UCHWAŁA Nr 51/2016 Prezydium ORL

 UCHWAŁA Nr 51/2016

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 24 lutego 2016 r.

 

w sprawie: realizacji przez Śląską Izbę Lekarską kształcenia podyplomowego

Na podstawie art. 5 pkt. 7, art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2015r. poz. 651), w związku z art. 19 ust.
3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U.
z 2015 r. poz. 464) i §5 uchwały nr 40/2008 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie udziału ŚIL w organizacji szkoleń podyplomowych dla lekarzy, mając na uwadze pozytywną opinię Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego co do realizacji szkolenia, oraz zgodnie z upoważnieniem ORL
w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach postanawia:

§1
Wyrazić zgodę na realizację przez Śląską Izbę Lekarska szkolenia o tematyce:
- „Repetytorium przed egzaminem specjalizacyjnym z położnictwa i ginekologii”, który odbędzie 7.03.2016 r.
- „Trudne przypadki kliniczne w praktyce neurologicznej”, który odbędzie się od 8.03.2016 r.
- „Choroby neurodegeneracyjne”, który odbędzie się od 12.03.2016 r.
- „Nagłe stany zagrożenia życia z przyczyn sercowo-naczyniowych”, który odbędzie się
od 17.05.2016 r.
- ze środków Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego
- „Odpowiedzialność zawodowa lekarzy i lekarzy dentystów”, który odbędzie się 11.03.2016 r.
- „Rola Pełnomocnika ds. zdrowia lekarzy w diagnozie problemów lekarza i motywowanie
do podjęcia leczenia”, który odbędzie się 11.03.2016 r.
- „Ocena wiarygodności zeznań z punktu widzenia procesowego”, który odbędzie się
od 12.03.2016 r.
- „Efektywna współpraca z mediami z uwzględnieniem wyzwań/zagrożeń wynikających
z działalności mediów interwencyjnych”, który odbędzie się od 12.03.2016 r.
- ze środków Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

§2
Wystąpić do Naczelnej Rady Lekarskiej z wnioskiem o potwierdzenie spełnienia warunków realizacji szkolenia.

§3
Realizację uchwały powierzyć Ośrodkowi Kształcenia Lekarzy Pro Medico.

§4
Nadzór nad realizacją uchwały powierzyć Kol. Halinie Borgiel-Marek.

§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

             Sekretarz                                                                     Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                          Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                          Jacek Kozakiewicz


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2016-02-24
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2016-05-08
Ilość odsłon artykułu 3318