UCHWAŁA Nr 455/2019 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 455/2019

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 10 lipca 2019 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 283/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zawarcia umowy serwisowej


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 oraz art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 168), zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 11.04.2018 r. (uchwała ORL nr 27/2018), postanawia:

§1

Zmienić §1 ust. 2 uchwały nr 283/2019 Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie zawarcia umowy serwisowej w ten sposób, iż otrzymuje on brzmienie:

„2. Wyrazić zgodę na wydatkowanie kwoty do wysokości 351,00 zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden złotych) miesięcznie oraz kwoty do wysokości 227 zł brutto (słownie: dwieście dwadzieścia siedem złotych) rocznie za wykonanie pomiarów elektrycznych dla każdego z dźwigów zlokalizowanych z budynku Domu Lekarza.”

§2

Zobowiązać Główną Księgową do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Prezydium ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  

               Skarbnik                                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

            Jan Cieślicki                                                                       Tadeusz Urban
  

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2019-07-10
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2019-10-12
Ilość odsłon artykułu 371