOWYCH
W SESJI 2014/2015

 


1. Warunkiem rozpoczęcia stażu podyplomowego jest posiadanie ograniczonego prawa wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty.

2. Warunkiem odbywania stażu podyplomowego na terenie Śląskiej Izby Lekarskiej jest posiadanie stałego miejsca zamieszkania na obszarze działania Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach.

3. Lekarz, lekarz dentysta ubiegający się o przyznanie miejsca stażowego powinien złożyć w terminie do 25 lipca 2014 r. następujące dokumenty:

- podanie z proponowanym miejscem stażowym (z określeniem 3 preferowanych placówek znajdujących się na liście podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych),

- zaświadczenie wystawione przez polską szkołę wyższą o ukończeniu studiów na odpowiednim kierunku określające średnią ocen egzaminacyjnych za okres studiów,

- kserokopię dowodu osobistego wraz z miejscem stałego zameldowania na terenie działania Śląskiej Izby Lekarskiej.

4. O kolejności przyznawania miejsc stażowych w pierwszej kolejności będzie decydowała średnia ocen egzaminacyjnych z okresu studiów, w drugiej kolejności bierze się pod uwagę odległość miejsca zamieszkania od miejsca odbywania stażu.

5. W przypadku braku możliwości przyznania jednego z preferowanych miejsc określonych w pkt. 3 przydziela się miejsce stażowe z dostępnej puli jednostek stażowych. 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-07-02
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-09-21
Ilość odsłon artykułu 4351