UCHWAŁA Nr 65/2018 ORL

 UCHWAŁA Nr 65/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 12 września 2018 r.

 

w sprawie: udzielenie pełnomocnictwa do zawierania w imieniu Śląskiej Izby Lekarskiej umów cywilnoprawnych


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 168), postanawia:
§1

1. Upoważnić Prezesa Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach – Tadeusza Urbana oraz Skarbnika Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach – Jana Cieślickiego do udzielenia pełnomocnictw dla:
1) Stefana Kopocza – Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach,
2) Adama Dyrdy – Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach
do jednoosobowego reprezentowania Śląskiej Izby Lekarskiej w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych niezbędnych do realizacji ustawowych zadań powierzonych odpowiednio Okręgowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach oraz Okręgowemu Sądowi Lekarskiemu w Katowicach. Projekty pełnomocnictw określające szczegółowo zakres umocowania są określone w załącznikach do uchwały.
2. Wartość umów zawieranych w trybie wskazanym w ust. 1 nie może przekroczyć kwot zarezerwowanych na te cele w budżecie Śląskiej Izby Lekarskiej.

§2

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Skarbnikowi ORL w Katowicach.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

               Sekretarz                                                                           Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                            Okręgowej Rady Lekarskiej

           Krystian Frey                                                                  Tadeusz Urban
 

 

 Załącznik nr 1
do uchwały nr 65/2018 ORL w Katowicach
z dnia 12 września 2018 r.

 

PEŁNOMOCNICTWO

Niniejszym Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Tadeusz Urban wraz ze Skarbnikiem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Janem Cieślickim, działając na podstawie uchwały nr 65/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 12 września 2018 r. udzielają pełnomocnictwa Panu Stefanowi Kopoczowi – Okręgowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach do jednoosobowego reprezentowania Śląskiej Izby Lekarskiej w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych związanych z postępowaniami w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów, w tym umowami o sporządzenie opinii przez biegłych.

Wartość umów zawieranych na mocy niniejszego pełnomocnictwa nie może przekroczyć kwot zarezerwowanych w budżecie Śląskiej Izby Lekarskiej na działalność Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach.

Niniejsze pełnomocnictwo wygasa z chwilą jego odwołania, nie później niż z dniem zaprzestania pełnienia mandatu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach.

 

Załącznik nr 2
do uchwały nr 65/2018 ORL w Katowicach
z dnia 12 września 2018 r.

 

PEŁNOMOCNICTWO

Niniejszym Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Tadeusz Urban wraz ze Skarbnikiem Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach Janem Cieślickim, działając na podstawie uchwały nr 65/2018 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 12 września 2018 r. udzielają pełnomocnictwa Panu Adamowi Dyrdzie – Przewodniczącemu Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach do jednoosobowego reprezentowania Śląskiej Izby Lekarskiej w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych związanych z postępowaniami w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów, w tym umowami o sporządzenie opinii biegłego.

Wartość umów zawieranych na mocy niniejszego pełnomocnictwa nie może przekroczyć kwot zarezerwowanych w budżecie Śląskiej Izby Lekarskiej na działalność Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach.

Niniejsze pełnomocnictwo wygasa z chwilą jego odwołania, nie później niż z dniem zaprzestania pełnienia funkcji przez Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego w Katowicach.

 


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Tadeusz Urban 2018-09-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2018-10-28
Ilość odsłon artykułu 865